Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: XK lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PhÇn 1: lêi nãi ®Çu
Theo kÕt kÕt qu¶ ®iÒu tra Lao ®éng- ViÖc lµm , t¹i thêi ®iÓm 1/7/2003 lùc lîng lao ®éng c¶ níc(gåm nh÷ng ngêi ®ñ 15 tuæi trë lªn tham gia ho¹t ®éng
kinh tÕ) cã h¬n 42.128 ngµn ngêi,trong ®ã khu vùc thµnh thÞ chiÕm
24,18%,khu vùc n«ng th«n chiÕm 75,82%.So víi thêi ®iÓm 1/7/85%.Bªn
c¹nh ®ã,nhiÒu cuéc ®iÒu tra kh¸c còng cho thÊy nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam
cã quy m« lín ®· , ®ang vµ sÏ t¹o ra cung vÒ nh©n lùc víi sè lîng
nhiÒu.H»ng n¨m sè lîng ngêi cÇn cã viÖc lµm t¨ng thªm h¬n 1,5 triÖu ngêi .Trong khi ®ã,víi tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¬ cÊu kinh tÕ nh hiÖn
nay ,cÇu vÒ nh©n lùc ph¶n ¸nh mét c¬ cÊu l¹c hËu,®¹i bé phËn nguån nh©n
lùc cßn n»m trong khu vùc n«ng nghiÖp.ChÝnh sù bÊt c©n ®èi nµy ®· ®Æt ra
vÊn ®Ò lµ ph¶i gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng.
VÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm kh«ng chØ ®îc thùc hiÖn b»ng thÞ trêng trong
níc mµ cßn ph¶i chó träng ph¸t triÓn c¶ thÞ trêng ngoµi biªn giíi,chÝnh v× vËy
vÊn ®Ò xuÊt khÈu lao ®éng (XKL§) hiÖn nay ®ang ®îc quan t©m rÊt nhiÒu.
XuÊt khÈu lao ®éng lµ mét ho¹t ®éng kh¸ míi ë níc ta vµ chØ ph¸t triÓn
m¹nh mÏ nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.MÆt kh¸c ho¹t ®éng nµy ë níc ta
còng ®ang béc lé rÊt nhiÒu khiÕm khuyÕt.ChÝnh v× vËy ,víi môc ®Ých t×m
hiÓu thùc tr¹ng ®Ó ®a ra gi¶i ph¸p nh»m ph¸y huy hiÖu qu¶ h¬n,em quyÕt
®Þnh chän ®Ò tµi vÒ ho¹t ®éng XKL§ ®Ó nghiªn cøu,vµ lÊy Nam §Þnh lµm
thÝ ®iÓm cho viÖc nghiªn cøu ®Ó cã thÓ nh×n nhËn mét c¸ch cô thÓ nhÊt trong
viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy.
MÆc dï ®· cã cè g¾ng trong viÖc nghiªn cøu,song ch¾c ch¾n b¶n th¶o nµy
vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt.Em rÊt mong ®îc thÇy xem xÐt vµ chØ b¶o ®Ó ®Ò ¸n
cña em ®îc hoµn chØnh nhÊt trong b¶n chÝnh s¾p tíi.Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n thÇy.
PhÇn 2 : Néi dung
1

Ch¬ng 1: C¬ së lÝ luËn
I. XuÊt khÈu lao ®éng
1.Kh¸i niÖm:
XuÊt khÈu lao ®éng ®îc hiÓu lµ viÖc ®a lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam
®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi (gäi t¾t lµ XKL§) .§©y lµ mét ho¹t ®éng
kinh tÕ – x· héi cña Nhµ níc nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc,gi¶i
quyÕt viÖc lµm,t¨ng thu nhËp vµ n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho ngêi lao
®éng,t¨ng nguån thu nhËp ngo¹i tÖ cho ®Êt níc,®ång thêi t¨ng cêng mèi
quan hÖ hîp t¸c gi÷a níc ta víi c¸c níc trªn thÕ giíi.
Nhµ níc ta còng thÓ hiÖn sù quan t©m ®èi víi ho¹t ®éng nµy th«ng qua viÖc
khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n t×m kiÕm vµ më
réng thÞ trêng lao ®éng nh»m t¹o viÖc lµm ë níc ngoµi cho ngêi lao ®éng
ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, phï hîp víi ph¸p luËt níc
së t¹i vµ ®iÒu íc quèc...
PhÇn 1: lêi nãi ®Çu
Theo kÕt kÕt qu¶ ®iÒu tra Lao ®éng- ViÖc lµm , t¹i thêi ®iÓm 1/7/2003 lùc l-
îng lao ®éng níc(gåm nh÷ng ngêi ®ñ 15 tuæi trë lªn tham gia ho¹t ®éng
kinh tÕ) h¬n 42.128 ngµn ngêi,trong ®ã khu vùc thµnh thÞ chiÕm
24,18%,khu vùc n«ng th«n chiÕm 75,82%.So víi thêi ®iÓm 1/7/85%.Bªn
c¹nh ®ã,nhiÒu cuéc ®iÒu tra kh¸c còng cho thÊy nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam
quy lín ®· , ®ang vµ t¹o ra cung nh©n lùc víi sè lîng
nhiÒu.H»ng n¨m sè lîng ngêi cÇn viÖc lµm t¨ng thªm h¬n 1,5 triÖu ng-
êi .Trong khi ®ã,víi tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh vµ cÊu kinh nh hiÖn
nay ,cÇu nh©n lùc ph¶n ¸nh mét cÊu l¹c hËu,®¹i phËn nguån nh©n
lùc cßn n»m trong khu vùc n«ng nghiÖp.ChÝnh bÊt c©n ®èi nµy ®· ®Æt ra
vÊn ®Ò lµ ph¶i gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng.
VÊn ®Ò gi¶i quyÕt viÖc lµm kh«ng chØ ®îc thùc hiÖn b»ng thÞ trêng trong
níc mµ cßn ph¶i chó träng ph¸t triÓn c¶ thÞ trêng ngoµi biªn giíi,chÝnh v× vËy
vÊn ®Ò xuÊt khÈu lao ®éng (XKL§) hiÖn nay ®ang ®îc quan t©m rÊt nhiÒu.
XuÊt khÈu lao ®éng lµ t ho¹t ®éng kh¸ i ë níc ta vµ chØ ph¸t triÓn
m¹nh mÏ nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.MÆt kh¸c ho¹t ®éng nµy ë níc ta
còng ®ang béc rÊt nhiÒu khiÕm khuyÕt.ChÝnh v× vËy ,víi môc ®Ých t×m
hiÓu thùc tr¹ng ®Ó ®a ra gi¶i ph¸p nh»m ph¸y huy hiÖu qu¶ h¬n,em quyÕt
®Þnh chän ®Ò tµi ho¹t ®éng XKL§ ®Ó nghiªn cøu,vµ lÊy Nam §Þnh lµm
thÝ ®iÓm cho viÖc nghiªn cøu ®Ó cã thÓ nh×n nhËn mét c¸ch thÓ nhÊt trong
viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy.
MÆc ®· g¾ng trong viÖc nghiªn cøu,song ch¾c ch¾n b¶n th¶o nµy
vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt.Em rÊt mong ®îc thÇy xem xÐt chØ b¶o ®Ó ®Ò ¸n
cña em ®îc hoµn chØnh nhÊt trong b¶n chÝnh s¾p tíi.Em xin ch©n thµnh c¶m
¬n thÇy.
PhÇn 2 : Néi dung
1
ĐATN ĐỀ ÁN: XK lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: XK lao động - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: XK lao động 9 10 772