Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty Thạch Bàn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc
NguyÔnMinh H¶i (KDQT42)
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu ……………………………………………………………………...1
Ch¬ng I: C«ng ty cæ phÇn SXKD&XNK B×nh Th¹nh x©m nhËp thÞ trêng
NhËt B¶n ……………..…………………...3

.

Ch¬ng II: Ph©n tÝch m«i trêng kinh tÕ NhËt B¶n t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh

.

th©m nhËp thÞ trêng NhËt B¶n cña GILIMEX ………..…..9

.

2.1. M«i trêng kinh tÕ NhËt B¶n vµ nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn
qu¸ tr×nh x©m nhËp cña GILIMEX ………………………………...…9
2.2. Thùc tr¹ng chung vÒ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña cña
C«ng ty GILIMEX sang thÞ trêng NhËt B¶n …………………….…15
2.2.1 T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë níc ta ……15
2.2.2 T×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña
C«ng ty sang thÞ trêng NhËt b¶n ………………………………..16
2.2.2.1 Nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc tõ phÝa m«i trêng kinh tÕ
NhËt B¶n ………………...…...………………….……..…17
2.2.2.2 T¸c ®éng tiªu cùc tõ m«i trêng kinh tÕ NhËt B¶n…19
Ch¬ng III: Bµi häc kinh nghiÖm vµ gîi ý ®èi víi GILIMEX khi th©m nhËp
vµo thÞ trêng NhËt B¶n ……………………….…21

.

3.1 Bµi häc kinh nghiÖm …………………………………………….…21
3.1.1 CÇn ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng …...…21
3.1.2 ViÖc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm..
3.1.3 VÊn ®Ò thu thËp th«ng tin thÞ trêng vµ nh÷ng chuyÓn biÕn míi
cña m«i trêng kinh tÕ n¬i c«ng ty ho¹t ®éng ……………….22
3.1.4 Kinh nghiÖm tõ ho¹t ®éng Marketing ……………………...23
3.1.5 §Èy m¹nh kh¶ n¨ng xuÊt khÈu qua viÖc gia t¨ng hîp t¸c kinh
doanh víi c¸c ®èi t¸c NhËt B¶n ……………………………….…23
3.2 Nh÷ng gîi ý ®èi víi GILIMEX khi th©m nhËp thÞ trêng NhËt B¶n
3.2.1 GILIMEX cÇn ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái g× ………….………24
3.2.2 C¬ cÊu l¹i xuÊt khÈu, kh¾c phôc tÝnh ®¬n ®iÖu ………….…25
3.2.3 ViÖc ®¸p øng tiªu chuÈn chÊt lîng & Qui chÕ ……………25
3.2.4 TiÕp thÞ vµ xóc tiÕn thÞ trêng nh thÕ nµo ………………...26
KÕt luËn ………………………………………………………………….……28
1

.

§Ò ¸n m«n häc
NguyÔnMinh H¶i (KDQT42)

Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi nh hiÖn nay,
ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®îc xem lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt
®Ó thóc ®Èy t¨ng trëng cña mçi quèc gia. Kinh tÕ ViÖt nam còng kh«ng n»m
ngoµi xu thÕ ®ã, ViÖt nam ®· vµ ®ang nç lùc hÕt m×nh ®Ó ®a nÒn kinh tÕ trong níc ngµy mét hßa nhËp mét c¸ch chñ ®éng vµ hiÖu qu¶ vµo ®êi sèng kinh tÕ quèc
tÕ.
Tuy nhiªn, tríc sù vËn ®éng hÕt søc s«i ®éng vµ phøc t¹p, mçi mét thÞ trêng
níc ngoµi l¹i mang trong nã nh÷ng nÐt ®Æc thï vµ rÊt phøc t¹p. Giê ®©y khi viÖc
hµng hãa s¶n xuÊt ra rÊt ®a d¹ng trªn thÞ trêng quèc tÕ, ngêi tiªu dïng còng v×
thÕ mµ cã ®îc nhiÒu sù lùa chän h¬...
§Ò ¸n m«n häc
NguyÔnMinh Hi (KDQT42)
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu ...1……………………………………………………………………
Ch¬ng I: C«ng ty cæ phÇn SXKD&XNK B×nh Th¹nh x©m nhËp thÞ trêng
. NhËt B¶n .. ...3…………… …………………
Ch¬ng II: Ph©n tÝch m«i trêng kinh tÕ NhËt B¶n t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh .
.th©m nhËp thÞ trêng NhËt B¶n cña GILIMEX .. ..9………
2.1. M«i trêng kinh NhËt B¶n nh÷ng ®iÓm b¶n c ®éng ®Õn
qu¸ tr×nh x©m nhËp cña GILIMEX ... 9………………………………
2.2. Thùc tr¹ng chung vÒ xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cña cña
C«ng ty GILIMEX sang thÞ trêng NhËt B¶n . 15……………………
2.2.1 T×nh h×nh xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ ë níc ta 15……
2.2.2 T×nh h×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng nghÖ cña
C«ng ty sang thÞ trêng NhËt b¶n ..16………………………………
2.2.2.1 Nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc phÝa m«i trêng kinh
NhËt B¶n ... ... . .. 17……………… ………………… ……
2.2.2.2 T¸c ®éng tiªu cùc tõ m«i trêng kinh tÕ NhËt B¶n 19
Ch¬ng III: Bµi häc kinh nghiÖm vµ gîi ý ®èi víi GILIMEX khi th©m nhËp .
.vµo thÞ trêng NhËt B¶n . 21………………………
3.1 Bµi häc kinh nghiÖm . 21……………………………………………
3.1.1 CÇn ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng ... 21
3.1.2 ViÖc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm..
3.1.3 VÊn ®Ò thu thËp th«ng tin thÞ trêngnh÷ng chuyÓn biÕn míi
cña m«i trêng kinh tÕ n¬i c«ng ty ho¹t ®éng .22………………
3.1.4 Kinh nghiÖm tõ ho¹t ®éng Marketing ...23……………………
3.1.5 §Èy m¹nh kh¶ n¨ng xuÊt khÈu qua viÖc gia t¨ng hîp t¸c kinh
doanh víi c¸c ®èi t¸c NhËt B¶n . 23………………………………
3.2 Nh÷ng gîi ý ®èi víi GILIMEX khi th©m nhËp thÞ trêng NhËt B¶n
3.2.1 GILIMEX cÇn ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái g× . 24………… ………
3.2.2 C¬ cÊu l¹i xuÊt khÈu, kh¾c phôc tÝnh ®¬n ®iÖu . 25 …………
3.2.3 ViÖc ®¸p øng tiªu chuÈn chÊt lîng & Qui chÕ 25 ……………
3.2.4 TiÕp thÞ vµ xóc tiÕn thÞ trêng nh thÕ nµo ...26………………
KÕt luËn . 28…………………………………………………………………
1
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty Thạch Bàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty Thạch Bàn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: XK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty Thạch Bàn 9 10 725