Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tiêu thụ SP trong các DN vừa và nhỏ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

NguyÔn §×nh DiÖu

Lêi nãi ®Çu

Sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®Êt níc ta chuyÓn sang mét
bíc ngoÆt lín, tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt, qu¶n lý cña nhµ níc
theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong ®iÒu kiÖn më cöa vµ xu thÕ khu vùc ho¸,
quèc tÕ ho¸, ®êi sèng kinh tÕ ngµy cµng trë thµnh xu thÕ tÊt yÕu vÞ thÕ cña c¸c
doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh lµ mét ph©n hÖ më trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ
ngµy cµng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ trong khu vùc. §iÒu nµy t¹o cho
c¸c doanh nghiÖp cã c¬ héi tiÕp cËn c¸c thÞ trêng vµ më réng trÞ trêng truyÒn
thèng,®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp quy m« võa vµ nhá. §ång thêi
còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp nµy tríc c¸c nguy c¬ bÞ ®µo th¶i nÕu kh«ng thÝch øng
víi s biÕn ®éng cña thÞ trêng .
Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµm cho c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
quy m« võa vµ nhá ph¶i thay ®æi c¸c quan ®iÓm vÒ qu¶n trÞ kinh doanh. NÕu c¸c
nhµ qu¶n trÞ kinh doanh truyÒn thèng cho r»ng ho¹t ®éng tiªu thô lµ ho¹t ®éng ®i
sau ho¹t ®«ng s¶n xuÊt th× ngµy nay c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh hiÖn ®¹i quan
niÖm tiªu thô lµ ho¹t ®éng ®i tríc ho¹t ®éng x¶n xuÊt cô thÓ lµ c«ng t¸c ®iÒu tra
nghiªn cøu thÞ trêng lu«n ph¶i ®Æt tríc khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. C¸c
doanh nghiÖp cho r»ng: “doanh nghiÖp b¸n nh÷ng g× thÞ trêng cÇn chø kh«ng b¸n
nh÷ng g× m×nh cã ”. Do vËy trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ ho¹t
®éng quan träng.
Môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp lµ theo ®uæi lîi nhuËn. V× vËy vÊn
®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng thµnh c«ng. Lµm ¨n cã l·i
trong ®iÒu kiªn m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, tµi nguyªn khan hiÕm nh hiÖn nay
®iÒu nµy hoµn toµn phô thuéc vµo hoat ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
vµ doanh nghiÖp cã tiªu thô ®ù¬c s¶n phÈm míi thu håi ®¬c vèn vµ thu ®îc lîi
nhuËn, ng¬c l¹i doanh nghiÖp nÕu kh«ng tiªu thô ®îc s¶n phÈm doanh nghiÖp
kh«ng thu håi ®îc vèn kh«ng cã lîi nhuËn, ho¹t ®éng t¸i s¶n xuÊt kinh doanh
kh«ng ®îc thùc hiÖn dÉn ®iÕn thua lç vµ ph¸ s¶n.

§Ò ¸n m«n häc

NguyÔn §×nh DiÖu

VÔ thùc tiÔn ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ViÖt nam hiÖn nay ta thÊy
r»ng. MÆc dï ®· tho¸t khñng ho¶ng vµ tõng bíc ph¸t triÓn nhng vÉn lµ mét nÒn
kinh tÕ yÕu kÐm, chËm ph¸t triÓn so víi thÕ giíi vµ khu vùc. §iÒu nµy ¶nh hëng
trùc tiÕp ®Õn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp c«ng
nghiÖp võa vµ nhá nãi riªng vµ nhÊt lµ trong xu thÕ héi nhËp ...
§Ò ¸n m«n häc NguyÔn §×nh DiÖu
Lêi nãi ®Çu
Sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®Êt níc ta chuyÓn sang mét
bíc ngoÆt lín, nÒn kinh tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng ®iÒu tiÕt, qu¶n cña nhµ níc
theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong ®iÒu kiÖn më cöa vµ xu thÕ khu vùc ho¸,
quèc ho¸, ®êi sèng kinh ngµy cµng trë thµnh xu thÕ tÊt yÕu thÕ cña c¸c
doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh mét ph©n trong nÒn kinh quèc d©n
ngµy cµng héi nhËp vµo nÒn kinh thÕ giíi vµ trong khu vùc. §iÒu nµy t¹o cho
c¸c doanh nghiÖp héi tiÕp cËn c¸c thÞ trêng réng t trêng truyÒn
thèng,®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp quy m« a nhá. §ång thêi
còng ®Æt c¸c doanh nghiÖp nµy tríc c¸c nguy®µo th¶i nÕu kh«ng thÝch øng
víi s biÕn ®éng cña thÞ trêng .
Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµm cho c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp
quy võanhá ph¶i thay ®æi c¸c quan ®iÓm qu¶n trÞ kinh doanh. NÕu c¸c
nhµ qu¶n trÞ kinh doanh truyÒn thèng cho r»ng ho¹t ®éng tiªu thôho¹t ®éng ®i
sau ho¹t ®«ng s¶n xuÊt th× ngµy nay c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh hiÖn ®¹i quan
niÖm tiªu tlµ ho¹t ®éng ®i tríc ho¹t ®éng x¶n xuÊt cô tlµ c«ng c ®iÒu tra
nghiªn cøu thÞ trêng lu«n ph¶i ®Æt tríc khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. C¸c
doanh nghiÖp cho r»ng: “doanh nghiÖp b¸n nh÷ng g× ttrêng cÇn chø kh«ng b¸n
nh÷ng m×nh ”. Do vËy trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tiªu ts¶n phÈmho¹t
®éng quan träng.
Môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp theo ®uæi lîi nhuËn. vËy vÊn
®Ò ®Æt ra lµ lµm tnµo ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng thµnh c«ng. Lµm ¨n cã l·i
trong ®iÒu kiªn m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, tµi nguyªn khan hiÕm nh hiÖn nay
®iÒu nµy hoµn toµn phô thuéc vµo hoat ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
doanh nghiÖp cã tiªu thô ®ù¬c s¶n phÈm míi thu håi ®¬c vèn thu ®îc lîi
nhuËn, ng¬c l¹i doanh nghiÖp nÕu kh«ng tiªu thô ®îc s¶n phÈm doanh nghiÖp
kh«ng thu håi ®îc vèn kh«ng lîi nhuËn, ho¹t ®éng t¸i s¶n xuÊt kinh doanh
kh«ng ®îc thùc hiÖn dÉn ®iÕn thua lç vµ ph¸ s¶n.
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiêu thụ SP trong các DN vừa và nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiêu thụ SP trong các DN vừa và nhỏ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiêu thụ SP trong các DN vừa và nhỏ 9 10 107