Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng dệt may 

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1626 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
§Ó thùc hiÖn môc tiªu C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸, §¶ng vµ Nhµ níc
®· chuyÓn nÒn kinh tÕ níc ta tõ tËp trung, u tiªn ph¸t triÓn t liÖu s¶n xuÊt (c«ng
nghiÖp nÆng) sang thùc hiÖn ®ång thêi c¶ ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ: L¬ng thùc; xuÊt
khÈu; hµng tiªu dïng (C«ng nghiÖp nhÑ) vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa nÒn
kinh tÕ. V× vËy mµ ngµnh dÖt may ®· cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nhanh chãng. §Õn
nay ngµnh c«ng nghiÖp nµy lµ mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp xuÊt khÈu
mòi nhän cña níc ta. KÕt qu¶ xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may cã ¶nh hëng lín ®Õn
kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ níc.
Tríc sù biÕn ®éng cña thÞ trêng hµng dÖt may thÕ giíi ®· vµ ®ang ®e do¹
trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam. §Æc biÖt lµ ho¹t
®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang thÞ trêng EU v× theo nh hiÖp
®Þnh ATC (HiÖp ®Þnh dÖt may) th× kÓ tõ ngµy 1/5/2005 c¸c níc thµnh viªn EU
kh«ng cßn ®îc ¸p ®Æt h¹n ng¹ch víi hµng dÖt may nhËp khÈu vµo EU lµ thµnh
viªn cña WTO n÷a. §iÒu nµy ®· ®Æt dÖt may níc ta vµo mét t×nh thÕ rÊt khã
kh¨n khi xuÊt khÈu sang thÞ trêng EU. Nã ®ßi hái nÕu chóng ta muèn tiÕp tôc
xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo thÞ trêng nµy th× chóng ta ph¶i ®a ra ®îc nh÷ng biÖn
ph¸p thÝch hîp ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu.
Víi mong muèn gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n cña ho¹t
®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo EU trong thêi gian tíi. Trªn c¬ së
®îc sù híng dÉn cña thÇy c« gi¸o vµ nghiªn cøu nh÷ng tµi liÖu liªn quan, em ®·
viÕt lªn néi dung cña ®Ò tµi nµy.
MÆc dï víi sù nç lùc cña b¶n th©n nhng trong qu¸ tr×nh viÕt ®Ò tµi còng
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm vµ thiÕu sãt v× vËy em mong thÇy c« gãp ý
®Ó lÇn sau em viÕt ®îc tèt h¬n.

Ch¬ng I. C¬ së lý luËn thóc ®Èy xuÊt khÈu
hµng dÖt may
I. Kh¸i niÖm, tÝnh tÊt yÕu cña viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt
may

1. Kh¸i niÖm thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may.
§Ó lµm ®Þnh híng vµ ®êng chØ dÉn vµo nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò tiÕp theo
cña c¬ së lý luËn thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may còng nh c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã
liªn quan ®Õn thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may th× mét vÊn ®Ò quan träng ®îc
®Æt ra ®ã lµ tríc tiªn chóng ta ph¶i hiÓu ®îc thóc ®Èy xuÊt khÈu dÖt may lµ g×?
C©u tr¶ lêi cho c©u hái nµy lµ tuú vµo tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ
thÕ giíi vµ cña khoa häc c«ng nghÖ, còng nh c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña s¶n
phÈm ®îc xuÊt khÈu mµ viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu ®îc sö dông b»ng c¸c c¸ch kh¸c
nhau. Nã kh«ng cã mét ph¬ng thøc, hay mét biÖn ph¸p cè ®Þnh nµo ®îc sö dông
liªn tôc ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu cho mét s¶n phÈm. Thóc ®Èy xuÊt kh...
Më ®Çu
§Ó thùc hiÖn môc tiªu C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸, §¶ng Nhµ níc
®· chuyÓn nÒn kinh níc ta tËp trung, u tiªn ph¸t triÓn t liÖu s¶n xuÊt (c«ng
nghiÖp nÆng) sang thùc hiÖn ®ång thêi c¶ ba ch¬ng tr×nh kinh tÕ: L¬ng thùc; xuÊt
khÈu; hµng tiªu dïng (C«ng nghiÖp nhÑ) thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa nÒn
kinh tÕ. vËy ngµnh dÖt may ®· ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nhanh chãng. §Õn
nay ngµnh c«ng nghiÖp nµy mét trong nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp xuÊt khÈu
mòi nhän cña níc ta. KÕt qu¶ xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may cã ¶nh hëng lín ®Õn
kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ níc.
Tríc biÕn ®éng cña thÞ trêng hµng dÖt may thÕ giíi ®· ®ang ®e do¹
trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam. §Æc biÖt ho¹t
®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam sang thÞ trêng EU theo nh hiÖp
®Þnh ATC (HiÖp ®Þnh dÖt may) th× kÓ ngµy 1/5/2005 c¸c níc thµnh viªn EU
kh«ng cßn ®îc ¸p ®Æt h¹n ng¹ch víi hµng dÖt may nhËp khÈu vµo EU thµnh
viªn cña WTO n÷a. §iÒu nµy ®· ®Æt dÖt may níc ta vµo mét t×nh thÕ rÊt khã
kh¨n khi xuÊt khÈu sang t trêng EU. ®ßi hái nÕu chóng ta muèn tiÕp tôc
xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo thÞ trêng nµy th× chóng ta ph¶i ®a ra ®îc nh÷ng biÖn
ph¸p thÝch hîp ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu.
Víi mong muèn gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n cña ho¹t
®éng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo EU trong thêi gian tíi. Trªn
®îc híng dÉn cña thÇy gi¸o nghiªn cøu nh÷ng tµi liÖu liªn quan, em ®·
viÕt lªn néi dung cña ®Ò tµi nµy.
MÆc víi lùc cña n th©n nhng trong qu¸ tr×nh viÕt ®Ò tµi còng
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt vËy em mong thÇy gãp ý
®Ó lÇn sau em viÕt ®îc tèt h¬n.
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng dệt may  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng dệt may  - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng dệt may  9 10 240