Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1697 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò bµi: Nhµ níc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn g× gióp cho doanh nghiÖp
ViÖt Nam t¨ng khÈ n¨ng c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh héi nhËp?
Khi Việt Nam gia nhập WTO, doanh nghiệp cần được hỗ tr ợ về
thông tin, về nâng cao sức cạnh tranh và được bảo hộ sản xuất, kinh
doanh trước sức tấn công của hàng hoá nước ngoài tràn vào.
Ðể thực hiện việc bảo hộ, hỗ trợ cho doanh nghiệp, Chính ph ủ
đã xây dựng Chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc t ế và
gia nhập WTO, đồng thời ban hành hoặc trình Quốc hội ban hành các
chính sách, các cơ chế, biện pháp cụ thể về pháp luật, v ề thu ế, hải
quan, tín dụng, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực.

I. Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế
và gia nhập WTO:
Ðể hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội nhập và hội nhập thành
công khi Việt Nam trở thành thành viên WTO, B ộ chính tr ị đã ban hành
Nghị quyết số 07 - NQ/TW ngày 27/11/2001 về Hội nh ập kinh t ế qu ốc
tế.
Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động th ực hiện Ngh ị
quyết 07 - NQ/TW, trong đó nêu rõ nhiệm v ụ, mục tiêu, n ội dung c ủa
Chương trình nhằm xây dựng Chiến lược tổng th ể v ề h ội nh ập, các
biện pháp nhằm quy hoạch sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, bảo h ộ
nền sản xuất trong nước, hỗ trợ các nhà doanh nghiệp, phát triển
nguồn nhân lực...
1.1. Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền:
Ðiểm yếu chung của doanh nghiệp hiện nay là thiếu nghiêm
trọng về thông tin thị trường trong và ngoài nước, đối thủ cạnh tranh,
hệ thống pháp lý và thông lệ thương mại quốc tế...Ðiều tra của Phòng
thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho th ấy: có t ới

45% doanh nghiệp chưa có kế hoạch chuẩn bị cho việc thực hiện các
yêu cầu của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ; 31% doanh
nghiệp không biết về WTO...Tại các cuộc đối tho ại, g ặp g ỡ giữa các
doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp luôn luôn b ức
xúc về việc họ không biết tìm hiểu về các quy định của WTO ở đâu.
Tuy nhiên, ngay cả khi được hướng dẫn về địa chỉ để tìm kiếm
thông tin liên quan đến hội nhập, để nghiên cứu nắm v ững v ề các quy
định có trong các hiệp định của WTO cũng là một thách th ức l ớn đối
với doanh nghiệp bởi hệ thống pháp lý của WTO có đến g ần 30.000
trang văn bản.
Vì vậy Chính phủ đã giao Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh t ế
quốc tế - Bộ thương mại phối hợp với Ban tư tưởng văn hoá trung
ương; Ban kinh tế trung ương, Ban khoa giáo trung ương, B ộ giáo d ục
và đào tạo, các bộ, ngành và địa phương tổ chức phổ biến rộng rãi về
Nghị quyết 07 của Bộ chính trị; tăng cường xuất bả...
§Ò bµi: Nhµ c cÇn t¹o ®iÒu kiÖn gióp cho doanh nghiÖp
ViÖt Nam t¨ng khÈ n¨ng c¹nh tranh trong qu¸ tr×nh héi nhËp?
Khi Vi t Nam gia nh p WTO, doanh nghi p c n c h tr v đượ
thông tin, v nâng cao s c c nh tranh c b o h s n xu t, kinh đượ
doanh tr c s c t n công c a hàng hoá n c ngoài tràn vào. ướ ướ
Ð th c hi n vi c b o h , h tr cho doanh nghi p, Chính ph
ã xây d ng Ch ng trình hành ng v h i nh p kinh t qu c t đ ươ độ ế ế
gia nh p WTO, ng th i ban hành ho c trình Qu c h i ban hành các đồ
chính sách, các c ch , bi n pháp c th v pháp lu t, v thu , h iơ ế ế
quan, tín d ng, xúc ti n th ng m i và ào t o ngu n nhân l c. ế ươ đ
I. Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế
và gia nhập WTO:
Ð h tr doanh nghi p tham gia h i nh p h i nh p thành
công khi Vi t Nam tr thành thành viên WTO, B chính tr ã ban hành đ
Ngh quy t s 07 - NQ/TW ngày 27/11/2001 v H i nh p kinh t qu c ế ế
t . ế
Chính ph ã ban hành Ch ng trình hành ng th c hi n Ngh đ ươ độ
quy t 07 - NQ/TW, trong ó nêu nhi m v , m c tiêu, n i dung c aế đ
Ch ng trình nh m xây d ng Chi n l c t ng th v h i nh p, cácươ ế ượ
bi n pháp nh m quy ho ch s n xu t, nâng cao s c c nh tranh, b o h
n n s n xu t trong n c, h tr các nhà doanh nghi p, phát tri n ướ
ngu n nhân l c...
1.1. Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền:
Ði m y u chung c a doanh nghi p hi n nay thi u nghiêm ế ế
tr ng v thông tin th tr ng trong ngoài n c, i th c nh tranh, ườ ướ đố
h th ng pháp thông l th ng m i qu c t ...Ði u tra c a Phòng ươ ế
th ng m i công nghi p Vi t Nam (VCCI) c ng cho th y: t iươ ũ
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN 9 10 722