Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của QC trong nền KTTT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1918 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TiÓu luËn Marketing

Qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh
phÇn i: më ®Çu

vai trß cña qu¶ng c¸o trong kinh tÕ thÞ trêng
1.qu¶ng c¸o lµ g×?
Qu¶ng c¸o lµ “ tÊt c¶ nh÷ng ph¬ng tiÖn th«ng tin vµ thuyÕt phôc quÇn
chóng mua mét mãn hµng hay mét dÞch vô”(Robert
Leduc)
theo HiÖp Héi TiÕp ThÞ Hoa Kú AMA(American Marketing Association)
®Þnh nghÜa qu¶ng c¸o nh sau.
• Qu¶ng c¸o lµ mét ho¹t ®éng tèn tiÒn.
• Dùa vµo m«i thÓ, kh«ng dùa vµo con ngêi .
• §Ó loan b¸o, chµo mêi vÒ mét ý kiÕn, s¶n phÈm hay dÞch vô .
• Do mét ngêi cËy qu¶ng c¸o cã danh t¸nh râ rµng.
Víi thêi gian, ta thÊy ®Þnh nghÜa cña AMA h·y cã nh÷ng chç cÇn bæ
xung. Néi dung qu¶ng c¸o th¬ng m¹i ngµy nay ®Ò cËp tíi nh÷ng chñ ®Ò cã
tÝnh c«ng Ých, ngêi lµm qu¶ng c¸o nhiÒu khi lµm viÖc kh«ng lÊy tiÒn c«ng cho
nh÷ng lo¹i qu¶ng c¸o cho lîi Ých tËp thÓ. C¸c lo¹i qu¶ng c¸o cña xÝ nghiÖp
kh«ng chØ lo ca ngîi th¬ng phÈm cña m×nh mµ cßn ®a ra chñ tr¬ng triÕt lý cña
h·ng, qu¶ng c¸o cho h×nh ¶nh cña xÝ nghiÖp. Kh«ng chØ giíi thiÖu mãn hµng
®Ó mêi mäc mµ cßn giíi thiÖu lËp trêng cña m×nh ®Ó mäi ngêi tin cËy.
Vµo n¨m 1961, nhµ t vÊn kinh doanh Mü Russell H.Colley ®· ®a ra lý luËn
DAGMAR(Defined Advertising Goals for Measured Advertising Results =
ThiÕt ®Þnh môc qu¶ng c¸o ®Ó ®o lêng hiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o) mµ ta cã thÓ
tr×nh bÇy qu¸ tr×nh ®¹t ®Õn môc tiªu cña nã nh sau:
• BiÕt ®Õn(awareness).
• HiÓu râ(comprehension)
• Tin ch¾c(conviction).
• Hµnh ®éng(action).
Theo ®ã, ngêi ta tÝnh ®é nhËn thøc(vÝ dô 30%), ®é th«ng hiÓu(vÝ dô
15%), ®é x¸c tÝn(vÝ dô 8%) vµ ®é hµnh ®éng(vÝ dô 3%), nh÷ng sè liÖu c¬ b¶n
®Ó tÝnh ®iÓm (benchmark) qu¶ng c¸o. ë Mü cßn cã m« h×nh truyÒn th«ng gäi
lµ AIDA( Attention Interest Deire Action, cã nghÜa lµ (chó ý -quan t©m- ham
muèn- hµnh ®éng). Nh÷ng lo¹i h×nh nµy ®Æt träng t©m vµo tÝnh hîp lý cña qu¸
tr×nh dÉn ®Õn hµnh ®éng mua v× bèc ®ång, nÆng vÒ t×nh c¶m h¬n.
NguyÔn V¨n §øc

1

Qu¶n TrÞ Doanh NghiÖp- K47

TiÓu luËn Marketing

Qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh

2. VAI TRß CñA QU¶NG C¸O TRONG TH¤NG TIN TIÕP THÞ
Qu¶ng c¸o lµ mét phÇn cña chiÕn thuËt 4p trong tiÕp thÞ(product, price,
place, promotion) nghÜa lµ s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn b¸n hµng.
Xóc tiÕn b¸n hµng ë ®©y ®îc hiÓu lµ tËp hîp cña 4 ho¹t ®éng bao gåm
advertising hay qu¶ng c¸o, sales promotion hay khuyÕn m·i, public relations
hay ngo¹i giao xÝ nghiÖp, salesmanship tøc chµo hµng.
BiÓu ®å1.1 Vai trß, môc tiªu vµ hiÖu n¨ng cña qu¶ng c¸o ®èi víi thÞ trêng
lùc thóc
Qu¶ng c¸o
KhuyÕn m·i
Chµo hµng
Ngo¹i giao xÝ nghiÖp
KiÓu mÉu hµng
Gãi hµng, gi¸ hµng
B...

phÇn i: më ®Çu
vai trß cña qu¶ng c¸o trong kinh tÕ thÞ trêng
1.qu¶ng c¸o lµ g×?
 !"#$%&
'(()(*()+,"$-./0 1+2
3 3)#,34566.6(6772
8,9%7:
();8)<:
=>"(!?!+>"@:
A0?(@"()B#?7C(+,"$:
=()@%*+D:
 EF@?8,9G66H*I&0J
K:L)+%(;8FG8*
M!M?@(%(" !!
;%NM:O;%GKM 
!PNC(G((Q8G#BG
H?%GKM :4!PF (*
8(@(R(QF @G(8(R@:
ES(TUVT?"+W/773:O8H8B
=6X6/.=Y+6+"7X7Y7+6+"7/77Z
#8,($%88@ %G%2(*
0&%8;8#($G*7[
\#8#.]772:
3D.(72
^."2:
38).2:
8*?@M8)_."M+$`ab2?8)!."M+$
Tcb2?8)KM."M+$db2"8)8)."M+$`b2?7< 0
8M8(.0(2%:ë WQ*(!!R
6e=6.6e7=6?*9.'Bf%g(f(
(<f8)2:L;8hRg("MNBG%
+i8#8)("0<8j?h"(:
LkESA_,=L f4lm
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của QC trong nền KTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của QC trong nền KTTT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của QC trong nền KTTT 9 10 677