Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: TTCK

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi.
ThÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam míi ra ®êi ®Çu n¨m 2000. ThuËt ng÷
“ThÞ trêng chøng kho¸n” cßn kh¸ míi mÎ ®èi víi c«ng chóng ViÖt Nam.
Trong khi ®ã ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi, thÞ trêng chøng kho¸n ®· ph¸t triÓn rÊt
s«i ®éng. §Çu t vµo thÞ trêng chøng kho¸n ®· trë nªn quan träng ®èi víi mäi
ngêi.
§Ó tham gia vµo thÞ trêng chøng kho¸n, mäi ngêi ®Òu ph¶i cã c¸c kiÕn
thøc nhÊt ®Þnh vÒ thÞ trêng chøng kho¸n. ThÞ trêng chøng kho¸n chØ cã thÓ
ph¸t triÓn ®îc nÕu cã sù tham gia ngµy cµng ®«ng cña nh÷ng ngêi cã ®Çy ®ñ
kiÕn thøc vÒ thÞ trêng chøng kho¸n. Do ®ã, kiÕn thøc cña mäi ngêi d©n vÒ thÞ
trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam cÇn ®îc n©ng cao. ThÞ trêng chøng kho¸n cã
sù hÊp dÉn vèn cã cña nã. Nã kh«ng chØ quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ cña
mét níc mµ nã cßn quan träng ®èi víi mçi ngêi bëi v× kh¶ n¨ng ®Çu t sinh lîi
cña nã. V× vËy, mçi ngêi tuú theo ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng cña m×nh mµ cÇn ph¶i
tiÕp cËn thËt nhanh ®Ó tham gia ®Çu t cã hiÖu qu¶ vµo thÞ trêng chøng kho¸n.
ChÝnh c¸c ho¹t ®éng ®ã sÏ gãp phÇn ®a thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam ph¸t
triÓn.
2. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
Do qui m« cña bµi viÕt vµ thêi gian lµm bµi bÞ h¹n chÕ, cho nªn bµi viÕt
nµy chØ tËp trung ®Ò cËp vµo nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt cña thÞ trêng chøng
kho¸n. KiÕn thøc vÒ thÞ trêng chøng kho¸n rÊt lín nhng nh÷ng kiÕn thøc trong
bµi viÕt nµy còng t¬ng ®èi ®ñ ®Ó hiÓu vÒ thÞ trêng chøng kho¸n.
VÒ phÇn nãi vÒ thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p cho thÞ trêng chøng kho¸n
ViÖt Nam, còng do ®ã cã nhiÒu h¹n chÕ. V× vËy, bµi viÕt nµy còng chØ tËp
trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt, quan träng nhÊt ®èi víi thÞ trêng chøng
kho¸n ViÖt Nam.

1

3. KÕt cÊu cña ®Ò tµi.
§Ò tµi bao gåm c¸c néi dung sau:
- Lêi më ®Çu
- Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ thÞ trêng chøng kho¸n
- Ch¬ng II. Thùc tr¹ng thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam hiÖn nay
- Ch¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt
Nam.
- Lêi kÕt luËn.

2

Ch¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ thÞ trêng chøng kho¸n.

I. ThÞ trêng chøng kho¸n.

1. Kh¸i niÖm.
ThÞ trêng chøng kho¸n lµ thÞ trêng cã tæ chøc, lµ n¬i mµ c¸c chøng kho¸n
®îc mua b¸n theo c¸c qui t¾c ®· ®îc Ên ®Þnh.
2. Ph©n lo¹i.
a. C¨n cø theo tÝnh chÊt ph¸p lý cã thÞ trêng chøng kho¸n chÝnh thøc vµ
thÞ trêng chøng kho¸n phi chÝnh thøc.
ThÞ trêng chøng kho¸n chÝnh thøc hay cßn gäi lµ Së giao dÞch chøng
kho¸n lµ n¬i mua b¸n lo¹i chøng kho¸n ®îc niªm yÕt cã ®Þa ®iÓm vµ thêi biÓu
mua b¸n râ rÖt, gi¸ c¶ ®îc x¸c ®Þnh theo h×nh thøc ®Êu gi¸ hoÆc ®Êu lÖnh.
ThÞ trêng chøng kho¸n p...
Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi.
ThÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam míi ra ®êi ®Çu n¨m 2000. ThuËt ng÷
“ThÞ trêng chøng kho¸n” cßn k míi mÎ ®èi víi c«ng chóng ViÖt Nam.
Trong khi ®ã ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi, thÞ trêng chøng kho¸n ®· ph¸t triÓn rÊt
s«i ®éng. §Çu t vµo thÞ trêng chøng kho¸n ®· trë nªn quan träng ®èi víi mäi
ngêi.
§Ó tham gia vµo thÞ trêng chøng kho¸n, mäi ngêi ®Òu ph¶i c¸c kiÕn
thøc nhÊt ®Þnh thÞ trêng chøng kho¸n. ThÞ trêng chøng kho¸n chØ thÓ
ph¸t triÓn ®îc nÕu cã sù tham gia ngµy cµng ®«ng cña nh÷ng ngêi cã ®Çy ®ñ
kiÕn thøc vÒ thÞ trêng chøng kho¸n. Do ®ã, kiÕn thøc cña mäi ngêi d©n vÒ thÞ
trêng chøng kho¸n ë ViÖt Nam cÇn ®îc n©ng cao. ThÞ trêng chøng kho¸n
hÊp dÉn vèn cã cña nã. kh«ng c quan träng ®èi víi nÒn kinh cña
mét níc mµ nã cßn quan träng ®èi víi mçi ngêi bëi kh¶ n¨ng ®Çu t sinh lîi
cña nã. vËy, mçi ngêi tuú theo ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng cña m×nh cÇn ph¶i
tiÕp cËn thËt nhanh ®Ó tham gia ®Çu t cã hiÖu qu¶ vµo thÞ trêng chøng khn.
ChÝnh c¸c ho¹t ®éng ®ã sÏ gãp phÇn ®a thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam ph¸t
triÓn.
2. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
Do qui cña bµi viÕt thêi gian lµm bµi h¹n chÕ, cho nªn bµi viÕt
nµy chØ tËp trung ®Ò cËp vµo nh÷ng néi dung b¶n nhÊt cña thÞ trêng chøng
kho¸n. KiÕn thøc vÒ thÞ trêng chøng kho¸n rÊt lín nhng nh÷ng kiÕn thøc trong
bµi viÕt nµy còng t¬ng ®èi ®ñ ®Ó hiÓu vÒ thÞ trêng chøng khn.
phÇn nãi vÒ thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p cho thÞ trêng chøng kho¸n
ViÖt Nam, còng do ®ã nhiÒu h¹n chÕ. y, bµi viÕt nµy còng c tËp
trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt, quan träng nhÊt ®èi víi thÞ trêng chøng
kho¸n ViÖt Nam.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: TTCK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: TTCK - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: TTCK 9 10 55