Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tính giá hàng tồn kho trong DN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1398 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu

Hµng tån kho lµ mét phÇn quan träng trong tµi s¶n lu ®éng vµ n»m ë nhiÒu
kh©u trong qu¸ tr×nh cung øng s¶n xuÊt, dù tr÷ vµ lu th«ng cña nhiÒu doanh
nghiÖp. Hµng tån kho cña mçi doanh nghiÖp thêng bao gåm: Nguyªn liÖu, vËt
liÖu, c«ng cô, dông cô, s¶n phÈm dÞch vô dë dang, thµnh phÈm, hµng ho¸(gäi t¾t
lµ vËt t, hµng ho¸).
ViÖc tÝnh ®óng gi¸ trÞ hµng tån kho, kh«ng chØ gióp cho doanh nghiÖp chØ
®¹o kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ diÔn ra hµng ngµy, mµ cßn gióp doanh nghiÖp
cã mét lîng vËt t, hµng ho¸ dù tr÷ ®óng ®Þnh møc, kh«ng dù tr÷ qu¸ nhiÒu g©y ø
®äng vèn, mÆt kh¸c kh«ng dù tr÷ qu¸ Ýt ®Ó b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n.
ViÖc tÝnh ®óng gi¸ hµng tån kho cßn cã ý nghÜa v« cïng quan träng khi lËp
b¸o c¸o tµi chÝnh. V× nÕu tÝnh sai lÖch gi¸ trÞ hµng tån kho, sÏ lµm sai lÖch c¸c
chØ tiªu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. NÕu gi¸ trÞ hµng tån kho bÞ tÝnh sai, dÉn ®Õn gi¸
trÞ tµi s¶n lu ®éng vµ tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp thiÕu chÝnh x¸c, gi¸
vèn hµng b¸n tÝnh sai lÖch sÏ lµm cho chØ tiªu l·i gép, l·i rßng cña doanh nghiÖp
kh«ng cßn chÝnh x¸c. H¬n n÷a, hµng ho¸ tån kho cuèi kú cña kú nµy cßn lµ hµng
ho¸ tån kho ®Çu kú cña kú tiÕp theo. Do ®ã sai lÇm sÏ ®îc chuyÓn tiÕp qua kú
sau vµ g©y nªn sai lÇm liªn tôc qua c¸c kú cña gi¸ vèn hµng b¸n, l·i gép vµ l·i
thuÇn. Kh«ng nh÷ng thÕ, sè tiÒn cña hµng ho¸ tån kho thêng rÊt lín nªn sù sai
lÇm cã thÓ lµm ¶nh hëng mét c¸ch râ rµng ®Õn tÝnh h÷u dông cña c¸c b¸o c¸o tµi
chÝnh.
Nh vËy chóng ta thÊy r»ng Hµng tån kho lµ mét yÕu tè rÊt quan träng cña
phÇn lín c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc nghiªn cøu c¸c nguyªn t¾c vµ
ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho trong doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt, bëi v×
víi mçi ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho kh¸c nhau th× c¸c chØ tiªu trªn b¸o
c¸o tµi chÝnh còng sÏ thay ®æi. ViÖc lùa chän mét ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thÝch hîp
cho doanh nghiÖp m×nh lµ rÊt cÇn thiÕt. ChÝnh v× tÇm quan träng ®ã mµ em ®·

1

§Ò ¸n m«n häc
chän ®Ò tµi: “ Bµn vÒ hÖ thèng nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån
kho trong doanh nghiÖp ”.
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
PhÇn I : C¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho trong c¸c doanh
nghiÖp ë ViÖt Nam.
PhÇn II: Nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho theo chuÈn mùc kÕ
to¸n quèc tÕ vµ mét vµi níc kh¸c .
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån
kho ë ViÖt Nam.

2

§Ò ¸n m«n häc
PhÇn I :
C¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu
Hµng tån kho lµ mét phÇn quan träng trong tµi s¶n lu ®éng vµ n»m ë nhiÒu
kh©u trong qu¸ tr×nh cung øng s¶n xuÊt, tr÷ lu th«ng cña nhiÒu doanh
nghiÖp. Hµng tån kho cña mçi doanh nghiÖp thêng bao gåm: Nguyªn liÖu, vËt
liÖu, c«ng cô, dông cô, s¶n phÈm dÞch dang, thµnh phÈm, hµng ho¸(gäi t¾t
lµ vËt t, hµng ho¸).
ViÖc tÝnh ®óng gi¸ trÞ hµng tån kho, kh«ng chØ gióp cho doanh nghiÖp chØ
®¹o kÞp thêi c¸c nghiÖp kinh diÔn ra hµng ngµy, cßn gióp doanh nghiÖp
mét lîng vËt t, hµng ho¸ tr÷ ®óng ®Þnh møc, kh«ng tr÷ qu¸ nhiÒu g©y ø
®äng vèn, mÆt kh¸c kh«ng tr÷ qu¸ Ýt ®Ó b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp ®îc tiÕn hµnh liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n.
ViÖc tÝnh ®óng gi¸ hµng tån kho cßn cã ý nghÜa v« cïng quan träng khi lËp
b¸o c¸o tµi chÝnh. nÕu tÝnh sai lÖch gi¸ trÞ hµng tån kho, sÏ lµm sai lÖch c¸c
chØ tiªu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh. NÕu gi¸ trÞ hµng tån kho tÝnh sai, dÉn ®Õn gi¸
trÞ tµi s¶n lu ®éng tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp thiÕu chÝnh x¸c, gi¸
vèn hµng b¸n tÝnh sai lÖch lµm cho chØ tiªu l·i gép, l·i rßng cña doanh nghiÖp
kh«ng cßn chÝnh x¸c. H¬n n÷a, hµng ho¸ tån kho cuèi kú cña kú nµy cßn lµ hµng
ho¸ tån kho ®Çu cña tiÕp theo. Do ®ã sai lÇm ®îc chuyÓn tiÕp qua
sau g©y nªn sai lÇm liªn tôc qua c¸c cña gi¸ vèn hµng b¸n, l·i gép l·i
thuÇn. Kh«ng nh÷ng thÕ, tiÒn cña hµng ho¸ tån kho thêng rÊt lín nªn sai
lÇm cã thÓ lµm ¶nh hëng mét c¸ch râ rµng ®Õn tÝnh h÷u dông cña c¸c b¸o c¸o tµi
chÝnh.
Nh vËy chóng ta thÊyng Hµng tån kho mét yÕu rÊt quan träng cña
phÇn lín c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh thÕ viÖc nghiªn cøu c¸c nguyªn t¾c
ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho trong doanh nghiÖp hÕt søc cÇn thiÕt, bëi
víi mçi ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho kh¸c nhau th× c¸c chØ tiªu trªn b¸o
c¸o tµi chÝnh còng sÏ thay ®æi. ViÖc lùa chän mét ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thÝch hîp
cho doanh nghiÖp m×nh rÊt cÇn thiÕt. ChÝnh tÇm quan träng ®ã em ®·
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Tính giá hàng tồn kho trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tính giá hàng tồn kho trong DN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tính giá hàng tồn kho trong DN 9 10 164