Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của KHCN đối với sự phát triển của CN VN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LêI Më §ÇU
§Êt níc ta vµo thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi khi mµ nÒn s¶n xuÊt
c«ng nghiÖp cha vËn ®éng theo con ®êng cña nã. LÞch sö ®· ®Ó l¹i cho chóng
ta mét nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nghÌo nµn , l¹c hËu l¹i bi chiÕn tranh tµn ph¸
nÆng nÒ lùc lîng s¶n xuÊt rÊt thÊp kÐm. §Ó chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng
víi sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i tõ ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp níc ta kh«ng thÓ
®i theo c¸c bíc tuÇn tù nh c¸c níc ®i tríc ®· lµm mµ ph¶i ph¸t triÓn theo kiÓu
(nh¶y vät) rót ng¾n , ®©y lµ c¬ héi tËn dông lîi thÕ vÒ khoa häc c«ng nghÖ cña
c¸c níc ph¸t triÓn sau võa lµ th¸ch thøc ®ßi hái ph¶i vît qua. Muèn ph¸t triÓn
nhanh c«ng nghÖ theo c¸c thøc nh vËy nhÊt thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh khoa häc
c«ng nghÖ .
§Èy m¹nh sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ ®èi víi níc ta kh«ng chØ
b¾t nguån tõ ®ßi hái bøc xóc cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ bÒn
v÷ng mµ cßn b¾t nguån tõ yªu cÇu ph¸t triÓn ®Êt níc theo ®Þnh híng x· héi
chñ nghÜa. Bµi häc thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp vµ thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ dùa trªn sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng
nghÖ cña c¸c níc Nics ®· chØ ra r»ng viÖc x©y dùng mét c¬ cÊu kinh tÕ theo híng më cöa vµ mét nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn
cña khoa häc c«ng nghÖ lµ con ®êng ng¾n nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt quyÕt ®Þnh
thµnh c«ng cña quy tr×nh ph¸t triÓn vµ c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc v× v©y em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi "Vai trß cña khoa häc c«ng nghÖ ®èi
víi sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp viÖt nam" ®Ó nghiªn cøu.
Do lîng kiÕn thøc cã h¹n bµi viÕt cña em cßn cã nhiÒu h¹n chÕ kÝnh
mong thÇy gi¸o gãp ý ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn
Hµ Néi : ngµy 26 th¸ng 11 n¨m2004
SV: NguyÔn ThÞ Kim Phîng

SV: NguyÔn ThÞ Kim Phîng

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ khoa häc c«ng nghÖ
vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp
I. Lý luËn chung vÒ khoa häc c«ng nghÖ

1. Lý luËn vÒ khoa häc
1.1. Kh¸i niÖm vÒ khoa häc
Khoa häc ®îc hiÓu lµ tËp hîp nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tù nhiªn,x· héi vµ t
duy ®îc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng ph¸t minh díi d¹ng c¸c lý thuyÕt, ®Þnh lý, ®Þnh
luËt, vµ nguyªn t¾c.
Nh vËy thùc chÊt cña khoa häc lµ sù kh¸m ph¸ c¸c hiÖn tîng c¸c thuéc
tÝnh vèn tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan . Sù kh¸m ph¸ nµy ®· lµm thay ®æi nhËn
thøc cña con ngêi t¹o ®iÒu kiÖn nghiªn cøu, øng dông hiÓu biÕt nµy vµo thùc
tÕ.
1.2 §Æc ®iÓm khoa häc
Nh ta ®· nãi khoa häc lµ nh÷ng ph¸t minh cña con ngêi v× nh÷ng ph¸t
minh nµy kh«ng thÓ trùc tiÕp ¸p dông vµo s¶n xuÊt nªn kh«ng cã ®¶m b¶o ®éc
quyÒn kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng ®Ó mua vµ b¸n .C¸c tri thøc khoa häc ...
LêI Më §ÇU
§Êt níc ta vµo thêi qu¸ ®é lªn chñ nghÜa héi khi nÒn s¶n xuÊt
c«ng nghiÖp cha vËn ®éng theo con ®êng cña nã. LÞch sö ®· ®Ó l¹i cho chóng
ta mét nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nghÌo nµn , l¹c hËu l¹i bi chiÕn tranh tµn ph¸
nÆng lùc lîng s¶n xuÊt rÊt thÊp kÐm. §Ó chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng
víi sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i tõ ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp níc ta kh«ng thÓ
®i theo c¸c bíc tuÇn nh c¸c níc ®i tríc ®· lµm ph¶i ph¸t triÓn theo kiÓu
(nh¶y vät) rót ng¾n , ®©y lµ c¬ héi tËn dông lîi thÕ vÒ khoa häc c«ng nghÖ cña
c¸c níc ph¸t triÓn sau võa th¸ch thøc ®ßi hái ph¶i vît qua. Muèn ph¸t triÓn
nhanh c«ng nghÖ theo c¸c thøc nh vËy nhÊt thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh khoa häc
c«ng nghÖ .
§Èy m¹nh pt triÓn khoa häc c«ng nghÖ ®èi víi níc ta kh«ng c
b¾t nguån ®ßi hái bøc xóc cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ bÒn
v÷ng mµ cßn b¾t nguån yªu cÇu pt triÓn ®Êt níc theo ®Þnh híng héi
chñ nghÜa. Bµi häc thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt c«ng
nghiÖp vµ thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ dùa trªn sù pt triÓn cña khoa häc c«ng
nghÖ cña c¸c níc Nics ®· chØ ra r»ng viÖc x©y dùng mét c¬ cÊu kinh tÕ theo h-
íng cöa mét nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i dùa trªn ph¸t triÓn
cña khoa häc c«ng nghÖ con ®êng ng¾n nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt quyÕt ®Þnh
thµnh c«ng cña quy tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-
íc v× v©y em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi "Vai trß cña khoa häc c«ng nghÖ ®èi
víi sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp viÖt nam" ®Ó nghiªn cøu.
Do lîng kiÕn thøc cã h¹n bµi viÕt cña em cßn cã nhiÒu h¹n chÕ kÝnh
mong thÇy gi¸o gãp ý ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn
Hµ Néi : ngµy 26 th¸ng 11 n¨m2004
SV: NguyÔn ThÞ Kim Phîng
SV: NguyÔn ThÞ Kim Phîng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của KHCN đối với sự phát triển của CN VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của KHCN đối với sự phát triển của CN VN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của KHCN đối với sự phát triển của CN VN 9 10 699