Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn ĐT trong nghành Dầu khí

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn mét: Lêi më ®Çu
Bíc vµo thÕ kû XXI, trong bèi c¶nh khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸, c¸c nÒn
kinh tÕ diÔn ra m¹nh mÏ, céng víi sù suy tho¸i kinh tÕ mang tÝnh toµn cÇu,
sau c¸c sù kiÖn ®Çy kÞch tÝnh ë Mü, Nga, Trung §«ng, níc ta còng kh«ng thÓ
tho¸t khái nh÷ng th¸ch thøc ®Çy gam go nh c¸c níc kh¸c trong khu vùc. Tuy
vËy, n¨m 2002 ®· khÐp l¹i b»ng nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ_x· héi mµ ViÖt
Nam ®· ®¹t ®îc trong bèi c¶nh kh«ng Ýt khã kh¨n th¸ch thøc ®ã. NÒn kinh tÕ
tiÕp tôc t¨ng tëng víi tèc ®é kh¸ cao, ®¹t 7,04%, gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp
t¨ng 14,5%. ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh m×nh lµ mét quèc gia æn ®Þnh trªn con
®êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp. Trong thµnh tùu chung ®ã cã sù ®ãng gãp quan
träng cña ngµnh DÇu khÝ ViÖt Nam.
Mét thùc tÕ lµ, nhiÒu n¨m nay, DÇu khÝ lµ mét trong nh÷ng ngµnh ®Çu t
hÊp dÉn nhÊt. Kim ng¹ch xuÊt khÈu DÇu khÝ chiÕm tû träng ®¸ng kÓ vµ ®ãng
gãp quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ nhiÒu níc .Riªng víi ngµnh DÇu khÝ ViÖt
Nam, c¬ héi ®Çu t cã nhiÒu, nhng vèn ®Çu t cßn h¹n chÕ. Thªm vµo ®ã ta
nhËn thÊy ngµnh c«ng nghiÖp DÇu khÝ thÕ giíi ®ang ®i vµo giai ®o¹n ®Ønh ®Ó
bíc sang giai ®o¹n suy tµn, cuéc khñng bè ë Newyork ngµy 11.9.2001 ®·
mang l¹i nh÷ng thay ®æi to lín trong bøc tranh ®Þa lý_ chÝnh trÞ DÇu khÝ toµn
cÇu. Vµ nh÷ng g× chóng ta ®· vµ ®ang thÊy trong ho¹t ®éng chÝnh trÞ- qu©n sù
cña Mü ë Trung CËn §«ng phÇn nµo nãi lªn tÇm quan träng cña n¨ng lîng
DÇu khÝ.
Tríc sù quan träng nh vËy cña n¨ng lîng DÇu khÝ, cïng víi mét tiÒm
n¨ng DÇu khÝ kh«ng ph¶i lµ Ýt ë ViÖt Nam, th× vÊn ®Ò ®Çu t vµo ph¸t triÓn
ngµnh DÇu khÝ ë ViÖt nam lµ vÊn ®Ò ®ang ®îc quan t©m. ChÝnh v× lÏ ®ã, mµ
trong bµi viÕt nµy em xin tr×nh bµy vÒ t×nh h×nh huy ®éng vèn ®Çu t vµo ph¸t
triÓn ngµnh DÇu khÝ ë ViÖt Nam, nh»m ®¸nh gi¸ mét c¸ch cô thÓ h¬n c¸c
ho¹t ®éng ®Çu t vµo ph¸t triÓn ngµnh DÇu khÝ ViÖt Nam, còng nh sù ph¸t
triÓn ngµnh DÇu khÝ níc ta giai ®o¹n hiÖn nay, ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p

cô thÓ thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t vµo ph¸t triÓn ngµnh DÇu khÝ. §a ngµnh
DÇu khÝ ph¸t triÓn xøng ®¸ng víi tiÒm n¨ng s½n cã cña ®Êt níc.
Tuy bµi viÕt ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt
vµ cßn nhiÒu h¹n chÕ, em mong sù ®ãng gãp cña thÇy c« gi¸o ®Ó bµi viÕt ®îc
hoµn thµnh tèt h¬n.
Bµi viÕt ®îc hoµn thµnh víi sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o, Th¹c sü:
TrÇn Mai H¬ng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c«.
Hµ Néi: 11.2003.

