Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Toàn cầu hoá và hội nhập KTQT

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ

A. më ®Çu

Toµn cÇu ho¸ lµ mét xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña lÞch sö nh©n lo¹i.
HiÖn nay, toµn cÇu ho¸ t¹m thêi do c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn, ®ang ph¸t triÓn
vµ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ th× héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng t¹o ra rÊt nhiÒu
c¬ héi thuËn lîi trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia vµ tÊt
nhiªn còng ®Æt ra kh«ng Ýt th¸ch thøc.
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi chuyÓn sang ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. V× vËy viÖc ®Èy m¹nh tham gia
héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi lµ mét néi dung khÝa c¹nh quan
träng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em ®· lùa chän ®Ò tµi
"Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ - mét nhiÖm vô träng t©m cña níc ta
hiÖn nay". Nh©n ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Mai H÷u Thùc
®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ

B Néi dung

I. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ toµn cÊu ho¸ kinh tÕ vµ héi nhËp
kinh tÕ quèc tÕ

1. Kh¸i niÖm
1.1. Kh¸i niÖm vÒ toµn cÇu ho¸.
Trong h¬n mét thËp kû trë l¹i ®©y xu thÕ toµn cÇu ho¸ gia t¨ng ngµy
cµng m¹nh mÏ.Vµ cïng víi ®iÒu ®ã lµ nh÷ng c¸ch lý gi¶i vµ th¸i ®é kh«ng
gièng nhau®èi víi xu thÕ nµy.
Cã quan ®iÓm cho r»ng toµn cÇu ho¸ chØ míi xuÊt hiÖn gÇn ®©y. Toµn
cÇu ho¸ ®îc hiÓu lµchÝnh s¸ch cña MÜ nh»m bµnh tríng quyÒn lùc,thèng trÞ
thÕ giíi theo kiÓu MÜ,thc chÊt toµn cÇu ho¸ lµ MÜ ho¸.Quan niÖm nµy ®· ®Èy
tíi th¸i ®é ph¶i chèng l¹i qu¸ tr×nh nµy nh»m ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn ®éc
lËp,®a d¹ng cña c¸c quèc gia.
Lo¹i quan ®iÓm thø hai lµ quan ®iÓm thõa nhËn tÝnh tÊt yÕu kh¸ch
quan cña quèc tÕ ho¸,toµn cÇu ho¸.Nhng trong quan ®iÓm nµy còng cã nhiÒu
ý kiÕn kh¸c nhau:Cã ngêi cho r»ngtoµn cÇu ho¸ xÐt vÒ b¶n chÊt lµ qu¸ tr×nh
t¨ng lªn m¹nh mÏ nh÷ng mèi liªn hÖ sù ¶nh hëng, t¸c ®éng lÉn nhau phô
thuéc lÉn nhau cña tÊt c¶ c¸c khu vùc, c¸c quèc gia c¸c d©n téc trªn toµn thÕ
giíi ;cã ngêi l¹i cho r»ng : “Toµn cÇu ho¸ lµ giai ®o¹n cao cña qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt trªn thÕ giíi,lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña ph¸t triÓn kinh
tÕ thÞ trêng vµ khoa häc c«ng nghÖ”
MÆc dï cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ toµn cÇu ho¸ nhng ®iÓm
quan träng mµ ta nhËn thÊy lµ toµn cÇu ho¸ kh«ng chØ lµ qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh
sù gia t¨ng cña c¸c mèi quan hÖ phô thuéc lÉn nhau mµ nÐt quan träng h¬n
lµ ph¶n ¸nh qui m« cña c¸c ho¹t ®éng liªn quèc gia.Tõ ®ã ta cã thÓ ®a ra m«t
kh¸i niÖm mang tÝnh chÊt kh¸i qu¸t vÒ toµn cÇu ho¸: “Toµn cÇu ho¸ lµ sù gia
t¨ng m¹nh mÏ c¸c mèi quan hÖ g¾n kÕt,t¸c ®éng phô thuéc lÉn nhau,lµ qu¸
...
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ
A. më ®Çu
Toµn cÇu ho¸ mét xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña lÞch nh©n lo¹i.
HiÖn nay, toµn cÇu ho¸ t¹m thêi do c¸c níc t b¶n ph¸t triÓn, ®ang ph¸t triÓn
chuyÓn ®æi nÒn kinh th× héi nhËp kinh quèc tÕ còng t¹o ra rÊt nhiÒu
c¬ héi thuËn lîi trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia vµ tÊt
nhiªn còng ®Æt ra kh«ng Ýt th¸ch thøc.
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi chuyÓn sang ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng héi chñ nghÜa. V× vËy viÖc ®Èy m¹nh tham gia
héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíimét néi dung khÝa c¹nh quan
träng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em ®· lùa chän ®Ò tµi
"Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc- mét nhiÖm vô träng t©m cña níc ta
hiÖn nay". Nh©n ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Mai H÷u Thùc
®· tËn t×nh híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
ĐATN ĐỀ ÁN: Toàn cầu hoá và hội nhập KTQT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Toàn cầu hoá và hội nhập KTQT - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Toàn cầu hoá và hội nhập KTQT 9 10 767