Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của DN vừa và nhỏ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vai trß cña Doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam vµ nh÷ng biªn
ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn Doanh nghiÖp võa vµ nhá
Lêi nãi ®Çu
KÓ tõ §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m1986, §¶ng vµ Nhµ níc
ta chñ tr¬ng ®æi míi toµn diÖn nÒn kinh tÕ ®©t níc víi ph¬ng ch©m chuyÓn
tõ nÒn kinh tÕ tËp trung, quan liªu, bao cÊp sang nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo
c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng X· héi chñ
nghÜa. §¶ng vµ nhµ níc ®· kh¼ng ®Þnh ph¸t huy mäi nguån lùc trong níc
®ång thêi kÕt hîp tËn dông thêi c¬ quèc tÕ tiÕn hµnh thùc hiÖn C«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc thµnh c«ng víi môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh, x·
héi c«ng b»ng, v¨n minh.
Qua nh÷ng ®æi míi kÞp thêi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh
qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: T¨ng trëng kinh tÕ cao, quan hÖ quèc tÕ ®îc më réng, æn
®Þnh chÝnh trÞ vµ x· héi, ®½ cã tÝch luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ, kifm ng¹ch
xuÊt khÈu b×nh qu©n t¨ng cao. . . .
§¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ ®ã lµ nç lùc cña toµn §¶ng, toµn d©n ta nãi
chung vµ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi riªng. Nh÷ng thµnh qu¶ Êy cã sù
®ãng gãp kh«ng nhá cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá(DNVVN) .
DNVVN cã mét vai trß quan träng trong sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸
vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §iÒu ®ã ®½ ®îc cô thÓ ho¸ trong v¨n kiÖn ®¹i héi
§¶ng toµn quèc lÇn thø VIII “. . . ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp quy
m« võa vµ nhá lµ chÝnh, víi c«ng nghÖ thÝch hîp, vèn ®Çu t Ýt, t¹o nhiÒu
viÖc lµm, thêi gian thu håi vèn nhanh. Chó träng ®Çu t chiÒu s©u, ®æi míi
trang thiÕt bÞ nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ n¨ng lùc thiÕt bÞ hiªn cã. . ”(V¨n
kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII, 1996, tr23). DNVVN cã nh÷ng u
®iÓm næi bËt mµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c kh«ng cã ®îc, ®Æc biÖt
trong thêi k× chuyÓn ®æi hiÖn nay ë ®Êt níc ta nh cã søc n¨ng ®éng, cã kh¶
n¨ng thÝch nghi, dÔ thay ®æi c«ng nghÖ, hiÖu qu¶ ®Çu t t¬ng ®èi cao, dÔ
qu¶n lý. . .

1

Song, DNVVN ë ViÖt nam hiÖn nay cßn Ýt vèn, tr×nh ®é khoa häc
c«ng nghÖ h¹n chÕ, gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc n©ng cao søc canh tranh
cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng trong níc còng nh quèc tÕ, hiÖu qu¶ sö dông
vèn thÊp. . . Nãi tãm l¹i DNVVN cha ph¸t huy hÕt vai trß to lín cña m×nh,
Ýt ®îc sù u ¸i cña c¸c ng©n hµng, khã liªn doanh liªn kÕt vµ cuèi cïng thiÕu
mét chÝnh s¸ch hç trî vÜ m« cña Nhµ níc. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ
§Êt níc nãi chung, t×nh h×nh DNVVN ë ViÖt Nam nãi riªng, em ®· lùa
chän ®Ò tµi: “Vai trß cña Doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam vµ nh÷ng
biªn ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn Doanh nghiÖp võa vµ nhá. ”víi môc
®Ý...
Vai trß cña Doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam vµ nh÷ng biªn
ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn Doanh nghiÖp võa vµ nhá
Lêi nãi ®Çu
§¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m1986, §¶ng vµ Nhµ níc
ta chñ tr¬ng ®æi míi toµn diÖn nÒn kinh tÕ ®©t níc víi ph¬ng ch©m chuyÓn
nÒn kinh tÕ tËp trung, quan liªu, bao cÊp sang nÒn kinh vËn hµnh theo
chÕ thÞ trêng qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh híng héi c
nghÜa. §¶ng nhµ níc ®· kh¼ng ®Þnh ph¸t huy mäi nguån lùc trong níc
®ång thêi kÕt hîp tËn dông thêi c¬ quèc tÕ tiÕn hµnh thùc hiÖn C«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc thµnh c«ng víi môc tiªu d©n giµu, níc m¹nh,
héi c«ng b»ng, v¨n minh.
Qua nh÷ng ®æi míi kÞp thêi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh
qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: T¨ng trëng kinh tÕ cao, quan hÖ quèc tÕ ®îc më réng, æn
®Þnh chÝnh trÞ x· héi, ®½ tÝch luü néi nÒn kinh tÕ, kifm ng¹ch
xuÊt khÈu b×nh qu©n t¨ng cao. . . .
§¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ ®ã lùc cña toµn §¶ng, toµn d©n ta nãi
chung cña c¸c thµnh phÇn kinh nãi riªng. Nh÷ng thµnh qu¶ Êy
®ãng gãp kh«ng nhá cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá(DNVVN) .
DNVVN mét vai trß quan träng trong sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §iÒu ®ã ®½ ®îc thÓ ho¸ trong v¨n kiÖn ®¹i héi
§¶ng toµn quèc lÇn thø VIII “. . . ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp quy
võa nhá chÝnh, víi c«ng nghÖ thÝch hîp, vèn ®Çu t Ýt, t¹o nhiÒu
viÖc lµm, thêi gian thu håi vèn nhanh. Chó träng ®Çu t chiÒu s©u, ®æi míi
trang thiÕt nh»m khai th¸c hiÖu qu¶ n¨ng lùc thiÕt hiªn cã. . ”(V¨n
kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII, 1996, tr23). DNVVN cã nh÷ng u
®iÓm næi bËt c¸c lo¹i nh doanh nghiÖp kh¸c kh«ng ®îc, ®Æc biÖt
trong thêi chuyÓn ®æi hiÖn nay ë ®Êt níc ta nh søc n¨ng ®éng, kh¶
n¨ng thÝch nghi, thay ®æi c«ng nghÖ, hiÖu qu¶ ®Çu t t¬ng ®èi cao,
qu¶n lý. . .
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của DN vừa và nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của DN vừa và nhỏ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của DN vừa và nhỏ 9 10 935