Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn trong DN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1228 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc sinh
viªn

Lêi më ®Çu
§Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ph¸p luËt, thùc hiÖn
môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lµ sinh lîi vµ ph¸t triÓn,
bÊt kú DN nµo còng cÇn cã mét lîng vèn tèi thiÓu nhÊt ®Þnh. Qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt kinh doanh tõ gãc ®é tµi chÝnh còng lµ qu¸ tr×nh ph©n phèi ®Ó t¹o lËp vµ
sö dông vèn cña doanh nghiÖp nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, trong qu¸ tr×nh ®ã, lu«n diÔn ra sù
chuyÓn ho¸ biÕn ®æi liªn tôc cña c¸c nguån tµi chÝnh. Muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt nh hiÖn nay, mçi doanh
nghiÖp ph¶i cã mét n¨ng lùc tµi chÝnh nhÊt ®Þnh. NghÜa lµ ph¶i cã mét sè vèn
kinh doanh cÇn thiÕt (biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n kinh doanh) ®Ó mua s¾m,
m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, x©y dùng nhµ xëng, mua vËt t, tiÒn mÆt, nh©n lùc,
th«ng tin, uy tÝn cña doanh nghiÖp ®îc sö dông cho môc ®Ých s¶n xuÊt kinh
doanh.TÊt c¶ tµi s¶n nµy cña doanh nghiÖp ®Òu ®îc trang tr¶i b»ng nh÷ng
nguån vèn mµ doanh nghiÖp huy ®éng ®îc.Nãi mét c¸ch kh¸c,nguån vèn cña
doanh nghiÖp lµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp .
Trong c¬ chÕ tµi chÝnh hiÖn nay,toµn bé nguån vèn cña DN ®îc h×nh thµnh
tõ 2 nguån:
-Nguån nî ph¶i tr¶.
-Nguån vèn chñ së h÷u.

sinh viªn thùc hiÖn:trÞnh thÞ lý
mssv 16365-46

líp 46 kt1 ,

1

®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc sinh
viªn

Nî ph¶i tr¶ lµ nh÷ng nguån vèn sö dông t¹m thêi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh
vay,vµ thanh to¸n gi÷a DN vµ c¸c DN kh¸c,gi÷a c¸ nh©n trong vµ ngoµi
DN,nh vay,nî...
Nguån vèn chñ së h÷u lµ nguån vèn sö dông l©u dµi(cßn gäi lµ vèn tù
cã).QuyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n tuú thuéc vµo chÕ ®é së h÷u víi c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ.
ë ®©y, em kh«ng cã tham väng ®i s©u t×m hiÓu nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc nµy
cña tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ chØ ®Ò cËp nã ¸p dông cho c¸c C«ng
ty x©y l¾p nhµ níc , doanh nghiÖp mµ vèn ban ®Çu ho¹t ®éng do nhµ níc cÊp,
tøc nhµ níc lµ chñ së h÷u vèn vµ mang nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng, ®Æc trng cña
c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng th¬ng m¹i
vµ dÞch vô, c«ng nghiÖp kh¸c. Nghiªn cøu vµ lùa chän nh÷ng qu¸ tr×nh tæ
chøc ®óng ®¾n cho doanh nghiÖp, tæ chøc thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh ®ã nh»m
®¹t ®îc môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®ã lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn,
kh«ng ngõng t¨ng gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp trªn thÞ trêng.
Dùa vµo nh÷ng vÊn ®Ò nµy, chuyªn ®Ò cña em gåm 3 phÇn :
PhÇn mét :
I, Kh¸i niÖm vÒ vèn vµ sù cÇn thiÕt ph¶...
®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc sinh
viªn
Lêi më ®Çu
§Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng n xuÊt kinh doanh theo ph¸p luËt, thùc hiÖn
môc tiªun xuÊt kinh doanh a c¸c doanh nghiÖp lµ sinh lîi ph¸t triÓn,
bÊt DN nµo còng cÇn mét lîng vèn tèi thiÓu nhÊt ®Þnh. Q tr×nh n
xuÊt kinh doanh gãc ®é tµi chÝnh còng qu¸ tr×nh ph©n phèi ®Ó t¹o lËp
dông vèn cña doanh nghiÖp nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, trong qu¸ tr×nh ®ã, lu«n diÔn ra
chuyÓn ho¸ biÕn ®æi liªn tôc cña c¸c nguån tµi chÝnh. Muèn tån t¹i ph¸t
triÓn trong m«i trêng nh tranh gay g¾t khèc liÖt nh hiÖn nay, mçi doanh
nghiÖp ph¶i mét n¨ng lùc tµi chÝnh nhÊt ®Þnh. NghÜa lµ ph¶i mét vèn
kinh doanh cÇn thiÕt (biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n kinh doanh) ®Ó mua s¾m,
m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, x©y dùng nhµ xëng, mua vËt t, tiÒn mÆt, nh©n lùc,
th«ng tin, uy tÝn cña doanh nghiÖp ®îc sö dông cho môc ®Ých s¶n xuÊt kinh
doanh.TÊt tµi n nµy cña doanh nghiÖp ®Òu ®îc trang tr¶i ng nh÷ng
nguån vèn mµ doanh nghiÖp huy ®éng ®îc.Nãi mét c¸ch kh¸c,nguån vèn cña
doanh nghiÖp lµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp .
Trong chÕ tµi chÝnh hiÖn nay,toµn nguån vèn cña DN ®îc h×nh thµnh
tõ 2 nguån:
-Nguån nî ph¶i tr¶.
-Nguån vèn chñ së h÷u.
sinh viªn thùc hiÖn:trÞnh thÞ lý líp 46 kt1 ,
mssv 16365-46
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn trong DN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn trong DN 9 10 947