Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: XK chè tại VN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 2 lần
®Ò ¸n

PhÇn I: lêi më ®Çu
Th¬ng m¹i quèc tÕ ®ã lµ mét mòi nhän tiªn phong kh«ng thÓ thiÕu víi bÊt
kú mét quèc gia nµo ®ang vµ ®· ®i trªn con ®êng ph¸t triÓn , ®Æc biÖt lµ trong
®iÒu kiÖn hiÖn nay khi mµ quèc tÕ ho¸ toµn cÇu ®ang diÔn ra m¹nh mÏ vµ ®ang lµ
xu thÕ chung cña nh©n lo¹i. Kh«ng n»m ngoµi xu thÕ chung ®ã th× ViÖt Nam ®·
vµ ®ang thùc hiÖn xu thÕ ®ã tõ §¹i héi §¶ng VI n¨m 1986.Tr¶i qua h¬n mêi n¨m
®æi míi th× chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ to lín mh : ®Èy lïi ®ãi nghÌo,
t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng…. §ãng gãp vµo nh÷ng thµnh
c«ng ®ã kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu á níc ta.V× xuÊt khÈu cã
mét vai trß to lín trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ë níc ta, hiÖn nay chóng ta
®· cã nhiÒu mÆt hµng xuÊ khÈu chñ lùc trong ®ã cã xuÊt khÈu ChÌ, mét lo¹i c©y
c«ng nghiÖp ng¾n ngµy. Trong §¹i héi §¶ng lÇn IX th× §¶ng vµ nhµ níc ta vÉn u
tiªn híng vµo môc ®Ých xuÊt khÈu, trong ®ã c©y chÌ còng ®îc chó ý ph¸t triÓn ®Ó
phôc vô vµo môc ®Ých xuÊt khÈu, phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ níc ta.
ChÌ lµ mét lo¹i c©y a víi khÝ hËu níc ta, ®èi víi níc ta th× c©y chÌ cã mét
ý nghÜa rÊt to lín c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vµ mÆt x· héi. VÒ mÆt kinh tÕ nã ®ãng gãp rÊt
lín trong tæng kim ngh¹ch xuÊt khÈu ë níc ta, gi¶i quyÕt ®îc mét sè lùc lîng lao
®«ng cã viÖc lµm, nhÊt lµ lao ®éng ë n«ng th«n thu ngo¹i tÖ vÒ cho ®Êt níc.Cßn
vÒ mÆt x· héi th× c©y chÌ cßn lµm gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp ë níc ta, mÆt kh¸c nã
cßn gãp phÇn phñ xanh ®Êt chèng ®åi träc á níc ta. Qua mét sè n¨m gÇn ®©y cho
thÊy xuÊt khÈu chÌ ë níc ta còng gÆp mét sè khã kh¨n vÉn cha t¬ng xøng víi
tiÒn lùc cña nã nh gi¸ chÌ trªn thÕ giíi hiÖn nay ®ang gi¶m, chÊt lîng chÌ cña
chóng ta kh«ng cao.... VÊn ®Õ ®Æt ra ë ®©y lµ ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thóc
®Èy xuÊt khÈu chÌ ë níc ta. ChÝnh v× vËy trong lÇn viÕt ®Ò ¸n kinh tÕ thîng mai
em ®· chän ®Ò tµi: Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt
Nam trong thêi gian tíi.§Ò ¸n nµy ®îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì cña PGS-PTS
§Æng §×nh §µo. Néi dung cña ®Ò tµi nµy gåm ba phÇn:

1

®Ò ¸n

Ch¬ng 1 : C¬ së lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt Nam.
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt
Nam trong thêi gian tíi.

2

®Ò ¸n

phÇn II: néi dung
ch¬ng 1: c¬ së lý luËn chung vÒ xuÊt
khÈu chÌ
cña viÖt nam.
I.vai trß xuÊt khÈu chÌ trong nÒn kinh tÕ quèC
d©n.
1.Sù ph¸t triÓn cña ngµnh chÌ ViÖt Nam.
Sau §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng, c¶ níc ta bíc vµo mét thêi kú ®æi ...
®Ò ¸n
PhÇn I: lêi më ®Çu
Th¬ng m¹i quèc ®ã mét mòi nhän tiªn phong kh«ng thÓ thiÕu víi bÊt
mét quèc gia nµo ®ang ®· ®i trªn con ®êng ph¸t triÓn , ®Æc biÖt trong
®iÒu kiÖn hiÖn nay khi mµ quèc tÕ ho¸ toµn cÇu ®ang diÔn ra m¹nh mÏ vµ ®ang
xu thÕ chung cña nh©n lo¹i. Kh«ng n»m ngoµi xu thÕ chung ®ã th× ViÖt Nam ®·
vµ ®ang thùc hiÖn xu thÕ ®ã tõ §¹i héi §¶ng VI n¨m 1986.Tr¶i qua h¬n mêi n¨m
®æi míi th× chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ to lín mh : ®Èy lïi ®ãi nghÌo,
t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng . §ãng gãp vµo nh÷ng thµnh
c«ng ®ã kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu á níc ta.V× xuÊt khÈu
mét vai trß to lín trong c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh ë níc ta, hiÖn nay chóng ta
®· cã nhiÒu mÆt hµng xuÊ khÈu chñ lùc trong ®ã xuÊt khÈu ChÌ, mét lo¹i c©y
c«ng nghiÖp ng¾n ngµy. Trong §¹i héi §¶ng lÇn IX th× §¶ng vµ nhµ níc ta vÉn u
tiªn híng vµo môc ®Ých xuÊt khÈu, trong ®ã c©y chÌ còng ®îc chó ý ph¸t triÓn ®Ó
phôc vô vµo môc ®Ých xuÊt khÈu, phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ níc ta.
ChÌ lµ mét lo¹i c©y a víi khÝ hËu níc ta, ®èi víi níc ta th× c©y chÌ cã mét
ý nghÜa rÊt to lín c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vµ mÆt x· héi. VÒ mÆt kinh tÕ nã ®ãng gãp rÊt
lín trong tæng kim ngh¹ch xuÊt khÈu ë níc ta, gi¶i quyÕt ®îc mét sè lùc lîng lao
®«ng viÖc lµm, nhÊt lao ®éng ë n«ng th«n thu ngo¹i cho ®Êt níc.Cßn
mÆt héi th× c©y chÌ cßn lµm gi¶m thÊt nghiÖp ë níc ta, t kh¸c
cßn gãp phÇn phñ xanh ®Êt chèng ®åi träc á níc ta. Qua mét sè n¨m gÇn ®©y cho
thÊy xuÊt khÈu chÌ ë níc ta còng gÆp mét khã kh¨n vÉn cha t¬ng xøng víi
tiÒn lùc cña nh gi¸ chÌ trªn thÕ giíi hiÖn nay ®ang gi¶m, chÊt lîng chÌ cña
chóng ta kh«ng cao.... VÊn ®Õ ®Æt ra ë ®©y ph¶i nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thóc
®Èy xuÊt khÈu chÌ ë níc ta. ChÝnh vËy trong lÇn viÕt ®Ò ¸n kinh thîng mai
em ®· chän ®Ò tµi: Ph¬ng híng biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ cña ViÖt
Nam trong thêi gian tíi.§Ò ¸n nµy ®îc hoµn thµnh víi gióp ®ì cña PGS-PTS
§Æng §×nh §µo. Néi dung cña ®Ò tµi nµy gåm ba phÇn:
1
ĐATN ĐỀ ÁN: XK chè tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: XK chè tại VN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: XK chè tại VN 9 10 905