Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vấn đề pháp lý tại các DN liên doanh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong qu¸ tr×nh më cöa vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi chóng ta ®· ®¹t
®îc nh÷ng thµnh tùu hÕt søc to lín trªn tÊt c¶ c¸c mÆt nh kinh tÕ chÝnh trÞ, ngo¹i
giao vv… §Æc biÖt vÒ mÆt hîp t¸c kinh tÕ, nhê vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ ®· t¹o
ra nh÷ng c¬ héi hîp t¸c kinh tÕ, liªn doanh liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc
víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ th× ®Çu
t trùc tiÕp níc ngoµi lµ mét h×nh thøc ®Çu t phæ biÕn vµ thu hót ®îc nhiÒu sù quan
t©m cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh còng nh cña c¸c doanh nghiÖp.
Ngµy nay ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) ngµy cµng trë nªn quan träng víi
chóng ta bëi FDI kh«ng chØ lµ nguån cung cÊp vèn quan träng mµ cßn lµ con ®êng
cung cÊp c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, nh÷ng bÝ quyÕt kÜ thuËt ®Æc biÖt lµ nh÷ng kinh
nghiÖm trong qu¶n lý vµ lµ c¬ héi tèt cho ViÖt Nam tham gia héi nhËp kinh tÕ thÕ
giíi. V× thÕ thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) lµ mét nhiÖm vô hÕt søc
quan träng trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ång thêi chóng ta ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p phï
hîp ®Ó c¸c doanh nghiÖp liªn doanh ho¹t ®éng m¹nh mÏ vµ sö dông cã hiÖu qu¶
nguån vèn nµy.
Sau thêi gian häc m«n LuËt Kinh tÕ, t«i xin chän ®Ò tµi: "Mét sè vÊn ®Ò ph¸p
lý vÒ doanh nghiÖp liªn doanh" ®Ó viÕt bµi tiÓu luËn m«n häc.

1

PhÇn I
Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña qu¶n lý nhµ níc víi doanh
nghiÖp liªn doanh.
1.1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp liªn doanh
VËy b¶n chÊt cña doanh nghiÖp liªn doanh lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®îc h×nh
thµnh trªn c¬ së gãp vèn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc c¸c quèc gia kh¸c nhau ho¹t
®éng trong nh÷ng lÜnh vùc nhÊt ®Þnh.
Trªn thùc tÕ thêng cã c¸c quan niÖm doanh nghiÖp liªn doanh lµ mét c«ng ty
®îc h×nh thµnh do sù cïng tham gia cña hai hoÆc nhiªu c«ng ty kh¸c nhau. Theo
quan niÖm nµy, mét xÝ nghiÖp liªn doanh ph¶i ®îc h×nh thµnh Ýt nhÊt tõ hai c«ng ty
kh¸c nhau. C¸c c«ng ty cã thÓ cïng quèc tÞch hoÆc kh¸c quèc tÞch. Trong quan
niÖm nµy khÝa c¹nh ph¸p lý hÇu nh cha ®îc ®Ò cËp ®Õn.
Mét quan niÖm kh¸c coi “ Liªn doanh lµ sù cïng lµm chñ cña hai h·ng hoÆc
mét h·ng vµ chÝnh phñ ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Liªn doanh lµm cho
tæng sè vèn ®îc sö dông lín h¬n trong viÖc cung øng hµng ho¸ vµ dÞch vô, vµ cã thÓ
cã hiÖu qu¶ ®Æc biÖt trong viÖc khai th¸c nguån, bæ sung ®èi víi mét bªn, ch¼ng
h¹n ®ãng gãp tri thøc vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®ãng gãp kiÕn thøc vÒ thÞ trêng.
Quan niÖm nµy chØ ra liªn doanh lµ sù cïng lµm chñ cña hai h·ng hoÆc mét
h·ng vµ chÝnh phñ ®èi víi viÖc s¶n xuÊt – kinh doanh. §iÒu nµy nhÊn m¹nh ®Õn
khÝ...
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&'()*+,
 -)./) ,0
!1 ,%&2%&!2/
"&34
"%$45.#"
67+872/3
9::4"(;<=>:&?
.;<=@A%B'C?D%0
'@//,!.*: E)./%!
/(%F%1CG/9
3GC4"H;<=>%/I#$
?/:B0(J!(K
 L2/%&2M#2IJ/(
BC:3
N0?@OP,@Q?RSMét sè vÊn ®Ò ph¸p
lý vÒ doanh nghiÖp liªn doanhSL.L%@?3
T
ĐATN ĐỀ ÁN: Vấn đề pháp lý tại các DN liên doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vấn đề pháp lý tại các DN liên doanh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vấn đề pháp lý tại các DN liên doanh 9 10 682