Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: TT thuỷ sản Mĩ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1498 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

môc lôc
Lêi më ®Çu.....................................................................................................1
Néi dung.........................................................................................................3
I. Mét sè kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng........................................................................3
2. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng thuû s¶n t¹i Mü........................................................4
3. Sù cÇn thiÕt ph¶i më réng thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n t¹i Mü cña ViÖt
Nam ...................................................................................................................7
II. Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n t¹i Mü cña ViÖt Nam ..8
1. Kh¸i qu¸t thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n t¹i Mü cña ViÖt Nam ....................8
2. Thùc tr¹ng thÞ trêng xuÊt khÈu s¶n phÈm thuû s¶n cña ViÖt nam
sang Mü..............................................................................................................9
III. C¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ chñ yÕu nh»m më réng thÞ trêng xuÊt khÈu s¶n
phÈm thuû s¶n cña ViÖt Nam sang thÞ trêng Mü............................................18
1. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu..................................................................................18
2. Mét sè suy nghÜ cña b¶n th©n......................................................................23
KÕt luËn........................................................................................................24
Tµi liÖu tham kh¶o......................................................................................25

§Ò ¸n m«n häc

lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam, thuû s¶n lµ thÕ m¹nh vµ lµ ngµnh kinh
tÕ mòi nhän. Víi lîi thÕ ViÖt Nam cã h¬n 3260 Km bê biÓn, 112 cöa s«ng,
l¹ch, h¬n 2 triÖu km2 thÒm lôc ®Þa, h¬n mét triÖu km2 mÆt níc, sù phong
phó vÒ c¸c lo¹i thuû h¶i s¶n nªn ngµnh thuû s¶n cña níc ta cã ®iÒu kiÖn rÊt
thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn vµ thùc tÕ nã ®· trë thµnh mét bé phËn quan träng
trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tõ n¨m 1990 ®Õn nay ngµnh ng nghiÖp ®· ph¸t
triÓn m¹nh. Hµng n¨m ViÖt nam ®· ®¸nh b¾t tõ 1,2 triÖu ®Õn 1,7 tÊn h¶i s¶n.
Trong nh÷ng n¨m qua ngµnh thuû s¶n ®· ®¹t ®îc tèc ®é ph¸t triÓn cao, æn
®Þnh vµ møc t¨ng tæng b×nh qu©n hµng n¨m vÒ tæng s¶n lîng thuû s¶n trªn
4%/n¨m, gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu b×nh qu©n chiÕm 10-15% trong ttæng
kim ng¹ch xuÈt khÈu cña ViÖt nam hµng n¨m, ®øng thø 29 trªn thÕ giíi vÒ
xuÊt khÈu víi 1% gi¸ trÞ xuÊt khÈu thuû s¶n cña thÕ giíi. So víi c¸c níc
§«ng ...
§Ò ¸n m«n häc
môc lôc
Lêi më ®Çu.....................................................................................................1
Néi dung.........................................................................................................3
I. Mét sè kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng........................................................................3
2. §Æc ®iÓm cña thÞ trêng thuû s¶n t¹i Mü........................................................4
3. cÇn thiÕt ph¶i réng thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n t¹i cña ViÖt
Nam ...................................................................................................................7
II. Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n t¹i Mü cña ViÖt Nam ..8
1. Kh¸i qu¸t thÞ trêng xuÊt khÈu thuû s¶n t¹i Mü cña ViÖt Nam ....................8
2. Thùc tr¹ng thÞ trêng xuÊt khÈu s¶n phÈm thuû s¶n cña ViÖt nam
sang Mü..............................................................................................................9
III. C¸c gi¶i ph¸p kinh chñ yÕu nh»m réng thÞ trêng xuÊt khÈu s¶n
phÈm thuû s¶n cña ViÖt Nam sang thÞ trêng Mü............................................18
1. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu..................................................................................18
2. Mét sè suy nghÜ cña b¶n th©n......................................................................23
KÕt luËn........................................................................................................24
Tµi liÖu tham kh¶o......................................................................................25
ĐATN ĐỀ ÁN: TT thuỷ sản Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: TT thuỷ sản Mĩ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: TT thuỷ sản Mĩ 9 10 229