Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Unilever VN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

Ch¬ng I : M« t¶ t×nh huèng
1.1

Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Unilever ViÖt

Nam.
Unilever lµ mét tËp ®oµn toµn cÇu cña anh vµ Hµ lan næi
tiÕng thÕ giíi trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ c¸c s¶n phÈm tiªu dïng
nhanh bao gåm c¸c s¶n phÈm ch¨m sãc vÖ sinh c¸ nh©n vµ gia
®×nh, thøc ¨n, trµ vµ ®å uèng tõ trµ. C¸c nh·n hiÖu tiªu biÓu cña
Unilever ®îc tiªu dïng vµ chÊp nhËn réng r·i trªn toµn cÇu nh
Lipton, Knorr, Cornetto, Omo, Lux, Vim, Lifebouy, Dove, CloseUp, Sunsilk, Clear, Pond’s, Hazeline, Vaseline, … víi doanh thu
trªn hµng triÖu ®« cho mçi nh·n hiÖu ®· vµ ®ang chøng tá
Unilever lµ mét trong nh÷ng c«ng ty thµnh c«ng nhÊt thÕ giíi
trong lÜnh vùc kinh doanh ch¨m sãc søc kháe cña ngêi tiªu
dïng( Personel Care). Cïng víi

Proctol &Gambel ( P&G),

Unilever hiÖn ®ang thèng trÞ kh¾p thÕ giíi vÒ c¸c s¶n phÈm nµy.
Lµ mét c«ng ty ®a quèc gia viÖc më réng kinh doanh vµ ®Æt
nhiÒu chi nh¸nh trªn thÕ giíi ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng toµn cÇu lµ
mét trong nh÷ng môc tiªu cña Unilever. Unilever ViÖt Nam ®îc
thµnh lËp n¨m 1995 còng lµ mét bíc ®i trong chiÕn lîc tæng thÓ
cña Unilever.
Unilever ViÖt Nam thùc chÊt lµ tËp hîp cña ba c«ng ty riªng
biÖt : Liªn doanh Lever ViÖt Nam cã trô së t¹i Hµ Néi, Elida P/S
t¹i Thµnh phè Hå chÝ Minh vµ C«ng ty Best Food còng ®Æt t¹i

2
thµnh phè Hå ChÝ Minh.
Tõ n¨m 1995 ®Õn nay Unilever ®· ®Çu t kho¶ng 120 tiÖu USD
trong 3 doanh nghiÖp nµy, ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau:
B¶ng 1.1: Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Unilever.
Tæng vèn ®Çu

C«ng ty

t ( TriÖu USD)

Liªn doanh Lever

56

VN (1995)
LD Elida P/S

gãp
cña Unilever
66.66%

§Þa

LÜnh vùc ho¹t

®iÓm

®éng

Hµ Néi
HCM

17.5

Unilever Bestfood
VN( 1996)

PhÇn vèn

100%

HCM

37.1

100%

HCM

Ch¨m sãc c¸
nh©n, gia ®×nh
Ch¨m sãc r¨ng
miÖng
Thùc phÈm, kem
vµ c¸c ®å uèng

“Nguån: Phßng Marketing, C«ng ty Unilever ViÖt Nam.”
Unilever ViÖt Nam hiÖn nay cã 5 nhµ m¸y t¹i Hµ Néi, Cñ chi,
Thñ §øc vµ khu c«ng nghiÖp Biªn Hoµ. C«ng ty hiÖn t¹i cã hÖ
thèng ph©n phèi b¸n hµng trªn toµn quèc th«ng qua h¬n 350 nhµ
ph©n phèi lín vµ h¬n 150.000 cöa hµng b¸n lÎ. HiÖn nay c«ng ty
®¹t møc t¨ng trëng kho¶ng 35-40% vµ tuyÓn dông h¬n 2000 nh©n
viªn. Ngoµi ra c«ng ty cßn hîp t¸c víi nhiÒu nhµ m¸y xÝ nghiÖp
néi ®Þa trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt gia c«ng, cung øng nguyªn
vËt liÖu s¶n xuÊt vµ bao b× thµnh phÈm. C¸c ho¹t ®éng hîp t¸c kinh
doanh nµy ®· gióp Unilever ViÖt Nam tiÕt kiÖm chi phÝ nhËp khÈu
h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Ó t¨ng cêng søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n
phÈm cña c«ng ty t¹i thÞ trêng ViÖt Nam, ®ång thêi c«ng ty còng
gióp ®ì ...
Ch¬ng I : M« t¶ t×nh huèng
1.1 Giíi thiÖu c«ng ty Unilever ViÖt
Nam.
Unilever mét tËp ®oµn toµn cÇu cña anh vµ lan næi
tiÕng thÕ giíi trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tiªu dïng
nhanh bao gåm c¸c s¶n phÈm ch¨m sãc sinh nh©n gia
®×nh, thøc ¨n, trµ ®å uèng trµ. C¸c nh·n hiÖu tiªu biÓu cña
Unilever ®îc tiªu dïng chÊp nhËn réng r·i trªn toµn cÇu nh
Lipton, Knorr, Cornetto, Omo, Lux, Vim, Lifebouy, Dove, Close-
Up, Sunsilk, Clear, Pond’s, Hazeline, Vaseline, víi doanh thu
trªn hµng triÖu ®« cho mçi nh·n hiÖu ®· ®ang chøng
Unilever lµ mét trong nh÷ng c«ng ty thµnh c«ng nhÊt thÕ giíi
trong lÜnh vùc kinh doanh ch¨m sãc søc kháe cña ngêi tiªu
dïng( Personel Care). Cïng víi Proctol &Gambel ( P&G),
Unilever hiÖn ®ang thèng trÞ kh¾p thÕ giíi vÒ c¸c s¶n phÈm nµy.
mét c«ng ty ®a quèc gia viÖc réng kinh doanh ®Æt
nhiÒu chi nh¸nh trªn thÕ giíi ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng toµn cÇu
mét trong nh÷ng môc tiªu cña Unilever. Unilever ViÖt Nam ®îc
thµnh lËp n¨m 1995 còng mét bíc ®i trong chiÕn lîc tæng thÓ
cña Unilever.
Unilever ViÖt Nam thùc chÊt lµ tËp p cña ba c«ng ty riªng
biÖt : Liªn doanh Lever ViÖt Nam t t¹i Néi, Elida P/S
t¹i Thµnh phè chÝ Minh vµ C«ng ty Best Food còng ®Æt t¹i
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Unilever VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Unilever VN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Unilever VN 9 10 968