Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: XD chiến lược KD 

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1115 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi tËp tiÓu luËn

Ch¬ng I:
Tæng quan vÒ x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh
I. Vai trß cña chiÕn lîc thÞ trêng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp
1. ChiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp :
a. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh :
ThuËt ng÷ chiÕn lîc cã nguån gèc tõ tiÕng Hy L¹p vµ ®îc sö dông ®Çu tiªn trong
lÜnh vùc qu©n sù ®Ó chØ c¸c kÕ ho¹ch lín, dµi h¹n ®îc ®a ra trªn c¬ së tin ch¾c c¸i g×
®èi ph¬ng cã thÓ lµm vµ c¸i g× ®èi ph¬ng kh«ng thÓ lµm.Th«ng thêng ngêi ta hiÓu
chiÕn lîc lµ kÕ ho¹ch vµ nghÖ thuËt chØ huy qu©n sù.
Ngµy nay, thuËt ng÷ chiÕn lîc ®îc sö dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c
nhau. Trong lÜnh vùc kinh doanh,còng cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn vÒ chiÕn lîc.
Theo c¸ch tiÕp cËn truyÒn thèng, chiÕn lîc kinh doanh ®îc xem nh tæng thÓ dµi
h¹n cña mét tæ chøc nh»m ®¹t tíi môc tiªu l©u dµi. Nhµ nghiªn cøu lÞch sö qu¶n lý,
Alfred D. Chandler cho r»ng “chiÕn lîc lµ viÖc x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n dµi h¹n
cña mét doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cïng víi viÖc ph©n bæ c¸c
nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu Êy”. Nh vËy, t tëng cña «ng thÓ hiÖn râ
chiÕn lîc lµ mét qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh cã tÝnh s¸ng suèt, trong ®ã doanh nghiÖp lùa
chän nh÷ng môc tiªu cho m×nh, x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh hµnh ®éng ®Ó hoµn thµnh tèt
nhÊt nh÷ng môc tiªu ®ã vµ t×m c¸ch ph©n bæ nguån lùc t¬ng øng. Ph¬ng thøc tiÕp cËn
truyÒn thèng cã u ®iÓm lµ gióp c¸c doanh nghiÖp dÔ dµng h×nh dung ra c«ng viÖc cÇn
lµm ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ thÊy ®îc lîi Ých cña chiÕn lîc víi ph¬ng diÖn lµ kÕ
ho¹ch dµi h¹n. Tuy nhiªn, trong m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng nh ngµy nay
cho thÊy ®îc h¹n chÕ cña c¸ch tiÕp cËn truyÒn thèng do nã kh«ng cã kh¶ n¨ng thÝch
øng linh ho¹t víi sù thay ®æi cña m«i trêng kinh doanh.
Theo c¸ch tiÕp cËn hiÖn nay, chiÕn lîc cã thÓ réng lín h¬n nh÷ng g× mµ doanh
nghiÖp dù ®Þnh hay ®Æt kÕ ho¹ch thùc hiÖn. Theo quan niÖm cña Mintzberg, «ng cho
r»ng chiÕn lîc lµ mét mÉu h×nh trong dßng ch¶y c¸c quyÕt ®Þnh vµ ch¬ng tr×nh hµnh
1

Bµi tËp tiÓu luËn
®éng. MÉu h×nh cã thÓ lµ bÊt kú kiÓu chiÕn lîc nµo: chiÕn lîc ®îc thiÕt kÕ tõ tríc hay
chiÕn lîc ®ét biÕn. ¤ng ®a ra m« h×nh:
C¸ch tiÕp cËn hiÖn ®¹i gióp doanh nghiÖp dÔ dµng øng phã linh ho¹t tríc nh÷ng
biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh vµ ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña c¸c thµnh viªn
trong doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, nã ®ßi hái ngêi l·nh ®¹o, qu¶n lý ph¶i cã tr×nh ®é, kh¶
n¨ng dù b¸o ®îc nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc vµ ®¸nh gi¸ ®îc gi¸ trÞ cña
c¸c chiÕn lîc ®ét biÕn.
Qua c¸c c¸ch tiÕp cËn trªn, ta cã thÓ hiÓ...
Bµi tËp tiÓu luËn
Ch¬ng I:
Tæng quan vÒ x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh
I. Vai trß cña chiÕn lîc thÞ trêng ®èi víi ph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp
1. ChiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp :
a. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh :
ThuËt ng÷ chiÕn lîc cã nguån gèc tõ tiÕng Hy L¹p vµ ®îc sö dông ®Çu tiªn trong
lÜnh vùc qu©n ®Ó chØ c¸c ho¹ch lín, dµi h¹n ®îc ®a ra trªn tin ch¾c c¸i
®èi ph¬ng cã thÓ lµm vµ c¸i ®èi ph¬ng kh«ng thÓ lµm.Th«ng thêng ngêi ta hiÓu
chiÕn lîc lµ kÕ ho¹ch vµ nghÖ thuËt chØ huy qu©n sù.
Ngµy nay, thuËt ng÷ chiÕn lîc ®îc dông réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c
nhau. Trong lÜnh vùc kinh doanh,còng cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn vÒ chiÕn lîc.
Theo c¸ch tiÕp cËn truyÒn thèng, chiÕn lîc kinh doanh ®îc xem nh tæng thÓ dµi
h¹n cña mét chøc nh»m ®¹t tíi môc tiªu l©u dµi. Nhµ nghiªn cøu lÞch qu¶n lý,
Alfred D. Chandler cho r»ng “chiÕn lîc viÖc x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu b¶n dµi h¹n
cña mét doanh nghiÖp thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cïng víi viÖc ph©n c¸c
nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu Êy”. Nh vËy, t tëng cña «ng thÓ hiÖn
chiÕn lîc mét qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh tÝnh s¸ng suèt, trong ®ã doanh nghiÖp lùa
chän nh÷ng môc tiªu cho m×nh, x¸c ®Þnh ch¬ng tr×nh hµnh ®éng ®Ó hoµn thµnh tèt
nhÊt nh÷ng môc tiªu ®ã t×m c¸ch ph©n nguån lùc t¬ng øng. Ph¬ng thøc tiÕp cËn
truyÒn thèng u ®iÓm gióp c¸c doanh nghiÖp dµng h×nh dung ra c«ng viÖc cÇn
lµm ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc vµ thÊy ®îc lîi Ých cña chiÕn lîc víi ph¬ng diÖn
ho¹ch dµi n. Tuy nhiªn, trong m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng nh ngµy nay
cho thÊy ®îc h¹n chÕ cña c¸ch tiÕp cËn truyÒn thèng do kh«ng kh¶ n¨ng thÝch
øng linh ho¹t víi sù thay ®æi cña m«i trêng kinh doanh.
Theo c¸ch tiÕp cËn hiÖn nay, chiÕn lîc thÓ réng lín h¬n nh÷ng doanh
nghiÖp ®Þnh hay ®Æt ho¹ch thùc hiÖn. Theo quan niÖm cña Mintzberg, «ng cho
r»ng chiÕn lîc mét mÉu h×nh trong dßng ch¶y c¸c quyÕt ®Þnh ch¬ng tr×nh hµnh
1
ĐATN ĐỀ ÁN: XD chiến lược KD  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: XD chiến lược KD  - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: XD chiến lược KD  9 10 913