Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vận động hành lang trong vụ kiện bán phá giá cá BASA 

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
3
Ch¬ng 1: ¶nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa.
4
1.1 Tæng quan vÒ vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa cña Mü ®èi víi ViÖt Nam
4
1.2 Qu¸ tr×nh vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn 8
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch ¶nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa.
13
2.1 Kh¸i niªm vÒ vËn ®éng hµnh lang
13
2.1.1 §Þnh nghÜa vËn ®éng hµnh lang
13
2.1.2 Ph¬ng thøc vËn ®éng hµnh lang trªn thÞ trêng Mü
13
2.1.3 T¸c dông vµ ý nghÜa cña vËn ®éng hµnh lang
15
2.1.3.1 T¸c dông
15
2.1.3.2 ý nghÜa
17
2.1.4 Sù cÇn thiÕt cña vËn ®éng hµnh lang
18
2.2 VËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa cña ViÖt Nam
19
2.2.1 Sù vËn ®éng hµnh lang cña vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa
19
2.2.2 ¶nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn
24
2.3 Nguyªn nh©n, u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña ViÖt Nam trong vô kiÖn
26
2.3.1 u ®iÓm
26
2.3.2 nhîc ®iÓm
26
2.3.3 Nguyªn nh©n
27
Ch¬ng 3: Bµi häc kinh nghiÖm vµ gi¶i ph¸p vÒ vËn ®éng hµnh lang ®èi víi
chÝnh phñ vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh quèc tÕ
29
3.1 Bµi häc kinh nghiÖm
29
3.2 Gi¶i ph¸p
31
KÕt luËn
33
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
34

Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra hÕt søc nhanh
chãng th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh song ph¬ng, ®a ph¬ng gi÷a c¸c quèc gia. Trong qu¸
tr×nh nµy, hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ lµ khÝa c¹nh quan träng nhÊt vµ giµnh ®îc sù u tiªn
nhiÒu nhÊt trªn c¸c bµn ®µm ph¸n.
Còng gièng nh c¸c níc kh¸c, ViÖt Nam ®ang tham gia tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh toµn
cÇu ho¸ nµy. ViÖt Nam ®· cã quan hÖ bu«n b¸n víi kho¶ng 170 níc trªn thÕ giíi, lµ
thµnh viªn cña khu vôc mËu dÞch tù do ASEAN, ®· kÝ kÕt nhiÒu hiÖp ®Þnh song ph¬ng víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi vµ chóng ta vÉn ®ang tiÕp tôc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh hîp
t¸c ho¸ c¶ vÒ chÊt lîng vµ sè lîng, ®Æc biÖt lµ vÒ kinh tÕ. Tuy nhiªn, chóng ta míi
chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp chung ho¸ sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®îc mét thêi gian
ng¾n v× vËy nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña chóng ta cßn nhiÒu nhîc ®iÓm vµ kinh nghiÖm
kinh doanh quèc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ. MÆc dï c¸c doanh nghiÖp
ViÖt Nam ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng nhng chóng ta còng gÆp kh«ng Ýt c¸c thÊt b¹i
trªn thÞ trêng quèc tÕ mµ lÝ do chÝnh lµ chóng ta kh«ng n¾m râ luËt ch¬i trªn c¸c thÞ
trêng nµy. Mét trong c¸c vÝ dô ®iÓn h×nh lµ vô kiÖn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam b¸n
ph¸ gi¸ c¸ tra, c¸ basa cña HiÖp héi c¸c nhµ nu«i c¸ nheo Mü (CFA). Trong vô kiÖn
nµy CFA ®· tËn dông ho¹t ®éng VËn ®éng hµnh lang vµ ®©y lµ lÝ do quan träng ®Ó hä
giµnh ®îc chiÕn th¾ng.
V× vËy ®Ó lµm râ vÒ vËn ®éng hµnh lang...
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu 3
Ch¬ng 1: nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa. 4
1.1 Tæng quan vÒ vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa cña Mü ®èi víi ViÖt Nam 4
1.2 Qu¸ tr×nh vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn 8
Ch¬ng 2: Ph©n tÝch ¶nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa.
13
2.1 Kh¸i niªm vÒ vËn ®éng hµnh lang 13
2.1.1 §Þnh nghÜa vËn ®éng hµnh lang 13
2.1.2 Ph¬ng thøc vËn ®éng hµnh lang trªn thÞ trêng Mü 13
2.1.3 T¸c dông vµ ý nghÜa cña vËn ®éng hµnh lang 15
2.1.3.1 T¸c dông 15
2.1.3.2 ý nghÜa 17
2.1.4 Sù cÇn thiÕt cña vËn ®éng hµnh lang 18
2.2 VËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa cña ViÖt Nam 19
2.2.1 Sù vËn ®éng hµnh lang cña vô kiÖn c¸ tra, c¸ basa 19
2.2.2 nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang trong vô kiÖn 24
2.3 Nguyªn nh©n, u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña ViÖt Nam trong vô kiÖn 26
2.3.1 u ®iÓm 26
2.3.2 nhîc ®iÓm 26
2.3.3 Nguyªn nh©n 27
Ch¬ng 3: Bµi häc kinh nghiÖm vµ gi¶i ph¸p vÒ vËn ®éng hµnh lang ®èi víi
chÝnh phñ vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh quèc tÕ 29
3.1 Bµi häc kinh nghiÖm 29
3.2 Gi¶i ph¸p 31
KÕt luËn 33
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 34
ĐATN ĐỀ ÁN: Vận động hành lang trong vụ kiện bán phá giá cá BASA  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vận động hành lang trong vụ kiện bán phá giá cá BASA  - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vận động hành lang trong vụ kiện bán phá giá cá BASA  9 10 720