Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của lãi suất trong phát triển KT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
Nh chóng ta ®· biÕt, l·i suÊt lµ mét trong nh÷ng biÕn sè dîc theo dâi mét
c¸ch chÆt chÏ nhÊt trong nÒn kinh tÕ. DiÔn biÕn cña nã ®îc ®a tin hµng ngµy
trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Sù dao ®éng cña l·i suÊt ¶nh hëng trùc
tiÕp ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸ nh©n, doanh nghiÖp còng nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ
chøc tÝn dông vµ toµn bé nÒn kinh tÕ. Bµi viÕt nµy sÏ cho ngêi ®äc thÊy ®îc vµ
hiÓu ®îc mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ l·i suÊt, ph©n biÖt l·i suÊt víi mét sè ph¹m trï
kinh tÕ, c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt, vµ vai trß cña l·i suÊt ®èi víi nÒn kinh
tÕ. Tõ ®ã ngêi ®äc sÏ thÊy ®îc vai trß, sù cÇn thiÕt cña l·i suÊt.
Tõ viÖc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ l·i suÊt, thÊy râ tÇm quan träng
cña l·i suÊt,tõ ®ã vËn dông vµo thùc tiÔn vµo ViÖt nam nhËn thÊy l·i suÊt ®îc
®iÒu hµnh díi h×nh thøc c¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt trong tõng thêi kú. ChÝnh s¸ch
l·i suÊt lµ mét c«ng cô quan träng trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia,
nh»m thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t.l·i suÊt ®îc sö dông linh
ho¹t sÏ cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh tÕ. Ngîc l¹i l·i suÊt ®îc gi÷ mét c¸c
cè ®Þnh, cã thÓ kÝch thÝch t¨ng trëng kinh tÕ nh÷ng sang thêi kú kh¸c, nã trë
thµnh vËt c¶n cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy t¸c gi¶ chän ®Ò tµi “ …..” ®Ó
viÕt ®Ò ¸n. Bè côc gåm 2 phÇn chÝnh
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ l·i suÊt vµ vai trß cña l·i suÊt ®èi víi qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ.
PhÇn II: C¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt ®îc thùc hiÖn ë ViÖt Nam trong thêi gian
qua.

PhÇn I :
Lý luËn chung vÒ l·i suÊt vµ vai trß cña l·i suÊt ®èi víi
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ.

I - l·i suÊt – kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt.

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng l·i suÊt lµ mét trong nh÷ng biÕn sè ®îc theo dâi
mét c¸ch chÆt chÏ nhÊt bëi nã quan hÖ mËt thiÕt ®èi víi lîi Ých kinh tÕ cña tõng
ngêi trong x· héi. L·i suÊt t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh cña mçi c¸ nh©n: chi tiªu
hay tiÕt kiÖm ®Ò ®Çu t. Sù thay ®æi l·i suÊt cã thÓ dÉn tíi sù thay ®æi quyÕt ®Þnh
cña mçi doanh nghiÖp: vay vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt hay cho vay tiÒn ®Ó hëng
l·i suÊt, hoÆc ®Çu t vµo ®©u th× cã lîi nhÊt. Th«ng qua nh÷ng quyÕt ®Þnh cña c¸c
c¸ nh©n, doanh nghiÖp l·i suÊt ¶nh hëng ®Õn møc ®é ph¸t triÓn còng nh c¬ cÊu
cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc.
1. C¸c lý thuyÕt kinh tÕ vÒ b¶n chÊt cña l·i suÊt
1.1. lý thuyÕt cña C.M¸c vÒ l·i suÊt.
* Lý thuyÕt cña M¸c vÒ nguån gèc, b¶n chÊt l·i suÊt trong nÒn kinh tÕ
hµng ho¸ TBCN
Qua qóa tr×nh nghiªn cøu b¶n chÊt cña cntb M¸c ®· v¹ch ra r»ng quy luËt
gi¸ trÞ thÆng d tøc gi¸ trÞ lao...
Lêi më ®Çu
Nh chóng ta ®· biÕt, l·i suÊt lµ mét trong nh÷ng biÕn dîc theo dâi mét
c¸ch ct c nhÊt trong nÒn kinh tÕ. DiÔn biÕn cña ®îc ®a tin hµng ngµy
trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. dao ®éng cña l·i suÊt ¶nh hëng trùc
tiÕp ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸ nh©n, doanh nghiÖp còng nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ
chøc tÝn dông vµ toµn nÒn kinh tÕ. Bµi viÕt nµy cho ngêi ®äc thÊy ®îc
hiÓu ®îc mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ l·i suÊt, ph©n biÖt l·i suÊt víi mét sè ph¹m trï
kinh tÕ, c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn l·i suÊt, vµ vai trß cña l·i suÊt ®èi víi nÒn kinh
tÕ. Tõ ®ã ngêi ®äc sÏ thÊy ®îc vai trß, sù cÇn thiÕt cña l·i suÊt.
viÖc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò b¶nl·i suÊt, thÊy râ tÇm quan träng
cña l·i suÊt,tõ ®ã vËn dông vµo thùc tiÔn vµo ViÖt nam nhËn thÊy l·i suÊt ®îc
®iÒu hµnh díi h×nh thøc c¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt trong tõng thêi kú. ChÝnh s¸ch
l·i suÊt mét c«ng quan träng trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn quèc gia,
nh»m thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ kiÒm chÕ l¹m ph¸t.i suÊt ®îc sö dông linh
ho¹t t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nÒn kinh tÕ. Ngîc l¹i l·i suÊt ®îc gi÷ mét c¸c
®Þnh, cã thÓ kÝch thÝch t¨ng trëng kinh nh÷ng sang thêi kh¸c, t
thµnh vËt c¶n cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy t¸c gi¶ chän ®Ò tµi ..” ®Ó
viÕt ®Ò ¸n. Bè côc gåm 2 phÇn chÝnh
PhÇn I: luËn chung vÒ l·i suÊt vµ vai t cña l·i suÊt ®èi víi qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn kinh tÕ.
PhÇn II: C¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt ®îc thùc hiÖn ë ViÖt Nam trong thêi gian
qua.
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của lãi suất trong phát triển KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của lãi suất trong phát triển KT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của lãi suất trong phát triển KT 9 10 935