Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn ĐT tại Hà Tĩnh

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc
LêI nãi ®Çu
§Çu t ph¸t triÓn lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ cã vai trß rÊt quan träng trong
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.Nã lµ ®éng lùc cña t¨ng trëng kinh tÕ,ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi vµ t¹o ra c¸c t¸c ®éng cã lîi cho chÝnh trÞ x· héi.Mét nÒn
kinh tÕ sÏ kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn nÕu thiÕu ho¹t ®éng ®Çu t.
Hµ TÜnh lµ mét tØnh míi ®îc thµnh lËp ngµy (1/1/1991), ngay sau khi
thµnh lËp nÒn kinh tÕ tØnh nhµ gÆp mu«n vµn khã kh¨n nhng ®îc sù quan t©m
cña nhµ níc vµ sù næ lùc cña c¸n bé l·nh ®¹o vµ sù phÊn ®Êu nç lùc cña nh©n
d©n trong tØnh Hµ TÜnh ®· bíc ®Çu t¹o ra mét viÔn c¶nh thuËn lîi cho sù ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi.Ho¹t ®éng ®Çu t t¹i Hµ TÜnh dï míi chØ ®îc b¾t ®Çu nhng
®· t¹o ra tiÒn ®Ò cho mét t¬ng lai tèt ®Ñp,mét viÔn c¶nh t¬I s¸ng cho sù
nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh nhµ.Tuy vËy bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¸ng
ghi nhËn th× vÉn cßn kh«ng Ýt nh÷ng h¹n chÕ,tiªu cùc.ViÖc nghiªn cøu ®Ó bæ
khuyÕt nh÷ng kinh nghiÖm còng nh cã thÓ n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ ®Çu t trong thêi
gian tíi lµ rÊt cÇn thiÕt. MÆt kh¸c, ®Ó tÝch luü thªm lý luËn còng nh kh¶ n¨ng n¾m
b¾t thùc tiÔn vÒ t×nh h×nh ®Çu t cña tØnh Hµ TÜnh v× thÕ em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi
"Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m thu hót vµ sö dông vèn ®Çu t cã hiÖu

qu¶ t¹i Hµ TÜnh ".
Bè côc ®Ò tµi cña em bao gåm:
Ch¬ng 1: Mét sè lý luËn chung vÒ ®Çu t vµ nguån vèn ®Çu t.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng viÖc huy ®éng vµ sö dông nguån vèn ®Çu t trong
thêi gian qua.
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c
nguån vèn ®Çu t trong thêi gian tíi.
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do tr×nh ®é lý luËn còng nh kh¨ n¨ng n¾m
b¾t thùc tiÔn cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn ®Ò tµi cña em ch¾c sÏ cßn nhiÒu thiÕu sãt,
em mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong bé m«n kinh tÕ
®Çu t.
Qua ®©y em còng xin c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o bé m«n vµ ®Æc biÖt lµ c«
gi¸o Ph¹m ThÞ Thªu ®· nhiÖt t×nh híng dÉn em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy.

SV: Phan Anh §øc

1

Líp: Kinh tÕ ®Çu t 43B

§Ò ¸n m«n häc
Ch¬ng 1
KH¸I QU¸T CHUNG vÒ §ÇU T¦ Vµ NGUåN VèN §ÇU T¦
1.1. Mét sè lý luËn chung vÒ ®Çu t vµ ®Çu t ph¸t triÓn:
1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i ®Çu t:
§Çu t lµ "sù bá ra, sù hy sinh" c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i nh»m ®¹t ®îc
nh÷ng kÕt qu¶ cã lîi h¬n cho ngêi ®Çu t trong t¬ng lai. Hay nãi c¸ch kh¸c, ®Çu
t lµ sù hy sinh nh÷ng lîi Ých hiÖn t¹i ®Ó nh»m thu vÒ lîi Ých lín h¬n trong t¬ng
lai.
Nguån lùc ë hiÖn t¹i cã thÓ lµ tiÒn, lµ tµi nguyªn thiªn nhiªn,lµ søc lao
®éng vµ trÝ tuÖ. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cã thÓ lµ tµi s¶n tµi chÝnh, tµi s¶n vËt
chÊt...
§Ò ¸n m«n häc
LêI nãi ®Çu
§Çu t ph¸t triÓn mét ho¹t ®éng kinh vai trß rÊt quan träng trong
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh héi.Nã ®éng lùc cña t¨ng trëng kinh tÕ,ph¸t
triÓn kinh héi t¹o ra c¸c t¸c ®éng lîi cho chÝnh trÞ héi.Mét nÒn
kinh tÕ sÏ kh«ng thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn nÕu thiÕu ho¹t ®éng ®Çu t.
TÜnh mét tØnh míi ®îc thµnh lËp ngµy (1/1/1991), ngay sau khi
thµnh lËp nÒn kinh tØnh nhµ gÆp mu«n vµn khã kh¨n nhng ®îc quan t©m
cña nhµ níc lùc cña c¸n l·nh ®¹o sù phÊn ®Êu lùc cña nh©n
d©n trong tØnh TÜnh ®· bíc ®Çu t¹o ra mét viÔn c¶nh thuËn lîi cho ph¸t
triÓn kinh héi.Ho¹t ®éng ®Çu t t¹i TÜnh míi chØ ®îc b¾t ®Çu nhng
®· t¹o ra tiÒn ®Ò cho mét t¬ng lai tèt ®Ñp,mét viÔn c¶nh t¬I s¸ng cho
nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh nhµ.Tuy vËy bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¸ng
ghi nhËn th× vÉn n kh«ng Ýt nh÷ng n c,tu cùc.ViÖc nghiªn cøu ®Ó
khut nng kinh nghiÖm còng nh cã thÓ n©ng cao ®îc hiÖu q ®Çu t trong thêi
gian i lµ rÊt cÇn thiÕt. MÆt kh¸c, ®Ó tÝch luü tm lý luËn còng nh k n¨ng n¾m
b¾t thùc tn t×nh h×nh ®Çu t cña tØnh TÜnh tem qut ®Þnh chän ®Ò tµi
"Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p nh»m thu hót vµ sö dông vèn ®Çu t cã hiÖu
qu¶ t¹i Hµ TÜnh ".
Bè côc ®Ò tµi cña em bao gåm:
Ch¬ng 1: Mét sè lý luËn chung vÒ ®Çu t vµ nguån vèn ®Çu t.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng viÖc huy ®éng dông nguån vèn ®Çu t trong
thêi gian qua.
Ch¬ng 3: Mét gi¶i ph¸p nh»m huy ®éng dông hiÖu qu¶ c¸c
nguån vèn ®Çu t trong thêi gian tíi.
MÆc ®· rÊt g¾ng nhng do tr×nh ®é luËn còng nh kh¨ n¨ng n¾m
b¾t thùc tiÔn cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn ®Ò tµi cña em ch¾c cßn nhiÒu thiÕu sãt,
em mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong bé m«n kinh
®Çu t.
Qua ®©y em còng xin c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o bé m«n vµ ®Æc biÖt lµ c«
gi¸o Ph¹m ThÞ Thªu ®· nhiÖt t×nh híng dÉn em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy.
SV: Phan Anh §øc Líp: Kinh tÕ ®Çu t 43B
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn ĐT tại Hà Tĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn ĐT tại Hà Tĩnh - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn ĐT tại Hà Tĩnh 9 10 419