Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Tuyển dụng nhân lực

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Chóng ta ®· biÕt, trong mäi nguån lùc th× nguån nh©n lùc lµ quan träng
nhÊt trong mét tæ chøc. Nguån nh©n lùc cã vai trß rÊt lín trong viÖc thµnh b¹i
cña tæ chøc. Trong thêi buæi c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay, khi mµ lu«n cã
nh÷ng thay ®æi chãng mÆt; nh÷ng xu híng míi; nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc
míi th× mçi tæ chøc ph¶i linh ho¹t ®Ó thÝch øng. Nh÷ng gi¸ trÞ ngµy xa ®·
kh«ng cßn phï hîp víi thêi buæi hiÖn nay. Nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ chóng
ta phñ nhËn hoµn toµn qu¸ khø. Song mét thùc tÕ râ rµng lµ c¸c nh©n viªn ngµy
nay cÇn thiÕt ph¶i trang bÞ mét kiÕn thøc míi, mét c«ng nghÖ míi vµ víi mét t
duy míi. Chóng ta chØ gi÷ l¹i nh÷ng g× cßn phï hîp víi thêi buæi hiÖn nay, cßn
l¹i ph¶i thay ®æi hÕt. Tõ ®ã chóng ta thÊy râ nhu cÇu cÊp thiÕt cña Tæ chøc
trong viÖc tuyÓn dông mét ®éi ngò nh©n viªn míi tho¶ m·n yªu cÇu cña c«ng
viÖc trong thêi buæi hiÖn nay. §Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam khi míi
chuyÓn tõ kinh tÕ tËp trung sang kinh tÕ thÞ trêng th× nhu cÇu ®ã l¹i cµng bøc
xóc h¬n bao giê hÕt. ChØ khi nµo c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty cña ViÖt Nam cã
mét nguån nh©n lùc ®ñ m¹nh th× míi thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng vµ
sau ®ã lµ hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Cïng víi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i th× c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n
lùc ®îc xem lµ ho¹t ®éng then chèt cña tæ chøc trong viÖc cã ®îc mét ®éi ngò
nh©n viªn tho¶ m·n yªu cÇu c«ng viÖc míi. Ho¹t ®éng tuyÓn dông nh©n lùc sÏ
quyÕt ®Þnh lín ®Õn chÊt lîng vµ sù phï hîp cña nh©n viªn. nÕu c«ng t¸c nµy ®îc lµm tèt th× tæ chøc sÏ cã mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý, ®ñ søc tån t¹i vµ ph¸t
triÓn. §iÒu ngîc l¹i lµ cã thÓ dÉn tíi sù ph¸ s¶n cña Tæ chøc.
§©y lµ mét ®Ò tµi cßn kh¸ míi mÎ, rÊt Ýt tµi liÖu tham kh¶o nen bµi viÕt
chØ ®Ó cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ chung nhÊt, kh«ng cã ý ®Þnh ®i s©u vµ
ph©n tÝch kü cµng. Nhng còng mong qua bµi viÕt nµy sÏ Ýt nhiÒu nªu bËt ®îc
tÇm quan träng cña c«ng t¸c tuyÓn nh©n lùc trong mét tæ chøc. §ång thêi sÏ cè
g¾ng ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó cho ho¹t ®éng nµy ®îc tèt h¬n trong c¸c doanh
nghiÖp ë ViÖt Nam.
§Ò tµi nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn cña gi¸o viªn - Th¹c
sü .......................... Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« ®· híng dÉn vµ söa ch÷a gióp
cho ®Ò tµi nµy ®îc ra ®êi.
Tuy rÊt cè g¾ng, xong bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt,
thiÓn cËn. VËy rÊt mong c¸c b¹n bá qua vµ gãp ý kiÕn ®Ó ®Ò tµi nµy cµng hoµn
thiÖn thªm

