Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vấn đề ĐT cho công nhân trong các tổ chức

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 926 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi më ®Çu
ViÖt Nam lµ níc ®ang ph¸t triÓn, ®ang trong thêi kú thùc hiÖn c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Do ®ã, ®Æt ra rÊt nhiÒu th¸ch thøc cho nÒn
kinh tÕ trong hiÖn t¹i còng nh trong t¬ng lai. Mét trong nh÷ng yÕu tè quan
träng, then chèt cña nÒn kinh tÕ ®ã lµ tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé qu¶n lý vµ
tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. §©y lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cña nÒn
kinh tÕ mét quèc gia v× chóng ta ®ang sèng ë thÕ kû mµ nÒn kinh tÕ lµ nÒn
kinh tÕ míi, nÒn kinh tÕ tri thøc víi sù bïng næ cña khoa häc kü thuËt, víi
nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i ®ßi hái ngêi sö dông ph¶I cã tr×nh
®é cao míi ®¸p øng ®îc.VËy ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ tr×nh ®é chóng ta ph¶i tiÕn
hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn.
H¬n n÷a nguån nh©n lùc vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét trong
nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mçi quèc
gia.Sù ®Çu t cho con ngêi th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o, ®µo t¹o ®îc xem lµ
®Çu t cã hiÖu qu¶ nhÊt, quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng t¨ng trëng kinh tÕ nhanh vµ bÒn
v÷ng cña mét quèc gia.
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸, sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ ®ang diÔn
ra m¹nh mÏ, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c níc ngµy cµng quyÕt liÖt h¬n. Trong cuéc
c¹nh tranh nµy vò khÝ cã hiÖu qu¶ nhÊt ®ã lµ ph¸t huy ®îc tèi ®a nguån lùc
con ngêi. Do vËy, chØ cã t¨ng cêng ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th× míi
cã thÓ tËn dông ®îc nh÷ng c¬ héi cña toµn cÇu ho¸ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc.
Trªn ®©y cã thÓ coi lµ nh÷ng lý do ®Ó tÊt c¶ c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp
ph¶i ®Æt vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lªn hµng ®Çu. Tuy nhiªn,
tuú theo kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu kh¸c nhau cña tæ chøc còng nh ®Æc ®iÓm vÒ
tr×nh ®é cña c«ng nh©n trong tæ chøc mµ tæ chøc ®ã sÏ thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo
t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc sao cho phï hîp.

§Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B

1

§Ò ¸n m«n häc

PhÇn I
Sù cÇn thiÕt cña hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t
triÓn cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong c¸c tæ chøc
T¹i sao cÇn ph¶i ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn? §©y lµ mét c©u hái kh«ng khã
tr¶ lêi ®èi víi hÇu hÕt mäi tæ chøc. Bëi nã ®· trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu ®èi
víi mäi tæ chøc. Mét c«ng ty míi ®îc thµnh lËp th× vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t
triÓn lµ v« cïng cÊp b¸ch vµ quan träng bëi c«ng viÖc míi mÎ víi nh÷ng m¸y
mãc, thiÕt bÞ tinh vi nÕu kh«ng ®îc ®µo t¹o con ngêi sÏ kh«ng thÓ øng dông ®îc. Ngîc l¹i, víi nh÷ng c«ng ty l©u ®êi, vÊn ®Ò ®µo t¹o l¹i lµ båi dìng thªm
kinh nghiÖm, kiÕn thøc cßn thiÕu trong thùc hiÖn c«ng viÖc.
Nhng ®Ó hiÓu ®îc vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, chóng ta tríc hÕt cÇ...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi më ®Çu
ViÖt Nam níc ®ang ph¸t triÓn, ®ang trong thêi thùc hiÖn c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Do ®ã, ®Æt ra rÊt nhiÒu th¸ch thøc cho nÒn
kinh trong hiÖn t¹i còng nh trong t¬ng lai. Mét trong nh÷ng yÕu quan
träng, then chèt cña nÒn kinh ®ã tr×nh ®é qu¶n cña c¸n qu¶n
tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. §©y yÕu quyÕt ®Þnh cña nÒn
kinh mét quèc gia chóng ta ®ang sèng ë thÕ nÒn kinh nÒn
kinh míi, nÒn kinh tri thøc víi bïng cña khoa häc thuËt, víi
nh÷ng m¸y mãc thiÕt t¬ng ®èi hiÖn ®¹i ®ßi hái ngêi dông ph¶I tr×nh
®é cao míi ®¸p øng ®îc.VËy ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ tr×nh ®é chóng ta ph¶i tiÕn
hµnh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn.
H¬n n÷a nguån nh©n lùc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t trong
nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh héi cña mçi quèc
gia.Sù ®Çu t cho con ngêi th«ng qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o, ®µo t¹o ®îc xem
®Çu t hiÖu qu¶ nhÊt, quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng t¨ng trëng kinh nhanh bÒn
v÷ng cña mét quèc gia.
Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸, ph©n c«ng lao ®éng quèc ®ang diÔn
ra m¹nh mÏ, c¹nh tranh gi÷a c¸c níc ngµy cµng quyÕt liÖt h¬n. Trong cuéc
c¹nh tranh nµy vò khÝ hiÖu qu¶ nhÊt ®ã ph¸t huy ®îc tèi ®a nguån lùc
con ngêi. Do vËy, chØ t¨ng cêng ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th× míi
cã thÓ tËn dông ®îc nh÷ng c¬ héi cña toµn cÇu ho¸ ®Ó ph¸t triÓn ®Êt níc.
Trªn ®©y thÓ coi nh÷ng do ®Ó tÊt c¸c chøc, doanh nghiÖp
ph¶i ®Æt vÊn ®Ò ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lªn hµng ®Çu. Tuy nhiªn,
tuú theo kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu kh¸c nhau cña chøc còng nh ®Æc ®iÓm
tr×nh ®é cña c«ng nh©n trong tæ chøc tæ chøc ®ã thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo
t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc sao cho phï hîp.
§Æng ThÞ H¶i – QTNL 43B
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Vấn đề ĐT cho công nhân trong các tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vấn đề ĐT cho công nhân trong các tổ chức - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vấn đề ĐT cho công nhân trong các tổ chức 9 10 724