Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong KT báo cáo TC

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

Líp KiÓm to¸n 42A – Khoa KÕ to¸n

A. Lêi më ®Çu
Sau h¬n 10 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, tæ chøc c«ng t¸c kiÓm to¸n ë nuíc ta
®· cã nh÷ng ph¸t triÓn vît bËc. HÖ thèng tµi liÖu vÒ kiÓm to¸n ngµy cµng ®a d¹ng
vµ phong phó, hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ kiÓm to¸n ngµy cµng hoµn thiÖn. Víi
môc tiªu cô thÓ ho¸ mét giai ®o¹n cña c«ng t¸c kiÓm to¸n ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ kiÓm
to¸n, cho nªn trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n m«n häc, em chän ®Ò tµi “Tr×nh tù chuÈn
bÞ kiÓm to¸n trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh”. Víi ph¹m vi cña mét ®Ò tµi
m«n häc em chØ tr×nh bµy tr×nh tù chuÈn bÞ kiÓm to¸n trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi
chÝnh víi lo¹i h×nh kiÓm to¸n ®éc lËp. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu em lùa chän
“Ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng” lµm ph¬ng ph¸p nghiªn cøu, kÕt hîp víi ph¬ng
ph¸p tæng hîp, ph©n tÝch tµi liÖu, vµ viÖc vËn dông linh ho¹t c¸c chuÈn mùc, qui
®Þnh vÒ kiÓm to¸n. Trong §Ò ¸n nµy em tr×nh bµy theo bè côc sau:
A. Lêi më ®Çu.
B. Néi dung.
I.
Kh¸i qu¸t vÒ chuÈn bÞ kiÓm to¸n.
I.1. Kh¸i niÖm.
I.2. Vai trß, vÞ trÝ cña giai ®o¹n chuÈn bÞ kiÓm to¸n trong kiÓm to¸n B¸o c¸o
tµi chÝnh.
II.
Tr×nh tù kiÓm to¸n.
2.1. Giai ®o¹n tiÒn lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n.
2.2. Giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch.
III. KÕt luËn.
C. Phô lôc.
Trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n m«n häc em nhËn ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c«
NguyÔn ThÞ Hång Thuý. Do h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n
cho nªn trong b¶n §Ò ¸n nay kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm, thiÕu sãt, em
mong nhËn ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn
§ç Quèc TuyÓn
Hµ Néi, th¸ng 12 n¨m 2003

Sinh viªn thùc hiÖn: §ç Quèc TuyÓn.

§Ò ¸n m«n häc

Líp KiÓm to¸n 42A – Khoa KÕ to¸n
B. Néi dung

I. Kh¸i qu¸t vÒ chuÈn bÞ kiÓm to¸n.
1.1. Kh¸i niÖm.
ChuÈn bÞ kiÓm to¸n lµ bíc c«ng viÖc ®Çu tiªn cña tæ chøc c«ng t¸c kiÓm to¸n
nh»m t¹o ra tÊt c¶ tiÒn ®Ò vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ tríc khi thùc hµnh kiÓm to¸n. §©y lµ
c«ng viÖc cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh chÊt lîng kiÓm to¸n. Giai ®o¹n chuÈn bÞ kiÓm to¸n
®îc chia thµnh hai giai ®o¹n nhá lµ:
 Giai ®o¹n tiÒn lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n.
 Giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n.
1.2. Vai trß, vÞ trÝ cña giai ®o¹n chuÈn bÞ kiÓm to¸n trong cuéc kiÓm to¸n B¸o
c¸o tµi chÝnh.
Giai ®o¹n chuÈn bÞ lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn trong mét cuéc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi
chÝnh nã chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vÒ mÆt vËt chÊt, con ngêi ®Ó tiÕn hµnh mét cuéc kiÓm
to¸n. Nã cã vai trß quan träng, chi phèi tíi chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ chung cña toµn bé
cuéc kiÓm to¸n. ý nghÜa cña giai ®o¹n tiÒn lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n lµ: t¹o c¬ së
ph¸p lý ...
§Ò ¸n m«n häc Líp KiÓm to¸n 42A – Khoa KÕ to¸n
A. Lêi më ®Çu
Sau h¬n 10 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, tæ chøc c«ng t¸c kiÓm to¸n ë nuíc ta
®· cã nh÷ng ph¸t triÓn vît c. thèng tµi liÖu kiÓm to¸n ngµy cµng ®a d¹ng
phong phó, thèng v¨n b¶n ph¸p luËt kiÓm to¸n ngµy cµng hoµn thiÖn. Víi
môc tiªu thÓ ho¸ mét giai ®o¹n cña c«ng t¸c kiÓm to¸n ®Ó hiÓu h¬n kiÓm
to¸n, cho nªn trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n m«n häc, em chän ®Ò tµi Tr×nh tù chuÈn
kiÓm to¸n trong kiÓm to¸n b¸o o tµi chÝnh”. Víi ph¹m vi cña mét ®Ò tµi
m«n häc em chØ tr×nh bµy tr×nh chuÈn kiÓm to¸n trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi
chÝnh víi lo¹i h×nh kiÓm to¸n ®éc lËp. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu em lùa chän
“Ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng” lµm ph¬ng ph¸p nghiªn cøu, kÕt hîp víi ph¬ng
ph¸p tæng hîp, ph©n tÝch tµi liÖu, viÖc vËn dông linh ho¹t c¸c chuÈn mùc, qui
®Þnh vÒ kiÓm to¸n. Trong §Ò ¸n nµy em tr×nh bµy theo bè côc sau:
A. Lêi më ®Çu.
B. Néi dung.
I. Kh¸i qu¸t vÒ chuÈn bÞ kiÓm to¸n.
I.1. Kh¸i niÖm.
I.2. Vai trß, t cña giai ®o¹n chuÈn kiÓm to¸n trong kiÓm to¸n B¸o c¸o
tµi chÝnh.
II. Tr×nh tù kiÓm to¸n.
2.1. Giai ®o¹n tiÒn lËp kÕ ho¹ch kiÓm to¸n.
2.2. Giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch.
III. KÕt luËn.
C. Phô lôc.
Trong qu¸ tr×nh lµm ®Ò ¸n m«n häc em nhËn ®îc híng dÉn nhiÖt t×nh cña
NguyÔn ThÞ Hång Thuý. Do h¹n chÕ mÆt thêi gian hiÓu biÕt cña b¶n th©n
cho nªn trong b¶n §Ò ¸n nay kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm, thiÕu sãt, em
mong nhËn ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Sinh viªn
§ç Quèc TuyÓn
Hµ Néi, th¸ng 12 n¨m 2003
Sinh viªn thùc hiÖn: §ç Quèc TuyÓn.
ĐATN ĐỀ ÁN: Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong KT báo cáo TC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong KT báo cáo TC - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong KT báo cáo TC 9 10 480