Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của XK trong phát triển KT

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
HiÖn nay xu híng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ v×
vËy ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng chiÕm vÞ trÝ quan träng vµ cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn
toµn bé qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ qu¸ tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh
tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.
Nhng b¶n th©n ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng ë níc ta hiÖn nay cßn chøa ®ùng
nhiÒu nh÷ng bÊt cËp nh t×nh tr¹ng xuÊt khÈu bõa b·i thiÕu ®Þnh híng, gian lËn
th¬ng m¹i, trèn thuÕ..... V× vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qña cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ th× cÇn ph¶i cã vai trß qu¶n lý cña nhµ níc.
Vai trß qu¶n lý cña nhµ níc ë ®©y ph¶i mang tÝnh ®Þnh híng vµ khuyÕn khÝch
ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng. Trong qóa tr×nh thùc hiÖn vai trß ®ã ë nhiÒu lóc, nhiÒu
n¬i nhµ níc cha thùc sù thùc hiÖn ®îc vai trß ®Þnh híng vµ khuyÕn khÝch cho
ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng tøc lµ ho¹t ®éng qu¶n lý cña nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng
ngo¹i th¬ng cßn chøa ®ùng nhiÒu bÊt cËp v× vËy em xin chän ®Ò tµi nµy, nhng
do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ do ph¹m vi cña ®Ò tµi em chØ xin ®Ò cËp ®Õn vai trß
qu¶n lý nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« NguyÔn ThÞ LÖ Thuý ®· tËn
t×nh híng dÉn em vµ em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong
khoa còng nh c¸c b¹n líp qu¶n lý kinh tÕ 39B ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi
nµy.

§Ò ¸n m«n häc

NguyÔn H¶i §¨ng

PhÇn I
Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong
ph¸t triÓn kinh tÕ
1. §ãng gãp cña XuÊt khÈu vµo t¨ng trëng kinh tÕ :
Tõ khi §¶ng vµ Nhµ níc ta chñ tr¬ng më cöa nÒn kinh tÕ th× nÒn kinh
tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ ®Æc biÖt trªn thÞ trêng xuÊt khÈu.
Kim ng¹ch xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña níc ta ®· t¨ng trëng vît bËc, n¨m 1990
kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 2300 triÖu USD vµ thêi kú 1991 - 1995 tèc ®é t¨ng
kim ng¹ch xuÊt khÈu b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 28%/ n¨m, n¨m 1996 t¨ng
31,1% so víi n¨m 1995, n¨m 1997 t¨ng 22,7% so víi n¨m 1996, n¨m 1998
do ¶nh hëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc vµ trªn thÕ giíi nªn chØ t¨ng
2,4% so víi n¨m 1997. V× vËy mµ GDP do ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¹o ra cho
nÒn kinh tÕ kh«ng ngõng t¨ng lªn cô thÓ lµ :
N¨m

GDP theo gi¸ hiÖn hµnh

1990

5460 ( tû ®ång )

1991

9742

1992

15281

1993

17549

1994

25072

1995

37491

1996

43125

1997

48914

1998

4559

Do ®ã mµ møc ®ãng gãp cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµo t¨ng trëng cña GDP t¬ng øng lµ
Líp : Qu¶n lý kinh tÕ 39B

2

§Ò ¸n m«n häc
N¨m

NguyÔn H¶i §¨ng

TÝnh theo gi¸ cè ®Þnh

N¨m

n¨m1989

TÝnh theo gi¸ cè ®Þnh
n¨m 1994

1990

5,3%

1994

9,0%11,8%

1991

4,8%

1995

9,7%

1992

6,1%

1996

6,9%

...
Lêi më ®Çu
HiÖn nay xu híng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ
vËy ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng chiÕm trÝ quan träng tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn
toµn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh héi qu¸ tr×nh héi nhËpo nÒn kinh
tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.
Nhng b¶n th©n ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng ë níc ta hiÖn nay cßn chøa ®ùng
nhiÒu nh÷ng bÊt cËp nh t×nh tr¹ng xuÊt khÈu bõa b·i thiÕu ®Þnh híng, gian lËn
th¬ng i, trèn thuÕ..... vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qña cña ho¹t ®éng ngo¹i th-
¬ng gãp phÇn ph¸t triÓn kinh th× cÇn ph¶i vai trß qu¶n cña nhµ níc.
Vai trß qu¶n lý cña nhµ níc ë ®©y ph¶i mang tÝnh ®Þnh híng khuyÕn khÝch
ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng. Trong qóa tr×nh thùc hiÖn vai trß ®ã ë nhiÒu lóc, nhiÒu
n¬i nhµ níc cha thùc thùc hiÖn ®îc vai trß ®Þnh híng khuyÕn khÝch cho
ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng tøc lµ ho¹t ®éng qu¶n lý cña nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng
ngo¹i th¬ng cßn chøa ®ùng nhiÒu bÊt cËp v× vËy em xin chän ®Ò tµi nµy, nhng
do h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ do ph¹m vi cña ®Ò tµi em chØ xin ®Ò cËp ®Õn vai trß
qu¶n lý nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« NguyÔn ThÞ Thuý ®· tËn
t×nh híng dÉn em em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o trong
khoa còng nh c¸c b¹n líp qu¶n kinh 39B ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi
nµy.
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của XK trong phát triển KT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của XK trong phát triển KT - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vai trò của XK trong phát triển KT 9 10 269