Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tổ chức công tác kiểm toán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸nkiÓm to¸n tµi chÝnh

khæng minh dòng-KiÓm to¸n42a
LêI Më §ÇU

§Ó ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tµI chÝnh nh»m n©ng cao chÊt lîng qu¶n lý kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ,vÊn ®Ò kiÓm tra kiÓm so¸t chÊt lîng lµm
lµnh m¹nh ho¸ c¸c th«ng tin tµI chÝnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©nlµ mét nhu cÇu cÊp
thiÕt. Gióp cho nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã thÓ ®øng v÷ng vµ cã thÓ ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ
mäi mÆt.Nã ®Iòu tiÕt nÒn kinh tÕ ®I ®óng híng vµ h¹n chÕ ®îc nh÷ng khñng ho¶ng cã
thÓ x¶y ra trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.chÝnh v× vËy mµ kiÓm to¸n ra ®êi nh mét sù tÊt
yÕu.
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn, sù ra
®êi cña c¸c doanh nghiÖp trÎ vµ ®µy triÓn väng khiÕn cho sù canh tranh gi÷a c¸c doanh
nghiÖp ngµy cµng trë nªn gay g¾t. C¸c doanh nghiÖp cÇn më réng s¶n xuÊt kinh doanh,
®Çu t míi m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho s¶n xuÊt…do vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i
huy ®éng vèn tõ c¸c nhµ ®Çu t bªn ngoµi. C¸c nhµ ®Çu t cÇn cã nh÷ng tµi liÖu tin cËy ®Ó
cã sù ®Çu t ®óng ®¾n, ngoµi ra; c¸c c¬ quan Nhµ níc cÇn th«ng tin trung thùc ®Ó ®iÒu tiÕt
vÜ m« nÒn kinh tÕ; ngêi lao ®éng cÇn th«ng tin ®¸ng tin cËy vÒ kÕt qu¶ kinh doanh, thùc
hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng…; kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp cÇn hiÓu râ thùc chÊt kinh doanh
vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô. ChÝnh v× vËy,
kiÓm to¸n nãi chung vµ kiÓm to¸n tµi chÝnh ra ®êi víi vai trß, chøc n¨ng x¸c minh vµ t
v¸n kh«ng chØ gióp cho sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc mµ cßn ý nghÜa cho b¶n th©n
doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi tîng quan t©m. NÕu nh B¸o c¸o tµi chÝnh chØ cung cÊp vµ tr×nh
bµy cho ngêi ®äc thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp t¹i mét thêi gian nhÊt ®Þnh th× kiÓm to¸n
c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh sÏ g©y dùng lßng tin cho ngêi sö dông ®èi víi B¸o c¸o tµi chÝnh
®ã.
Tõ ®ã ta cã thÓ thÊy môc tiªu cña tæ chøc c«ng t¸c kiÓm to¸n híng t¬Ý viÖc t¹o ra
mèi quan hÖ khoa häc vµ nghÖ thuËt c¸c ph¬ng ph¸p kÜ thuËt kiÓm to¸n dïng ®Ó x¸c
minh vµ bµy tá ý kiÕn vÒ ®èi tîng kiÓm to¸n.mèi liªn hÖ nµy xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc
hiÖn chøc n¨ng kiÓm to¸ntheo tõng ®èi tîng lo¹i h×nh cô thÓ cña kiÓm to¸n .Nh÷ng ph¬ng ph¸p kÜ thuËt ¸p dông rÊt ®a d¹ng,sö dông nh÷ng phong ph¸p luËn,nh÷ng ph¹m trï
chiÕt häc ,kinh tÕ trÝnh trÞ vµo nghiªn cøu.c¸c ph¬ng ph¸p to¸n häc ®èi chiÕu l«gÝc,®èi
chiÕu trùc tiÕp,kiÓm kª ,thùc nghiÖm vµ ®IÒu tra…c¸c yÕu tè nµy cÇn ® îc kÕt hîp theo
mét tr×nh tù khoa häc phï hîp víi ®èi tîng cô thÓ ë mét kh¸ch thÓ x¸c ®Þnh.cã nhiÒu
c¸ch kÕt hîp cô thÓ kh¸c nhau vµ ma...
§Ò ¸nkiÓm to¸n tµi chÝnh khæng minh dòng-KiÓm to¸n42a
LêI Më §ÇU
§ !
"#$%&'( $#) "
*+#$%&, 
-./$0#12(3(2#&4($
56-728$/(*"392
:;##$0#1-(<(=;#1,)> 
;-
?#$4$0#1($#')>#
19&4#@(;#(5)>#3&
4;#AB;C-D&4A#,): &'
;2'#E04*):  &(=;&4
;,(%FEB-D234=;
2)>/C'#G7+#>$
(H+$G1,+=;($&'>
4)$ G' #I> &
(<<9&4'&0(J-D(<(=;'
2(#1((#K'L:(
(+M/)>(H+97KHE
&4(%"-7NM (#<
E;15>#*9&4*,1 0<
N)O;&>K1)P&J%(N
2-
?F22 ;JB9+(4*#
%45(4=H=&Q:
(E;R($%"-%B4;: F;B>
4LSF%"*<J9-73!
H=&J# &*')P&J3='3*#Q
5'##0(B-5%+'%
#>'B'>4($# ;%; ""S
,#<>5Q"(%"JA,:0-2$
"J(*4-
?#$4T474;'*,28*
,,=2#B3*,)@-?#2
*,;9',&';#<8
"(=&J#,9T47A*'U
4($)%"'UE,(*($6 "-V(=;'*
W
ĐATN ĐỀ ÁN: Tổ chức công tác kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tổ chức công tác kiểm toán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tổ chức công tác kiểm toán 9 10 669