Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tín dụng trong HT NH TM VN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1778 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸, hÖ thèng ng©n hµng th¬ng
m¹i (NHTM) còng ngµy cµng ph¸t triÓn vµ trë thµnh c¸c trung gian tµi chÝnh ®a
vèn tõ n¬i thõa sang n¬i thiÕu, ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c doanh
nghiÖp. Tõ khi níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t
triÓn nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt
lín, tÝch luü kh«ng kÞp ®Ó më réng s¶n xuÊt, chÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp ®·
cÇn sö dông vèn tÝn dông thùc hiÖn môc ®Ých cña m×nh. ë níc ta hiÖn nay th× chñ
yÕu míi chØ cã ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng lµ thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, vµ c¸c
NHTM ngµy cµng ph¸t triÓn thùc hiÖn tèt chøc n¨ng vai trß cña m×nh trong sù
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.
§Ó cã thÓ hiÓu râ h¬n vÒ ho¹t ®éng tÝn dông trong c¸c NHTM vµ vai trß to
lín cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn
dông ng©n hµng gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, em xin chän ®Ò tµi
"Ho¹t ®éng tÝn dông cña hÖ thèng NHTM ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn
nay". Bµi viÕt bao gåm nh÷ng néi dung sau:
- Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ NHTM vµ tÝn dông ng©n hµng.
- Ch¬ng II: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM ë
ViÖt Nam.
- Ch¬ng III: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trong c¸c NHTM ë ViÖt Nam
hiÖn nay vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tÝn dông
ng©n hµng.
Em hy väng bµi viÕt cã thÓ lµm râ mét sè lý luËn vÒ NHTM, ho¹t ®éng tÝn
dông ng©n hµng, vµ thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng tÝn dông trong c¸c NHTM ViÖt
Nam hiÖn nay. Bµi viÕt ch¾c cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý
cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn chØnh h¬n.
Hµ Néi, ngµy 10/11/2001.

1

Ch¬ng I: lý luËn chung vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i
vµ tÝn dông ng©n hµng.
I/ Ng©n hµng th¬ng m¹i.
1/ Kh¸i niÖm Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Ng©n hµng Th¬ng m¹i (NHTM) lµ tæ chøc tµi chÝnh trung gian cã vÞ trÝ quan
träng nhÊt trong nÒn kinh tÕ, nã lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp kinh doanh trong
lÜnh vùc tiÒn tÖ - tÝn dông. Theo ph¸p lÖnh ng©n hµng ngµy 23-5-1990 cña Héi
®ång Nhµ níc x¸c ®Þnh:" Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ
ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi tõ kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm
hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu vµ lµm
ph¬ng tiÖn thanh to¸n".
Nh vËy NHTM lµm nhiÖm vô trung gian tµi chÝnh ®i vay ®Ó cho vay qua ®ã
thu lêi tõ chªnh lÖch l·i suÊt cho vay vµ l·i suÊt tiÒn göi, nã thùc sù lµ mét lo¹i
h×nh doanh nghiÖp dÞch vô tµi chÝnh, mÆc dï gi...
Lêi më ®Çu.
Cïng víi ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸, thèng ng©n hµng th¬ng
m¹i (NHTM) còng ngµy cµng ph¸t triÓn vµ t thµnh c¸c trung gian tµi chÝnh ®a
vèn n¬i thõa sang n¬i thiÕu, ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cña c¸c doanh
nghiÖp. khi níc ta chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng, s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t
triÓn nhu cÇu vèn cña c¸c doanh nghiÖp phôc s¶n xuÊt kinh doanh rÊt
lín, tÝch luü kh«ng kÞp ®Ó më réng s¶n xuÊt, chÝnh vËy c¸c doanh nghiÖp ®·
cÇn sö dông vèn tÝn dông thùc hiÖn môc ®Ých cña m×nh. ë níc ta hiÖn nay th× chñ
yÕu míi c cã ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng thùc hiÖn nhiÖm nµy, vµ c¸c
NHTM ngµy cµng ph¸t triÓn thùc hiÖn tèt chøc n¨ng vai trß cña m×nh trong
ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.
§Ó cã thÓ hiÓu râ h¬n vÒ ho¹t ®éng tÝn dông trong c¸c NHTM vµ vai trß to
lín cña trong nÒn kinh thÞ trêng nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn
dông ng©n hµng gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh ViÖt Nam, em xin chän ®Ò tµi
"Ho¹t ®éng tÝn dông cña thèng NHTM ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn
nay". Bµi viÕt bao gåm nh÷ng néi dung sau:
- Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ NHTM vµ tÝn dông ng©n hµng.
- Ch¬ng II: Mét sè vÊn ®Ò b¶n trong ho¹t ®éng tÝn dông cña NHTM ë
ViÖt Nam.
- Ch¬ng III: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trong c¸c NHTM ë ViÖt Nam
hiÖn nay mét gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tÝn dông
ng©n hµng.
Em hy väng bµi viÕt cã thÓ lµm râ mét sè lý luËn vÒ NHTM, ho¹t ®éng tÝn
dông ng©n hµng, thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng tÝn dông trong c¸c NHTM ViÖt
Nam hiÖn nay. Bµi viÕt ch¾c cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý
cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn chØnh h¬n.
Hµ Néi, ngµy 10/11/2001.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Tín dụng trong HT NH TM VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tín dụng trong HT NH TM VN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tín dụng trong HT NH TM VN 9 10 799