1

Ch¬ng I
Ho¹t ®éng tuyÓn dông nh©n lùc
A. TuyÓn dông nh©n lùc

Nghiªn cøu kü c¸c kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña tæ chøc m×nh lµ nhiÖm v...
Lêi nãi ®Çu
Chóng ta ®· biÕt, trong mäi nguån lùc th× nguån nh©n lùc quan träng
nhÊt trong mét chøc. Nguån nh©n lùc vai trß rÊt lín trong viÖc thµnh b¹i
cña chøc. Trong thêi buæi c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay, khi lu«n
nh÷ng thay ®æi chãng mÆt; nh÷ng xu híng míi; nh÷ng héi th¸ch thøc
míi t mçi chøc ph¶i linh ho¹t ®Ó thÝch øng. Nh÷ng gi¸ trÞ ngµy xa ®·
kh«ng cßn phï hîp víi thêi buæi hiÖn nay. Nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ chóng
ta phñ nhËn hoµn toµn qu¸ khø. Song mét thùcrâ rµng lµ c¸c nh©n viªn ngµy
nay cÇn thiÕt ph¶i trang mét kiÕn thøc míi, mét c«ng nghÖ míi víi mét t
duy míi. Chóng ta chØ gi÷ l¹i nh÷ng g× cßn phï hîp víi thêi buæi hiÖn nay, cßn
l¹i ph¶i thay ®æi hÕt. ®ã chóng ta thÊy nhu cÇu cÊp thiÕt cña chøc
trong viÖc tuyÓn dông mét ®éi ngò nh©n viªn míi tho¶ m·n yªu cÇu cña c«ng
viÖc trong thêi buæi hiÖn nay. §Æc biÖt trong nÒn kinh ViÖt Nam khi míi
chuyÓn kinh tËp trung sang kinh thÞ trêng th× nhu cÇu ®ã l¹i cµng bøc
xóc h¬n bao giê hÕt. ChØ khi nµo c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty cña ViÖt Nam
mét nguån nh©n lùc ®ñ m¹nh th× míi thÓ tån t¹i ph¸t triÓn trªn thÞ trêng
sau ®ã lµ hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Cïng víi c«ng t¸c ®µo t¹o ®µo t¹o l¹i th× c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n
lùc ®îc xem ho¹t ®éng then chèt cña chøc trong viÖc ®îc mét ®éi ngò
nh©n viªn tho¶ m·n yªu cÇu c«ng viÖc míi. Ho¹t ®éng tuyÓn dông nh©n lùc
quyÕt ®Þnh lín ®Õn chÊt lîng phï hîp cña nh©n viªn. nÕu c«ng t¸c nµy ®-
îc lµm tèt th× chøc mét cÊu chøc hîp lý, ®ñ søc tån t¹i ph¸t
triÓn. §iÒu ngîc l¹i lµ cã thÓ dÉn tíi sù ph¸ s¶n cña Tæ chøc.
§©y mét ®Ò tµi cßn kh¸ míi mÎ, rÊt Ýt tµi liÖu tham kh¶o nen bµi viÕt
chØ ®Ó cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò b¶n chung nhÊt, kh«ng ý ®Þnh ®i s©u
ph©n tÝch cµng. Nhng còng mong qua bµi viÕt nµy Ýt nhiÒu nªu bËt ®îc
tÇm quan träng cña c«ng t¸c tuyÓn nh©n lùc trong mét tæ chøc. §ång thêi sÏ cè
g¾ng ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó cho ho¹t ®éng nµy ®îc tèt h¬n trong c¸c doanh
nghiÖp ë ViÖt Nam.
§Ò tµi nµy ®îc hoµn thµnh díi híng dÉn cña gi¸o viªn - Th¹c
.......................... Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ®· híng dÉn söa ch÷a gióp
cho ®Ò tµi nµy ®îc ra ®êi.
Tuy rÊt cè g¾ng, xong bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt,
thiÓn cËn. VËy rÊt mong c¸c b¹n qua gãp ý kiÕn ®Ó ®Ò tµi nµy cµng hoµn
thiÖn thªm
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Tuyển dụng nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Tuyển dụng nhân lực - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Tuyển dụng nhân lực 9 10 827