Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển KTXH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 0 lần
_______________________________________________________________________________________

Lêi nãi ®Çu
********

KÕt thóc viÖc thùc hiªn kÕ ho¹ch 1996-2000 víi nhiÒu thµnh tùu ®· ®¹t ®îc ,GDP ®îc duy tr× ë møc 7.0%/n¨m, c¬ cÊu kinh tÕ ®ang tõng bíc chuyÓn dÞch
theo híng t¨ng tû träng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, gi¶m tû träng gi¸
trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong c¬ cÊu GDP ... .Bªn c¹nh ®ã vÊn ®Ò viÖc lµm còng
®îc chó träng quan t©m gi¶i quyÕt . Trong 5 n¨m qua ®· cã thªm kho¶ng 6,1
triÖu lao ®éng ®îc thu hót vµo lµm viÖc ,b×nh qu©n mçi n¨m thu hót kho¶ng h¬n
1.2 triÖu lao ®éng .
Bíc sang kÕ ho¹ch 2001- 2005 víi dù b¸o hµng n¨m tû lÖ lùc lîng lao ®éng
sÏ gia t¨ng ë møc 0.35% vµ ®Õn n¨m 2005 tæng lùc l¬ng lao ®éng cña c¶ níc sÏ
lµ 42689.9 ngµn ngêi . Vµ sau 5 n¨m lùc lîng lao ®éng sÏ t¨ng thªm 4046,8 ngµn
ngêi céng thªm sè lao ®éng ®ang thÊt nghiÖp cã ®Õn cuèi n¨m 2000 kho¶ng 800
ngµn ngêi vµ sè ngêi thiÕu viªc lµm lµ kho¶ng 1triÖu ngêi th× sè thuéc lùc lîng
lao ®éng cã nhu cÇu viÖc lµm sÏ lªn tíi kho¶ng gÇn 20triÖu ngêi . NÕu phÊn ®Êu
mçi n¨m gi¶i quyÕt cho kho¶ng 1.4 triÖu ngêi th× ®Õn cuèi n¨m 2005 sè lao ®éng
cã nhu cÇu gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn rÊt lín.
Víi chñ tr¬ng cña §¶ng : “Gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó ph¸t
huy nh©n tè con ngêi, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ , lµm lµnh m¹nh x· héi , ®¸p
øng nguyÖn väng chÝnh ®¸ng vµ yªu cÇu bøc xóc cña nh©n d©n...” . §Ó lµm ®îc
®iÒu ®ã th× ngoµi c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ cßn ph¶i cÇn cã sù nç lùc tËp trung thèng
nhÊt sù chØ ®¹o cña §¶ng ®èi víi c¸c cÊp ,c¸c ngµnh cïng toµn thÓ c¸c c¸ nh©n
vµ céng ®ång ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®îc môc tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra...

1

_______________________________________________________________________________________

Ch¬ng 1
ViÖc lµm vµ kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm
Trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi
1. M«t sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm.
1.1 D©n sè ho¹t ®éng kinh tÕ.
Bao gåm toµn bé nh÷ng ngêi tõ ®ñ 15 tuæi trë lªn ®ang cã viÖc lµm hoÆc
kh«ng cã viÖc lµm nhng cã nhu cÇu t×m viÖc lµm.
Nh vËy v¬Ý kh¸i niªm trªn cã thÓ hiÓu d©n sè ho¹t ®éng kinh tÕ hay cßn
gäi lµ lùc lîng lao ®éng lµ mét bé phËn cña nguån lao ®éng nã bao gåm hai
phÇn. Mét lµ nh÷ng ngêi ®ñ 15tuæi trë lªn ®ang cã viÖc lµm trong c¸c lÜnh vùc
®êi sèng kinh tÕ x· héi , biÓu hiÖn cña viÖc lµm ®ã lµ t¹o ra ®îc thu nhËp mµ
ho¹t ®éng t¹o thu nhËp nµy kh«ng bÞ ph¸p luËt cÊm, ngoµi ra cßn c¶ nh÷ng ho¹t
®éng cu¶ bé phËn d©n sè kh«ng trùc tiÕp t¹o ra thu nhËp nhng l¹i trùc tiÕp gióp
cho ngêi th©n,...
_______________________________________________________________________________________
Lêi nãi ®Çu
********
KÕt thóc viÖc thùc hiªn ho¹ch 1996-2000 víi nhiÒu thµnh tùu ®· ®¹t ®-
îc ,GDP ®îc duy tr× ë møc 7.0%/n¨m, c¬ cÊu kinh tÕ ®ang tõng bíc chuyÓn dÞch
theo híng t¨ng tû träng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, gi¶m tû träng gi¸
trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong c¬ cÊu GDP ... .Bªn c¹nh ®ã vÊn ®Ò viÖc lµm còng
®îc chó träng quan t©m gi¶i quyÕt . Trong 5 n¨m qua ®· thªm kho¶ng 6,1
triÖu lao ®éng ®îc thu hót vµo lµm viÖc ,b×nh qu©n mçi n¨m thu hót kho¶ng h¬n
1.2 triÖu lao ®éng .
Bíc sang ho¹ch 2001- 2005 víi b¸o hµng n¨m lùc lîng lao ®éng
gia t¨ng ë møc 0.35% ®Õn n¨m 2005 tæng lùc l¬ng lao ®éng cña níc
lµ 42689.9 ngµn ngêi . Vµ sau 5 n¨m lùc lîng lao ®éng sÏ t¨ng thªm 4046,8 ngµn
ngêi céng thªm sè lao ®éng ®ang thÊt nghiÖp cã ®Õn cuèi n¨m 2000 kho¶ng 800
ngµn ngêi ngêi thiÕu viªc lµm lµ kho¶ng 1triÖu ngêi th× thuéc lùc lîng
lao ®éng cã nhu cÇu viÖc lµm lªn tíi kho¶ng gÇn 20triÖu ngêi . NÕu phÊn ®Êu
mçi n¨m gi¶i quyÕt cho kho¶ng 1.4 triÖu ngêi th× ®Õn cuèi n¨m 2005 sè lao ®éng
cã nhu cÇu gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn rÊt lín.
Víi chñ tr¬ng cña §¶ng : “Gi¶i quyÕt viÖc lµm yÕu quyÕt ®Þnh ®Ó pt
huy nh©n tè con ngêi, æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh , lµm lµnh m¹nh héi , ®¸p
øng nguyÖn väng chÝnh ®¸ng yªu cÇu bøc xóc cña nh©n d©n...” . §Ó lµm ®îc
®iÒu ®ã th× ngoµi c¸c gi¶i ph¸p thÓ cßn ph¶i cÇn lùc tËp trung thèng
nhÊt chØ ®¹o cña §¶ng ®èi víi c¸c cÊp ,c¸c ngµnh cïng toµn thÓ c¸c nh©n
vµ céng ®ång ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®îc môc tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra...
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển KTXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển KTXH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển KTXH 9 10 455