Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vụ kiện bán phá giá hàng thuỷ sản VN tại Mĩ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi cam ®oan
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì híng dÉn nhiÖt t×nh cña th¹c sÜ
Mai ThÕ Cêng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy.
Víi lßng biÕt ¬n cña m×nh t«i xi göi tíi c¸c thÇy c« gi¸o ®· gi¶ng d¹y t«i
trong nh÷ng n¨m häc võa qua.
B¶n ®Ò ¸n cña t«i hoµn thµnh dùa trªn sù nç lùc cña b¶n th©n vµ sù gióp
®ì cña gi¸o viªn híng dÉn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh«ng cã bÊt kú sù sao
chÐp hay ®¸nh c¾p b¶n th¶o nµo. Nh÷ng lêi trªn ®©y ®Òu lµ sù thËt, nÕu cã bÊt
kú hµnh vi gian lËn kh«ng trung thùc nµo t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm.

Sinh viªn
Hoµng Minh To¸n

Lêi më ®Çu
Th¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn ®Æc biÖt lµ trong thËp kû võa
qua, nã ®ãng vai trß lín ®èi víi c¸c nÒn kinh tÕ trªn thÕ giíi, më ra nhiÒu c¬
héi cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp vµ ngêi tiªu dïng toµn cÇu. Tuy nhiªn bªn
c¹nh nh÷ng thuËn lîi, th¬ng m¹i quèc tÕ còng ®em l¹i kh«ng Ýt khã kh¨n,
th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp khi th©m nhËp thÞ trêng quèc tÕ, mµ c¸c
doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng lµ ngo¹i lÖ.
Th«ng qua vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ t«m cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
trªn ®Êt Mü gióp chóng ta cã c¸ch nh×n nhËn x¸c thùc h¬n vÒ t×nh h×nh th¬ng
m¹i quèc tÕ hiÖn nay. Tõ ®ã rót ra bµi häc kinh nghiÖm ®ång thêi nh×n nhËn
nghiªm tóc vÒ chÝnh s¸ch th¬ng m¹i cña ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp
quèc tÕ. V× lý do ®ã mµ t«i chän ®Ò tµi: "Vô kiÖn ph¸ gi¸ ViÖt Nam t¹i Mü"

phÇn I
Kh¸i qu¸t vÒ xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo Mü

I. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh thñy s¶n t¹i Hoa Kú
Hoa Kú lµ níc nhËp khÈu thuû s¶n lín thø 2 trªn thÕ giíi sau NhËt B¶n
víi trÞ gi¸ nhËp khÈu trªn 8 tØ USD/n¨m. N¨m 2000 Hoa Kú nhËp khÈu thuû
s¶n tõ 130 quèc gia trªn thÕ giíi víi khèi lîng 1,6 triÖu tÊn, gi¸ trÞ ®¹t kho¶ng
10 tØ USD. Ngêi tiªu dïng Hoa Kú sö dông xÊp xØ 8% tæng s¶n lîng thuû s¶n
cña thÕ giíi trong ®ã h¬n mét nöa lµ nhËp khÈu. Hoa Kú cã kho¶ng 1300 nhµ
m¸y chÕ biÕn thuû s¶n víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®ãng gãp kho¶ng 25 tØ USD
vµo tæng thu nhËp quèc d©n. Cã thÓ nãi Hoa Kú lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng ®èi víi
thñy s¶n ViÖt Nam.
II. Nh÷ng mÆt hµng thñy s¶n nhËp khÈu vµo Hoa Kú
C¬ cÊu mÆt hµng thuû s¶n nhËp khÈu vµo Hoa Kú rÊt ®a d¹ng bao gåm
nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu sau:
1) T«m:
MÆt hµng nµy ®îc tiªu thô víi khèi lîng lín do d©n chóng Hoa Kú a
thÝch nhÊt. Tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2000, níc nµy nhËp khÈu kho¶ng 3,1 tû
USD mçi n¨m, 5% khèi lîng ®îc nhËp tõ ch©u ¸, lîng t«m nhËp qua c¸c n¨m
lµ:

N¨m
§¬n vÞ tÊn

1997

1998

1999

236.000

288.928

300.000

(Nguån: uû ban th¬ng m¹i quèc tÕ Mü)
N...
Lêi cam ®oan
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n gióp ®ì híng dÉn nhiÖt t×nh cña th¹c
Mai ThÕ Cêng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy.
Víi lßng biÕt ¬n cña m×nh t«i xi göi tíi c¸c thÇy gi¸o ®· gi¶ng d¹y t«i
trong nh÷ng n¨m häc võa qua.
B¶n ®Ò ¸n cña t«i hoµn thµnh a trªn sù nç lùc cña n th©n vµ sù gióp
®ì cña gi¸o viªn híng dÉn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kh«ng bÊt sao
chÐp hay ®¸nh c¾p b¶n th¶o nµo. Nh÷ng lêi trªn ®©y ®Òu lµ sù thËt, nÕu cã bÊt
kú hµnh vi gian lËn kh«ng trung thùc nµo t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm.
Sinh viªn
Hoµng Minh To¸n
ĐATN ĐỀ ÁN: Vụ kiện bán phá giá hàng thuỷ sản VN tại Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vụ kiện bán phá giá hàng thuỷ sản VN tại Mĩ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vụ kiện bán phá giá hàng thuỷ sản VN tại Mĩ 9 10 88