Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: TMĐT (thương mại điện tử)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1068 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc

Th¬ng m¹i ®iÖn tö
§Þnh nghÜa
Vai trß
Lîi Ých
Th¸ch thøc vµ nguy c¬

Th¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam
C¸c ®iÒu kiÖn h¹ tÇng cho ph¸t triÓn TM§T ë ViÖt Nam
Lîi Ých cña TM§T ®èi víi ViÖt Nam
§Þnh híng ph¸t triÓn TM§T ë ViÖt Nam

1

Sù ra ®êi cña Internet vµ ngay sau ®ã nã ph¸t triÓn nhanh chãng c¶ theo
nghÜa ®é t¨ng phñ ra toµn cÇu (sè liÖu gÇn ®©y theo b¸o c¸o cña ITU n¨m
2001 cho thÊy sè ngêi sö dông Internet chiÕm 5% d©n sè thÕ giíi) vµ tÝnh
n¨ng phôc vô, ®ång thêi ngµy cµng trë nªn phæ biÕn, quen dïng ®èi víi mäi
céng ®ång d©n c, TM§T ®· thu hót sù quan t©m cña c¶ ngêi tiªu dïng c¸
thÓ vµ mäi doanh nghiÖp lín vµ nhá.
Internet ®· lµm thay ®æi nhÒu c¸ch thøc tæ chøc kinh doanh. Ngµy cµng cã
nhiÒu doanh nghiÖp sö dông Internet , ho¹t ®éng th¬ng m¹i gi÷a c¸c doanh
nghiÖp trªn Internet còng sÏ ra t¨ng, ngµy cµng cã nhiÒu c«ng ®o¹n h¬n ®îc
triÓn khai, vµ ®îc triÓn khai thêng nhËt trªn m¹ng.
Th¬ng m¹i ®iÖn tö (TM§T) lµ h×nh th¸i ho¹t ®éng vµ trao ®æi th«ng tin
th¬ng m¹i gi÷a doanh nghiÖp víi doanh nghiÖp, gi÷a doanh nghiÖp víi
kh¸ch hµng, gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ níc vµ gi÷a
c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ níc víi nhau b»ng c¸c ph¬ng ph¸p ®iÖn tö, diÔn ra
trªn m¹ng Internet.
MÆc dï h×nh thøc ban ®Çu cña TM§T chØ gåm c¸c giao dÞch gi÷a c¸c
doanh nghiÖp lín, c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh víi nhau, viÖc
dïng Internet nh lµ ph¬ng thøc ®a TM§T ®Õn víi tõng kh¸ch hµng c¸ lÎ ®·
kÐo theo viÖc thay ®æi quan niÖm vÒ nã. HiÖn nay kh¸ch hµng c¸ kÎ ®ang kµ
®èi tîng híng tíi ®èi víi TM§T, cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn liªn quan vÒ c«ng
nghÖ, ph¸p lÝ... thuËn lîi nhÊt ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng c¸ thÓ tham gia
TM§T.
I. Vai trß cña TM§T
Sù ph¸t triÓn vµ phån vinh cña mét nÒn kinh tÕ kh«ng cßn chØ dùa vµo
nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ nguån lao ®éng, mµ ë møc ®é lín ®îc
quyÕt ®Þnh bëi tr×nh ®é c«ng nghÖ th«ng tin vµ tri thøc s¸ng t¹o. Cïng víi
xu thÕ ®ã, TM§T xuÊt hiÖn ®· lµm thay ®æi bé mÆt kinh tÕ thÕ giíi bëi
nh÷ng ¶nh hëng to lín cña m×nh:
− Lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña nÒn kinh tÕ mçi quèc gia vµ nÒn kinh tÕ
toµn cÇu.
2

− Lµm cho tÝnh tri thøc trong nÒn kinh tÕ ngµy cµng t¨ng lªn vµ tri
rhøc ®· thùc sù trë thµnh nh©n tè vµ nguån lùc s¶n xuÊt quan träng nhÊt, lµ
tµi s¶n lín nhÊt cña mét doanh nghiÖp.
− Më ra c¬ héi ph¸t huy u thÕ cña c¸c níc ph¸t triÓn sau ®Ó hä cã thÓ
®uæi kÞp, thËm chÝ vît c¸c níc ®· ®i tríc.
− X©y dùng l¹i nÒn t¶ng, søc m¹nh kinh tÕ quèc gia vµ cã tiÒm n¨ng
lµm thay ®æi c¸n c©n tiÒm lùc toµn cÇu.
− Rót ng¾n kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ...
Môc lôc
Th¬ng m¹i ®iÖn tö
§Þnh nghÜa
Vai trß
Lîi Ých
Th¸ch thøc vµ nguy c¬
Th¬ng m¹i ®iÖn tö ë ViÖt Nam
C¸c ®iÒu kiÖn h¹ tÇng cho ph¸t triÓn TM§T ë ViÖt Nam
Lîi Ých cña TM§T ®èi víi ViÖt Nam
§Þnh híng ph¸t triÓn TM§T ë ViÖt Nam
1
ĐATN ĐỀ ÁN: TMĐT (thương mại điện tử) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: TMĐT (thương mại điện tử) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: TMĐT (thương mại điện tử) 9 10 474