Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tín dụng đối với hộ nghèo tại các ngân hàng phục vụ người nghèo tại VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1051 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n: Lý thuyÕt tµi chÝnh- tiÒn tÖ
§Ò tµi: Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng ®èi víi hé n«ng
d©n nghÌo ë ng©n hµng phôc vô ngêi nghÌo ViÖt Nam.
A- Lêi më ®Çu
§ãi nghÌo lµ mét hiÖn tîng phæ biÕn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nã tån t¹i mét c¸ch
kh¸ch quan vµ nã lµ vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt. §Æc biÖt ë níc ta trong qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi tõ mét nÒn kinh tÕ quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêngvíi xuÊt
ph¸t ®iÓm thÊp th× t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo l¹i cµng kh«ng thÓ tr¸nh khái thËm trÝ cßn
trÇm träng vµ gay g¾t h¬n. §ãi nghÌo kh«ng ph¶i lµ c¸ biÖt mµ ®· trë thµnh hiÖn tîng phæ biÕn ë kh¾p c¸c vïng trong ph¹m vi toµn quèc tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n,
nhÊt lµ vïng s©u, vïng xa, vïng c¨n cø c¸ch m¹ng, vïng d©n téc thiÓu sè...
Trong nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng khëi xíng ®· ®a nÒn
kinh tÕ ®Êt níc ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tríc hÕt lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, n¨ng xuÊt vµ s¶n lîng c¸c s¶n phÈm trång trät vµ ch¨n nu«i
t¨ng kh¸ nhanh. Tõ mét níc ph¶i lo nhËp khÈu l¬ng thùc, níc ta ®· trë thµnh níc
xuÊt khÈu g¹o ®øng thø hai trªn thÕ giíi. C¬ cÊu s¶n phÈm n«ng nghiÖp nãi riªng vµ
c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng th«n nãi chung ®· tõng bíc chuyÓn dÞch híng tíi ph¸t triÓn
mét nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸, ®ång thêi ®· xuÊt hiÖn nhiÒu m« h×nh míi trong s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp vµ dÞch vô ë n«ng th«n nh: C¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, c¸c trang
tr¹i, c¸c tæ hîp dÞch vô... §êi sèng cña ngêi n«ng d©n dÇn ®íc c¶i thiÖn vÒ mäi mÆt.
Song cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã sù ph©n ho¸ gi÷a giµu nghÌo cã xu híng ngµy cµng
t¨ng, mét bé phËn d©n c v¬n lªn lµm ¨n cã hiÖu qu¶ trong c¬ chÕ thÞ trêng thu nhËp
cao trë lªn giµu cã, bªn c¹nh ®ã kh«ng Ýt ngêi do m«i trêng ®iÒu kiÖn tù nhiªn, khÝ

-1-

hËu kh¾c ngiÖt, ®Þa h×nh phøc t¹p thiªn tai mÊt mïa... vµ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c
dÉn tíi ngìng cöa ®ãi nghÌo.
Mét trong nh÷ng yªu cÇu bøc sóc hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém lªn nh mét trë
ng¹i lín ®èi víi hé n«ng d©n nghÌo lµ thiÕu vèn phôc vô cho s¶n xuÊt nhÊt lµ vèn
cho c¸c hé n«ng d©n nghÌo cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhnh ®ang trong t×nh tr¹ng thiÕu
vèn, nghÌo ®ãi.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã nhµ níc ®· co nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch ®¸ng nh»m môc
tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ng©n hµng phôc vô ngêi nghÌo ®· ra ®êi va ®îc thµnh
lËp theo nghÞ ®Þnh sè: 525/TTg, ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 1995 cña Thñ tíng chÝnh phñ
vµ quyÕt ®Þnh sè: 230/Q§-NHg, ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1995 cña Thèng ®èc ng©n
hµng nhµ níc ViÖt Nam.
Tuy nhiªn ®Ó ng©n hµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× ph¶i cÇn cã nhiÒu ®iÒu ...
§Ò ¸n: Lý thuyÕt tµi chÝnh- tiÒn tÖ
§Ò tµi: Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng ®èi víi hé n«ng
d©n nghÌo ë ng©n hµng phôc vô ngêi nghÌo ViÖt Nam.
A- Lêi më ®Çu
§ãi nghÌo mét hiÖn tîng pbiÕn cña nÒn kinh thÞ trêng, tån t¹i mét c¸ch
kh¸ch quan vÊn ®Ò tÝnh quy luËt. §Æc biÖt ë níc ta trong qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi mét nÒn kinh quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh ttrêngvíi xuÊt
ph¸t ®iÓm thÊp th× t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo l¹i cµng kh«ng t tr¸nh khái thËm trÝ cßn
trÇm träng vµ gay g¾t h¬n. §ãi nghÌo kh«ng ph¶i biÖt ®· trë thµnh hiÖn t-
îng pbiÕn ë kh¾p c¸c vïng trong ph¹m vi toµn quèc thµnh t®Õn n«ng th«n,
nhÊt lµ vïng s©u, vïng xa, vïng c¨n cø c¸ch m¹ng, vïng d©n téc thiÓu sè...
Trong nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng khëi xíng ®· ®a nÒn
kinh ®Êt níc ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Tríc hÕt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, n¨ng xuÊt vµ s¶n lîng c¸c s¶n phÈm trång trät vµ ch¨n nu«i
t¨ng kh¸ nhanh. t níc ph¶i lo nhËp khÈu l¬ng thùc, níc ta ®· trë thµnh níc
xuÊt khÈu g¹o ®øng thø hai trªn thÕ giíi. C¬ cÊu s¶n phÈm n«ng nghiÖp nãi riªng
cÊu s¶n xuÊt n«ng th«n nãi chung ®· tõng bíc chuyÓn dÞch híng tíi ph¸t triÓn
mét nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸, ®ång thêi ®· xuÊt hiÖn nhiÒu m« h×nh míi trong s¶n
xuÊt n«ng nghiÖpdÞchë n«ng th«n nh: C¸c lµng nghÒ truyÒn thèng, c¸c trang
tr¹i, c¸c tæ hîp dÞch vô... §êi sèng cña ngêi n«ng d©n dÇn ®íc c¶i thiÖn vÒ mäi mÆt.
Song cïng víi sù ph¸t triÓn ®ã sù ph©n ho¸ gi÷a giµu nghÌo cã xu híng ngµy cµng
t¨ng, mét bé phËn d©n c v¬n lªn lµm ¨n cã hiÖu qu¶ trong chÕ thÞ trêng thu nhËp
cao trë lªn giµu cã, bªn c¹nh ®ã kh«ng Ýt ngêi do m«i trêng ®iÒu kiÖn nhiªn, k
- 1 -
ĐATN ĐỀ ÁN: Tín dụng đối với hộ nghèo tại các ngân hàng phục vụ người nghèo tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tín dụng đối với hộ nghèo tại các ngân hàng phục vụ người nghèo tại VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tín dụng đối với hộ nghèo tại các ngân hàng phục vụ người nghèo tại VN 9 10 257