Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Việc làm

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi nãi ®Çu
ViÖc lµm cho ngêi lao ®éng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò x· héi cã tÝnh chÊt
toµn cÇu, lµ mèi quan t©m lín cña nhiÒu quèc gia. ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh
chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc ®· ®¹t ®îc nh÷ng
kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong ph¸t triÓn kinh tÕ nh: tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao trong
mét sè n¨m, gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò vÒ l¬ng thùc...Tuy nhiªn ViÖt Nam còng cßn
ph¶i ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc to lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Mét trong
nh÷ng th¸ch thøc ®ã lµ tû lÖ thÊt nghiÖp cao, nhu cÇu vÒ viÖc lµm ®ang t¹o lªn
søc Ðp to lín ®èi víi nÒn kinh tÕ.
Trong bèi c¶nh ®ã viÖc ch¨m lo gi¶i quyÕt viÖc lµm ®· trë thµnh nhiÖm vô c¬ b¶n
vµ cÊp b¸ch, ®ßi hái mçi cÊp, mçi ngµnh, mçi gia ®×nh vµ toµn x· héi ph¶i quan
t©m.ChÝnh v× vËy, viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm lµ nhiÖm vô hÕt
søc quan träng vµ cÇn thiÕt. §©y lµ mét bé phËn quan träng trong kÕ ho¹ch ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi. Nã hç trî, thóc ®Èy, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch bé phËn kh¸c
trong tæng thÓ hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ quèc gia nh»m ®¸p øng nhu cÇu c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, gãp phÇn ®a níc ta cã ®îc vÞ thÕ míi trªn trêng
quèc tÕ.

Qua bµi viÕt nµy em muèn ®îc tiÕp cËn s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy, gãp phÇn
nhá bÐ vµo viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ®Êt níc.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I:

Lý luËn chung vÒ kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm.

Ch¬ng II:

§¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn môc tiªu viÖc lµm trong 3 n¨m
®Çu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005

Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng viÖc lµm
thêi kú 2004-2005

KÕ ho¹ch 42B

1

§Ò ¸n m«n häc

PhÇn I : Lý luËn chung vÒ kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm
I . Mét sè kh¸i niÖm
1. Lao ®éng .
Lao ®éng lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých cña con ngêi. Lao ®éng lµ hµnh ®éng diÔn
ra gi÷a con ngêi vµ giíi tù nhiªn. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng, con ngêi vËn dông
søc tiÒm tµng trong th©n thÓ m×nh, sö dông c«ng cô lao ®éng ®Ó t¸c ®éng vµo
giíi tù nhiªn, chiÕm lÊy nh÷ng vËt chÊt trong tù nhiªn, biÕn ®æi nh÷ng vËt chÊt
®ã, lµm cho chóng trë nªn cã Ých cho ®êi sèng cña m×nh. Lao ®éng chÝnh lµ
viÖc sö dông søc lao ®éng. Søc lao ®éng lµ yÕu tè tÝch cùc nhÊt ho¹t ®éng
trong qu¸ tr×nh lao ®éng. Nã t¸c ®éng vµ ®a c¸c t liÖu lao ®éng vµo ho¹t ®éng
®Ó t¹o ra s¶n phÈm. NÕu coi s¶n xuÊt lµ mét hÖ thèng gåm ba thµnh phÇn hîp
thµnh (ngêi lao ®éng, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, s¶n phÈm hµng ho¸) th× søc lao ®éng
lµ mét trong c¸c nguån lùc khëi ®Çu cña s¶n xuÊt.
2. Lùc lîng lao ®éng
D©n sè trong ®é tuæi lao ®éng cña mét níc thêng...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi nãi ®Çu
ViÖc lµm cho ngêi lao ®éng mét trong nh÷ng vÊn ®Ò x· héi tÝnh chÊt
toµn cÇu, mèi quan t©m lín cña nhiÒu quèc gia. ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh
chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña nhµ níc ®· ®¹t ®îc nh÷ng
kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong ph¸t triÓn kinh nh: tèc ®é t¨ng trëng kinh cao trong
mét n¨m, gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò l¬ng thùc...Tuy nhiªn ViÖt Nam còng cßn
ph¶i ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc to lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Mét trong
nh÷ng th¸ch thøc ®ã thÊt nghiÖp cao, nhu cÇu viÖc m ®ang t¹o lªn
søc Ðp to lín ®èi víi nÒn kinh tÕ.
Trong bèi c¶nh ®ã viÖc ch¨m lo gi¶i quyÕt viÖc lµm ®· trë thµnh nhiÖm vô c¬ b¶n
cÊp b¸ch, ®ßi hái mçi cÊp, mçi ngµnh, mçi gia ®×nh toµn héi ph¶i quan
t©m.ChÝnh vËy, viÖc x©y dùng ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc m nhiÖm hÕt
søc quan träng cÇn thiÕt. §©y mét phËn quan träng trong ho¹ch ph¸t
triÓn kinh héi. trî, thóc ®Èy, x©y dùng c¸c ho¹ch phËn kh¸c
trong ng thÓ hÖ thèng ho¹ch ho¸ quèc gia nh»m ®¸p øng nhu cÇu c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, gãp phÇn ®a níc ta cã ®îc thÕ míi trªn trêng
quèc tÕ.
Qua bµi viÕt nµy em muèn ®îc tiÕp cËn s©u h¬n vÊn ®Ò nµy, gãp phÇn
nhá bÐ vµo viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ®Êt níc.
KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm ba ch¬ng:
Ch ¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt viÖc lµm.
Ch ¬ng II: §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn môc tiªu viÖc lµm trong 3 n¨m
®Çu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005
Ch ¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn ho¹ch lao ®éng viÖc lµm
thêi kú 2004-2005
KÕ ho¹ch 42B
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Việc làm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Việc làm - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Việc làm 9 10 895