Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: TT Hoa Kì

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
PhÇn më ®Çu...................................................................................................3
Ch¬ng I: ThÞ trêng Hoa Kú vµ sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng Hoa
Kú............................................................................................................4
I. Lý luËn chung vÒ thÞ trêng.........................................................................4 1.
Kh¸i niÖn thÞ trêng.....................................................................................4
1.1.ThÞ trêng lµ g×..........................................................................................4
1.2. C¸c nh©n tè cña thÞ trêng.......................................................................4
2. ThÞ trêng xuÊt khÈu..................................................................................5
2.1. Kh¸i niÖm................................................................................................5
2.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng xuÊt khÈu....................................5
3. Vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ trêng xuÊt khÈu...........................................7
II. Mét sè ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng Hoa Kú..................................................9
1. S¬ lîc vÒ Hoa Kú....................................................................................9
1.1.

Mét sè nÐt kh¸i qu¸t...........................................................................9

1.2.

HÖ thèng chÝnh trÞ...............................................................................9

1.3.

C¬ chÕ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch th¬ng m¹i..........................................9

1.4.

Mét sè nÐt lín vÒ kinh tÕ.....................................................................10

2. LuËt lÖ th¬ng m¹i Hoa Kú.......................................................................11
2.1. LuËt thuÕ chèng trî gi¸...........................................................................11
2.2. LuËt thuÕ chèng ph¸ gi¸.........................................................................12
3. Nh÷ng quy ®Þnh khi nhËp khÈu vµo Hoa Kú.............................................13
4. Mét sè héi chî ®¸ng chó ý t¹i Hoa Kú.....................................................13
III. Sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng Hoa Kú......................................15
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam vµo Hoa Kú
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y..........................................................................16
I.Tæng quan vÒ quan h...
Môc lôc
PhÇn më ®Çu...................................................................................................3
Ch¬ng I: ThÞ trêng Hoa Kú vµ sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng Hoa
Kú............................................................................................................4
I. Lý luËn chung vÒ thÞ trêng.........................................................................4 1.
Kh¸i niÖn thÞ trêng.....................................................................................4
1.1.ThÞ trêng lµ g×..........................................................................................4
1.2. C¸c nh©n tè cña thÞ trêng.......................................................................4
2. ThÞ trêng xuÊt khÈu..................................................................................5
2.1. Kh¸i niÖm................................................................................................5
2.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng xuÊt khÈu....................................5
3. Vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ trêng xuÊt khÈu...........................................7
II. Mét sè ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng Hoa Kú..................................................9
1. S¬ lîc vÒ Hoa Kú....................................................................................9
1.1. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t...........................................................................9
1.2. HÖ thèng chÝnh trÞ...............................................................................9
1.3. C¬ chÕ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch th¬ng m¹i..........................................9
1.4. Mét sè nÐt lín vÒ kinh tÕ.....................................................................10
2. LuËt lÖ th¬ng m¹i Hoa Kú.......................................................................11
2.1. LuËt thuÕ chèng trî gi¸...........................................................................11
2.2. LuËt thuÕ chèng ph¸ gi¸.........................................................................12
3. Nh÷ng quy ®Þnh khi nhËp khÈu vµo Hoa Kú.............................................13
4. Mét sè héi chî ®¸ng chó ý t¹i Hoa Kú.....................................................13
III. Sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng Hoa Kú......................................15
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam vµo Hoa Kú
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y..........................................................................16
I.Tæng quan vÒ quan hÖ ViÖt Nam Hoa Kú ...............................................16
II. C¬ héi vµ th¸ch thøc víi ViÖt Nam khi xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo Hoa
.................................................................................................................16
ĐATN ĐỀ ÁN: TT Hoa Kì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: TT Hoa Kì - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: TT Hoa Kì 9 10 48