Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của lao động trong phát triển KT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1140 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n Kinh tÕ ph¸t triÓn

Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng, mét mÆt lµ bé phËn cña nguån lùc ph¸t triÓn, ®ã lµ yÕu tè ®Çu
vµo kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qóa tr×nh s¶n xuÊt. MÆt kh¸c lao ®éng lµ mét bé
phËn cña d©n sè, nh÷ng ngêi ®îc hëng lîi Ých cña sù ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn
kinh tÕ suy cho cïng ®ã lµ t¨ng trëng kinh tÕ ®Ó n©ng cao ®íi sèng vËt chÊt,
tinh thÇn cho con ngêi. Lao ®éng lµ mét trong bèn yÕu tè t¸c ®éng tíi t¨ng trëng kinh tÕ vµ nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt, bëi v× tÊt c¶ mäi cña c¶i vËt chÊt
vµ tinh thÇn cña x· héi ®Òu do con ngêi t¹o ra, trong ®ã lao ®éng ®ãng vai trß
trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i ®ã. Trong mét x· héi dï l¹c hËu hay hiÖn ®¹i
còng c©n ®èi vai trß cña lao ®éng, dïng vai trß cña lao ®éng ®Ó vËn hµnh m¸y
mãc.Lao ®éng lµ mét yÕu tè ®Çu vµo cña mäi qóa tr×nh s¶n xuÊt kh«ng thÓ cã
g× thay thÓ hoµn toµn ®îc lao ®éng.
Víi ViÖt Nam lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn vµ muèn cã tèc ®é t¨ng trëng
kinh tÕ cao th× cÇn ®Ò cao vai trß cña lao ®éng trong ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh÷ng
lý do trªn lµ c¬ së cña ®Ò tµi: “Vai trß cña lao ®éng trong ph¸t triÓn kinh tÕ
ViÖt Nam”. Néi dung cña ®Ò tµi lµ ph©n tÝch thùc tr¹ng cña lao ®éng ViÖt
Nam hiÖn nay vµ ph¬ng híng gi¶i quyÕt ®Ó ph¸t huy vai trß cña lao ®éng gãp
phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ.
§Ò tµi ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ Kim
Dung. Khoa KTPT- §HKTQD-HN.
Hµ Néi, th¸ng 2 n¨m 2004

§inh Träng Kh«i

§inh Träng Kh«i

1

§Ò ¸n Kinh tÕ ph¸t triÓn
Ch¬ng I
Sù cÇn thiªt ph¶i n©ng cao vai trß
cña lao ®éng ph¸t triÓn kinh tÕ

I.Vai trß cña lao ®éng trong t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ
1.Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
a.Lao ®éng
Lao ®éng lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ngêi.Lao ®éng lµ mét
hµnh ®éng diÔn ra gi· ngêi vµ giíi tù nhiªn.Trong qu¸ tr×nh lao ®éng con ngêi
vËn dông søc tiÒm tµng trong th©n thÓ m×nh,sö dông c«ng cô lao ®éng ®Ó t¸c
®éng vµo giíi tù nhiªn, chiÕm lÊy nh÷ng vËt chÊt tù nhiªn,biÕn ®æi vËt chÊt
®ã,lµm cho chóng cã Ých cho ®êi sèng cña m×nh.V× thÕ lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn
kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña ®êi sèng con ngêi,lµ mét sù tÊt yÕu vÜnh viÔn lµ m«i
giíi trong sù trao ®æi vËt chÊt gi÷a tù nhiªn vµ con ngêi.Lao ®éng chÝnh lµ
viÖc sö dông søc lao ®éng.
b. Nguån lao ®éng (hay lùc lîng lao ®éng). Lµ mét bé phËn d©n sè
trong ®é tuæi qui ®Þnh thùc tÕ cã tham gia lao ®éng (®ang cã viÖc lµm), vµ
nh÷ng ngêi kh«ng cã viÖc lµm nhng ®ang tÝch cùc t×m viÖc lµm. Nguån lao
®éng ®îc biÓu hiÖn trªn hai mÆt sè lîng vµ chÊt lîng. Nh vËy theo kh¸i niÖm
nguån lao ®éng th× cã mét sè ngêi ®îc tÝnh vµo nguån nh©n lùc nhng...
§Ò ¸n Kinh tÕ ph¸t triÓn
Lêi nãi ®Çu
Lao ®éng, mét mÆt lµ bé phËn cña nguån lùc ph¸t triÓn, ®ã lµ yÕu tè ®Çu
vµo kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qóa tr×nh s¶n xuÊt. MÆt kh¸c lao ®éng lµ mét bé
phËn cña d©n sè, nh÷ng ngêi ®îc hëng lîi Ých cña ph¸t triÓn. ph¸t triÓn
kinh suy cho cïng ®ã t¨ng trëng kinh ®Ó n©ng cao ®íi sèng vËt chÊt,
tinh thÇn cho con ngêi. Lao ®éngmét trong bèn yÕu tè t¸c ®éng tíi t¨ng tr-
ëng kinh yÕu quyÕt ®Þnh nhÊt, bëi tÊt mäi cña c¶i vËt chÊt
tinh thÇn cñahéi ®Òu do con ngêi t¹o ra, trong ®ã lao ®éng ®ãng vai trß
trùc tiÕp s¶n xuÊt ra cña c¶i ®ã. Trong mét héi l¹c hËu hay hiÖn ®¹i
còng c©n ®èi vai trß cña lao ®éng, dïng vai trß cña lao ®éng ®Ó vËn hµnh m¸y
mãc.Lao ®éng lµ mét yÕu ®Çu vµo cña mäi qóa tr×nh s¶n xuÊt kh«ng thÓ
g× thay thÓ hoµn toµn ®îc lao ®éng.
Víi ViÖt Nam lµ mét níc ®ang pt triÓn muèn cã tèc ®é t¨ng trëng
kinh tÕ cao th× cÇn ®Ò cao vai tcña lao ®éng trong ph¸t triÓn kinh tÕ. Nh÷ng
lý do trªn lµ c¬ së cña ®Ò tµi: “Vai trß cña lao ®éng trong ph¸t triÓn kinh tÕ
ViÖt Nam”. Néi dung cña ®Ò tµi ph©n tÝch thùc tr¹ng cña lao ®éng ViÖt
Nam hiÖn nay ph¬ng híng gi¶i quyÕt ®Ó ph¸t huy vai trß cña lao ®éng gãp
phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ.
§Ò tµi ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì cña gi¸o NguyÔn ThÞ Kim
Dung. Khoa KTPT- §HKTQD-HN.
Hµ Néi, th¸ng 2 n¨m 2004
§inh Träng Kh«i
§inh Träng Kh«i
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của lao động trong phát triển KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của lao động trong phát triển KT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của lao động trong phát triển KT 9 10 387