Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tính giá thành của SP SX

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
1.ý nghÜa vµ tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi cÇn nghiªn cøu.
KÓ tõ n¨m 1986 cho ®Õn nay, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· bíc sang mét híng
míi, ®ã lµ chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ víi c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ
trêng. Trong bèi c¶nh nh vËy c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®ang ®øng tríc nh÷ng thö
th¸ch gay g¾t cña quy luËt c¹nh tranh. Do vËy trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, muèn tån
t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong sù kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ th× doanh nghiÖp ph¶i
n¾m b¾t ®îc thÞ trêng, t¹o chç ®øng cho s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng.
§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých tiªu ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng qu¶n
lý tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c ®Ó ra quyÕt ®Þnh ®øng ®¾n trong qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Trong ®ã, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn chøc
n¨ng, mét c«ng cô cã tÇm quan träng víi vai trß “ Thùc hiÖn kiÓm tra vµ xö lý
th«ng tin cung cÊp cho l·nh ®¹o vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý kinh doanh phôc vô cho
c«ng t¸c qu¶n lý. H¹ch to¸n kÕ to¸n nh mét phÇn th«ng tin kinh tÕ quan träng trong
cÊu thµnh hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ cña ®¬n vÞ”.
Vµ ®Ó cã thÓ t¹o chç ®øng cho s¶n phÈm vµ c¹nh tranh ®îc víi c¸c doanh
nghiÖp trªn thÞ trêng th× doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ chÊt lîng s¶n phÈm v.v... Kh«ng nh÷ng thÕ doanh
nghiÖp cßn ph¶i tæ chøc tèt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n phÈm vµ tÝnh gi¸ s¶n phÈm nh»m
®¸nh gi¸ ®îc mäi khÝa c¹nh vµ chi tiÕt cña mäi nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chi phÝ s¶n
xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã t×m ra nguyªn nh©n vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch
hîp ph¸t huy c¸c yÕu tè tÝch cùc, h¹n chÕ c¸c yÕu tè tiªu cùc ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ
s¶n xuÊt nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Cã nh vËy doanh
nghiÖp míi ®¹t chØ tiªu lîi nhuËn vµ cã thÓ më réng s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ t¨ng søc
c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng .
Trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kÕ to¸n ®îc coi lµ mét c«ng cô quan
träng nhÊt phôc vô ®¾c lùc cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp, trong ®ã c«ng tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét phÇn kÕ to¸n quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp
s¶n xuÊt bëi th«ng qua kh©u nµy, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc hao phÝ bá ra trong
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp tèt hay xÊu.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi:
TËp trung ph©n tÝch , hÖ thèng ho¸ vµ lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ
tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trªn c¬ së ®ã gãp phÇn hoµn
thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

3. §èi tîng ng...
Lêi më ®Çu
1.ý nghÜa vµ tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi cÇn nghiªn cøu.
n¨m 1986 cho ®Õn nay, nÒn kinh ViÖt Nam ®· bíc sang mét híng
míi, ®ã chuyÓn nÒn kinh víi chÕ qu¶n tËp trung sang nÒn kinh thÞ
trêng. Trong bèi c¶nh nh vËy c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®ang ®øng tríc nh÷ng thö
th¸ch gay g¾t cña quy luËt c¹nh tranh. Do vËy trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, muèn tån
t¹i ph¸t triÓn ®îc trong kh¾c nghiÖt cña nÒn kinh tÕ th× doanh nghiÖp ph¶i
n¾m b¾t ®îc thÞ trêng, t¹o chç ®øng cho s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng.
§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých tiªu ®ã, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng qu¶n
lý tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c ®Ó ra quyÕt ®Þnh ®øng ®¾n trong qu¸ tr×nh
ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Trong ®ã,ch to¸n to¸n mét phËn chøc
n¨ng, mét c«ng tÇm quan träng víi vai t Thùc hiÖn kiÓm tra xö
th«ng tin cung cÊp cho l·nh ®¹o c¸c quan qu¶n kinh doanh phôc cho
c«ng t¸c qu¶n lý. H¹ch to¸n kÕ to¸n nh mét phÇn th«ng tin kinh tÕ quan träng trong
cÊu thµnh hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ cña ®¬n vÞ”.
®Ó cã thÓ t¹o chç ®øng cho s¶n phÈm c¹nh tranh ®îc víi c¸c doanh
nghiÖp trªn thÞ trêng th× doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt chÊt lîng s¶n phÈm v.v... Kh«ng nh÷ng thÕ doanh
nghiÖp cßn ph¶i tæ chøc tèt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n phÈm vµ tÝnh gi¸ s¶n phÈm nh»m
®¸nh gi¸ ®îc mäi khÝa c¹nh chi tiÕt cña mäi nh©n ¶nh hëng ®Õn chi phÝ s¶n
xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ ®ã t×m ra nguyªn nh©nnh÷ng biÖn ph¸p thÝch
hîp ph¸t huy c¸c yÕu tÝch cùc, h¹n chÕ c¸c yÕu tiªu cùc ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ
s¶n xuÊt nh»m gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch hiÖu qu¶. nh vËy doanh
nghiÖp míi ®¹t chØ tiªu lîi nhuËn thÓ réng n xuÊt ®Ó thÓ t¨ng søc
c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng .
Trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp, to¸n ®îc coi mét c«ng quan
träng nhÊt phôc ®¾c lùc cho c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp, trong ®ã c«ng tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét phÇn kÕ to¸n quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp
s¶n xuÊt bëi th«ng qua kh©u nµy, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc hao phÝ ra trong
qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp tèt hay xÊu.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi:
TËp trung ph©n tÝch , thèng ho¸ lµm nh÷ng vÊn ®Ò luËn c¬ b¶n
chøc c«ng t¸c to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trªn c¬ ®ã gãp phÇn hoµn
thiÖn tæ chøc c«ng t¸c to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
ĐATN ĐỀ ÁN: Tính giá thành của SP SX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tính giá thành của SP SX - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tính giá thành của SP SX 9 10 888