Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, kiểm soát các DN hiện nay

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Lêi më ®Çu
ChØ c¸ch ®©y vµi n¨m, khi nãi ®Õn kiÓm to¸n nhiÒu ngêi kh"ng biÕt ®Êy
lµ nghÒ g× vµ lµm viÖc g×.Nhng trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y nhiÒu ngêi ®·
coi nghÒ kiÓm to¸n nh mét nghÒ cã "gi¸" trong x· héi.§iÒu ®ã chøng tá sù
ph¸t triÓn vît bËc cña ngµnh nghÒ nµy hiÖn nay,®Æc biÖt lµ c¸c c"ng ty kiÓm
to¸n ®éc lËp.Khi t×m hiÓu vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp em tù ®Æt ra c©u hái: kiÓm to¸n
®éc lËp võa lµ mét doanh nghiÖp nhng l¹i cã kh n¨ng cung cÊp dÞch vô x¸c
minh vµ bµy tá ý kiÕn thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c.T¹i sao
kiÓm to¸n l¹i cã vai trß ®ã? vai trß nµy ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo,dùa trªn c¸c
qui ®Þnh ph¸p lý nµo trong nÒn kinh tÕ níc ta?...ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò
tµi cho ®Ò ¸n mon häc cña m×nh lµ:
Vai trß cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,kiÓm so¸t c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay
Dùa trªn kiÕn thøc ®· ®îc häc trong m"n häc Lý thuyÕt kiÓm to¸n cïng
víi viÖc tù nghiªn cøu thªm trong c¸c tµi liÖu chuyªn ngµnh,c¸c v¨n bn ph¸p
qui nhµ níc ®· ban hµnh...còng nh sù híng dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn híng
dÉn,em thùc hiÖn bµi viÕt nµy ®Ó nh"m tr lêi c¸c c©u hái ®· ®Æt ra còng nh
thùc hiÖn nguþªn väng ®îc trang bÞ kÜ hn vÒ c¸c kiÕn thøc cña bé m"n m×nh
®ang theo häc.
Bµi viÕt cßn rÊt nhiÒu sai sãt do sù h¹n hÑp vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian
nghiªn cøu nªn em rÊt mong sù nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña c¸c thÇy c".Em xin
ch©n thµnh cm n sù híng dÉn nhiÖt t×nh mang tÝnh ®Þnh híng cña GS.TS
NguyÔn Quang Quynh ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
§Ò ¸n gåm ba phÇn:
I.

C së lÝ luËn chung.

II.

Vai trß cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,kiÓm so¸t c¸c doanh

nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay.
III.

Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,

kiÓm so¸t c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay vµ mét sè gii ph¸p n©ng cao
vai trß nµy.

B. Néi dung
I.C së lÝ luËn chung:
1. C së lÝ luËn vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp:
Cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ kiÓm to¸n nhng néi dung cña chóng kh¸ thèng
nhÊt.Mét trong nh÷ng kh¸i niÖm ®ã lµ kh¸i niÖm do Alvin A.Arens ®a ra
"KiÓm to¸n lµ qu¸ tr×nh mµ theo ®ã mét c¸ nh©n ®éc lËp,cã quyÒn thu thËp vµ
®¸nh gi¸ c¸c b"ng chøng vÒ c¸c th"ng tin sè lîng cã liªn quan ®Õn mét tæ chøc
kinh tÕ cô thÓ nh"m môc ®Ých x¸c ®Þnh vµ b¸o c¸o møc ®é phï hîp gi÷a c¸c
th"ng tin sè lîng ®ã víi c¸c chuÈn mùc ®· ®îc x©y dùng".
KiÓm to¸n ®éc lËp lµ mét lo¹i h×nh kiÓm to¸n ®îc ph©n theo chñ thÓ kiÓm to¸n
(ngoµi ra cßn cã kiÓm to¸n nhµ níc vµ kiÓm to¸n néi bé).KiÓm to¸n ®éc lËp lµ
mét tæ chøc kinh doanh dÞch vô kiÓm to¸n vµ t vÊn theo yªu cÇu cña kh¸ch
h...
A. Lêi më ®Çu
ChØ c¸ch ®©y vµi n¨m, khi nãi ®Õn kiÓm to¸n nhiÒu ngêi kh"ng biÕt ®Êy
nghÒ lµm viÖc g×.Nhng trong mét vµi n¨m trë l¹i ®©y nhiÒu ngêi ®·
coi nghÒ kiÓm to¸n nh mét nghÒ cã "gi¸" trong héi.§iÒu ®ã chøng tá
ph¸t triÓn vît bËc cña ngµnh nghÒ nµy hiÖn nay,®Æc biÖt c¸c c"ng ty kiÓm
to¸n ®éc lËp.Khi t×m hiÓu vÒ kiÓm to¸n ®éc lËp em tù ®Æt ra c©u hái: kiÓm to¸n
®éc lËp võa mét doanh nghiÖp nhng l¹i kh n¨ng cung cÊp dÞch x¸c
minh vµ bµy tá ý kiÕn thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c.T¹i sao
kiÓm to¸n l¹i vai trß ®ã? vai trß nµy ®îc thùc hiÖn nh thÕ nµo,dùa trªn c¸c
qui ®Þnh ph¸p lý nµo trong nÒn kinh níc ta?...ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò
tµi cho ®Ò ¸n mon häc cña m×nh lµ:
Vai trß cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,kiÓm so¸t c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay
Dùa trªn kiÕn thøc ®· ®îc häc trong m"n häc Lý thuyÕt kiÓm to¸n cïng
víi viÖc tù nghiªn cøu thªm trong c¸c tµi liÖu chuyªn ngµnh,c¸c v¨n bn ph¸p
qui nhµ níc ®· ban hµnh...còng nh híng dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn híng
dÉn,em thùc hiÖn bµi viÕt nµy ®Ó nh"m tr lêi c¸c c©u hái ®· ®Æt ra còng nh
thùc hiÖn nguþªn väng ®îc trang hn c¸c kiÕn thøc cña m"n m×nh
®ang theo häc.
Bµi viÕt cßn rÊt nhiÒu sai sãt do sù h¹n hÑp kiÕn thøc thêi gian
nghiªn cøu nªn em rÊt mong nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña c¸c thÇy c".Em xin
ch©n thµnh cm n sù híng dÉn nhiÖt t×nh mang tÝnh ®Þnh híng cña GS.TS
NguyÔn Quang Quynh ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
§Ò ¸n gåm ba phÇn:
I. C së lÝ luËn chung.
II. Vai trß cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,kiÓm so¸t c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay.
III. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña kiÓm to¸n ®éc lËp trong viÖc kiÓm tra,
kiÓm so¸t c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay t sè gii ph¸p n©ng cao
vai trß nµy.
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, kiểm soát các DN hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, kiểm soát các DN hiện nay - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra, kiểm soát các DN hiện nay 9 10 920