Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tiêu thụ SP

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1540 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
§¹i héi VI cña §¶ng n¨m 1986 ®· ®¸nh dÊu sù ®æi míi s©u réng vµ
toµn diÖn c¶ vÒ t tëng lÉn ®êng lèi cu¶ §¶ng vµ Nhµ níc ta, ®ã lµ viÖc xo¸ bá
c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn vËn ®«ng theo c¬ chÕ thÞ trêng víi sù qu¶n lÝ cña nhµ níc theo
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Tríc ®©y trong c¬ chÕ quan liªu bao cÊp th× ho¹t ®éng tiªu thô cña c¸c
doanh nghiÖp kh«ng ®îc coi träng v× c¸c doanh nghiÖp chØ viÖc tËp trung s¶n
xuÊt theo kÕ ho¹ch cña cÊp trªn, cña Nhµ níc giao cho cßn tiªu thô s¶n phÈm
®· cã nhµ níc bao tiªu.
Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trë
thµnh ho¹t ®éng v« cïng quan träng,®ã lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi vãi c¸c doanh
nghiÖp. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× s¶n phÈm cña nã s¶n xuÊt ra ph¶i tiªu thô ®îc, chØ khi s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp ®îc b¸n, ®îc tiªu thô th× doanh nghiÖp míi bï ®¾p næi chi phÝ
bá ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®ång thêi thu ®îc lîi nhuËn ®Ó tiÕp tôc duy tr× vµ
më réng quy m« s¶n xuÊt.
Víi xu thÕ héi nhËp kinh tÕ toµn cÇu nh hiÖn nay, thÞ trêng cña doanh
nghiÖp kh«ng cßn bÞ giíi h¹n trong ph¹m vi mét quèc gia mµ ®ã lµ thÞ trêng
khu vùc, thÞ trêng thÕ giíi. §©y võa lµ c¬ héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp tù
kh¼ng ®Þnh m×nh kh«ng chØ ë trong níc mµ cßn v¬n ra tÇm khu vùc, tÇm thÕ
giíi nhng ®ång thêi còng lµ th¸ch thøc, ®e do¹ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp: toµn
cÇu ho¸ sÏ t¹o ra nh÷ng khu vùc th¬ng m¹i, mËu dÞch tù do, tøc lµ hµng ho¸
cña c¸c níc cã thÓ tù do tham gia c¹nh tranh mµ kh«ng cßn bÞ c¸c rµo c¶n
thuÕ quan ng¨n c¶n gièng nh kh vùc ASEAN hay lµ EU. §©y chÝnh lµ c¬ héi
tèt ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam xuÊt khÈu hµng ho¸ cña m×nh ra níc ngoµi
vµ s©n ch¬i cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn bÞ bã hÑp trong ph¹m vi quèc
gia, mÆt kh¸c toµn cÇu ho¸ còng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta ph¶i
cã c¸c chÝnh s¸ch chiÕn läc thÝch hîp ®Ó cã thÓ c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi c¸c
®èi thñ trong khu vùc còng nh trªn toµn thÕ giíi, toµn cÇu ho¸ còng cã nghÜa
lµ c¸c doanh nghiÖp sÏ kh«ng hoÆc Ýt ®îc nhµ níc b¶o hé. §©y lµ th¸ch thøc
kh«ng nhá ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cña níc ta.

§Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ë níc ta hiÖn nay
ChÝnh phñ lµ ngêi ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt nh»m khuyÕn khÝch hç
trî c¸c doanh nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm nh chÝnh s¸ch trî gi¸ cung cÊp tÝn
dông cho c¸c doanh nghiÖp vµ cung cÊp th«ng tin ... MÆt kh¸c chÝnh phñ cßn
®¹i diÖn cho ®Êt níc ®µm ph¸n kÝ kÕt c¸c hiÖp dÞnh th...
Lêi nãi ®Çu
§¹i héi VI cña §¶ng n¨m 1986 ®· ®¸nh dÊu ®æi míi s©u réng
toµn diÖn ct tëng lÉn ®êng lèi c §¶ng vµ Nhµ níc ta, ®ã viÖc x
chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu
thµnh phÇn vËn ®«ng theo chÕ thÞ trêng víi qu¶n cña nhµ níc theo
®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Tríc ®©y trong chÕ quan liªu bao cÊp th× ho¹t ®éng tiªu thô cña c¸c
doanh nghiÖp kh«ng ®îc coi träng c¸c doanh nghiÖp c viÖc tËp trung s¶n
xuÊt theo ho¹ch cña cÊp trªn, cña Nhµ níc giao cho cßn tiªu thô s¶n phÈm
®· cã nhµ níc bao tiªu.
Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm trë
thµnh ho¹t ®éng cïng quan träng,®ã lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi vãi c¸c doanh
nghiÖp. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn trong nÒn kinh thÞ tr-
êng th× s¶n phÈm cña s¶n xuÊt ra ph¶i tiªu thô ®îc, chØ khi s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp ®îc b¸n, ®îc tiªu thô th× doanh nghiÖp míi ®¾p næi chi p
ra ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®ång thêi thu ®îc lîi nhuËn ®Ó tiÕp tôc duy tr×
më réng quy m« s¶n xuÊt.
Víi xu thÕ héi nhËp kinh toµn cÇu nh hiÖn nay, thÞ trêng cña doanh
nghiÖp kh«ng cßn giíi n trong ph¹m vi mét quèc gia ®ã thÞ trêng
khu vùc, thÞ trêng thÕ giíi. §©y võa héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp
kh¼ng ®Þnh m×nh kh«ng chØ ë trong níc cßn v¬n ra tÇm khu vùc, tÇm thÕ
giíi nhng ®ång thêi còng th¸ch thøc, ®e do¹ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp: toµn
cÇu ho¸ t¹o ra nh÷ng khu vùc th¬ng m¹i, mËu dÞch do, tøc hµng ho¸
cña c¸c níc thÓ do tham gia c¹nh tranh kh«ng cßn c rµo c¶n
thuÕ quan ng¨n cn gièng nh kh vùc ASEAN hay lµ EU. §©y chÝnh c¬ héi
tèt ®Ó c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam xuÊt khÈu hµng ho¸ cña m×nh ra níc ngoµi
s©n ch¬i cña c doanh nghiÖp kh«ng cßn hÑp trong ph¹m vi quèc
gia, mÆt kh¸c toµn cÇu ho¸ còng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta ph¶i
c¸c chÝnh s¸ch chiÕn läc thÝch hîp ®Ó cã thÓ c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi c¸c
®èi thñ trong khu vùc còng nh trªn toµn thÕ giíi, toµn cÇu ho¸ còng nghÜa
c¸c doanh nghiÖp kh«ng hoÆc Ýt ®îc nhµ níc b¶o hé. §©y th¸ch thøc
kh«ng nhá ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cña níc ta.
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiêu thụ SP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiêu thụ SP - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tiêu thụ SP 9 10 77