Néi dung

Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ ®Çu t vµ vÊn ®Ò huy ®éng
vèn ®Çu t vµo ngµnh DÇu khÝ ViÖt Nam.
Tríc khi ®i s©u vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò “huy ®éng vèn ®Çu t cho sù...
PhÇn mét: Lêi më ®Çu
Bíc vµo thÕ kû XXI, trong bèi c¶nh khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸, c¸c nÒn
kinh diÔn ra m¹nh mÏ, céng víi suy tho¸i kinh mang tÝnh toµn cÇu,
sau c¸c sù kiÖn ®Çy kÞch tÝnh ë Mü, Nga, Trung §«ng, níc ta còng kh«ng thÓ
tho¸t khái nh÷ng th¸ch thøc ®Çy gam go nh c níc kh¸c trong khu vùc. Tuy
vËy, n¨m 2002 ®· khÐp l¹i b»ng nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ_x· héi ViÖt
Nam ®· ®¹t ®îc trong bèi c¶nh kh«ng Ýt khã kh¨n th¸ch thøc ®ã. NÒn kinh tÕ
tiÕp tôc t¨ng tëng víi tèc ®é kh¸ cao, ®¹t 7,04%, gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp
t¨ng 14,5%. ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh m×nh mét quèc gia æn ®Þnh trªn con
®êng ph¸t triÓnhéi nhËp. Trong thµnh tùu chung ®ã ®ãng gãp quan
träng cña ngµnh DÇu khÝ ViÖt Nam.
Mét thùc lµ, nhiÒu n¨m nay, DÇu khÝ mét trong nh÷ng ngµnh ®Çu t
hÊp dÉn nhÊt. Kim ng¹ch xuÊt khÈu DÇu khÝ chiÕmträng ®¸ngvµ ®ãng
gãp quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ nhiÒu níc .Riªng víi ngµnh DÇu khÝ ViÖt
Nam, héi ®Çu t nhiÒu, nhng vèn ®Çu t cßn h¹n chÕ. Thªm vµo ®ã ta
nhËn thÊy ngµnh c«ng nghiÖp DÇu khÝ tgiíi ®ang ®i vµo giai ®o¹n ®Ønh ®Ó
bíc sang giai ®o¹n suy tµn, cuéc khñng ë Newyork ngµy 11.9.2001 ®·
mang l¹i nh÷ng thay ®æi to lín trong bøc tranh ®Þa lý_ chÝnh trÞ DÇu khÝ toµn
cÇu. Vµ nh÷ng g× chóng ta ®· vµ ®ang thÊy trong ho¹t ®éng chÝnh trÞ- qu©n sù
cña ë Trung CËn §«ng phÇn nµo nãi lªn tÇm quan träng cña n¨ng lîng
DÇu khÝ.
Tríc quan träng nh vËy cña n¨ng lîng DÇu khÝ, cïng víi mét tiÒm
n¨ng DÇu khÝ kh«ng ph¶i Ýt ë ViÖt Nam, th× vÊn ®Ò ®Çu t vµo ph¸t triÓn
ngµnh DÇu khÝ ë ViÖt nam vÊn ®Ò ®ang ®îc quan t©m. ChÝnh ®ã,
trong bµi viÕt nµy em xin tr×nh bµyt×nh h×nh huy ®éng vèn ®Çu t vµo ph¸t
triÓn ngµnh DÇu khÝ ë ViÖt Nam, nh»m ®¸nh gi¸ mét c¸ch thÓ h¬n c¸c
ho¹t ®éng ®Çu t vµo ph¸t triÓn ngµnh DÇu khÝ ViÖt Nam, còng nh pt
triÓn ngµnh DÇu khÝ níc ta giai ®o¹n hiÖn nay, ®Ó ®ã nh÷ng gi¶i ph¸p
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn ĐT trong nghành Dầu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn ĐT trong nghành Dầu khí - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn ĐT trong nghành Dầu khí 9 10 427