Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: XK sang thị trường châu Phi

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n m«n häc kinh tÕ Quèc tÕ

Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ vµ tù do th¬ng m¹i nh hiÖn nay, chóng ta
kh«ng thÓ ®øng ngoµi qu¸ tr×nh nµy. ViÖc chóng ta ph¸t triÓn më réng thÞ trêng xuÊt khÈu lµ mét tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®ång thêi ph¸t triÓn c¸c
quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña níc ta. HiÖn nay, viÖc xuÊt khÈu cña ViÖt Nam
®îc më réng vµ ®a d¹ng ho¸ trong ®ã Ch©u Phi lµ mét thÞ trêng mµ chóng ta
®ang xóc tiÕn ph¸t triÓn. ViÖc ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Ch©u Phi lµ mét híng
®i ®óng trong t¬ng lai. ChÝnh v× lý do ®ã, em ®· chän ®Ò tµi: “XuÊt khÈu
hµng ho¸ cña ViÖt Nam sang thÞ trêng Ch©u: Phi thùc tr¹ng vµ gi¶i
ph¸p” lµm ®Ò tµi cho ®Ò ¸n m«n häc Kinh TÕ Quèc TÕ.
Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi, em tËp chung nghiªn cøu vµo t×nh h×nh xuÊt
khÈu cña ViÖt Nam sang Ch©u Phi vµ chñ yÕu vµo mét sè thÞ trêng träng ®iÓm
nh Nam Phi, Ai CËp, Maroc, Nigiªria, Angiªriaa. Thêi gian nghiªn cøu cña
®Ò ¸n ®îc kho¶ng thêi gian tõ 1995 – 2005.
KÕt cÊu cña ®Ò ¸n: Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò ¸n gåm cã nh÷ng néi
dung chÝnh sau ®©y:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ sù cÇn thiÕt ph¶i
®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ trêng Ch©u Phi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ trêng Ch©u
Phi.
Ch¬ng III: §Þnh híng vµ gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng
ho¸ ViÖt Nam sang thÞ trêng Ch©u Phi trong thêi gian tíi.
Em ch©n thµnh c¸m ¬n c« Ng« ThÞ TuyÕt Mai vµ c¸c thÇy c« kh¸c trong
khoa vµ bé m«n kinh tÕ va kinh doanh quèc tÕ ®· híng dÉn vµ gióp ®ì em
hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.

Sinh viªn thùc hiÖn: §ç V¨n Qu¶ng
Líp: KTQT

§Ò ¸n m«n häc kinh tÕ Quèc tÕ

Néi dung
Ch¬ng I:
Lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ sù cÇn thiÕt
ph¶i ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ trêng Ch©u Phi
1. Lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu
1.1 Kh¸i niÖm vµ vai trß cña xuÊt khÈu
1.1.1 Kh¸i niÖm
XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ quèc gia
nµy sang quèc gia kh¸c.
XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ngo¹i th¬ng, lÞch sö ph¸t triÓn cña nã ®·
cã tõ rÊt l©u ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu
s©u. Ban ®Çu, h×nh thøc c¬ b¶n cña nã chØ ®¬n thuÇn lµ ho¹t ®éng trao ®æi
hµng ho¸ gi÷a c¸c quèc gia. Ngµy nay nã ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh vµ ®îc biÓu
hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ hiÖn nay ho¹t ®éng xuÊt
khÈu diÔn ra trªn ph¹m vi réng kh¾p trong hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c lÜnh
vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng trong c¬
cÊu nÒn kinh tÕ víi tØ träng ngµy cµng cao.
1.2 Vai trß cña xuÊt khÈ...
§Ò ¸n m«n häc kinh tÕ Quèc tÕ
Lêi më ®Çu
Trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc do th¬ng m¹i nh hiÖn nay, chóng ta
kh«ng thÓ ®øng ngoµi qu¸ tr×nh nµy. ViÖc chóng ta ph¸t triÓn réng thÞ tr-
êng xuÊt khÈu mét tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång thêi ph¸t triÓn c¸c
quan kinh ®èi ngo¹i cña níc ta. HiÖn nay, viÖc xuÊt khÈu cña ViÖt Nam
®îc réng ®a d¹ng ho¸ trong ®ã Ch©u Phi mét thÞ trêng chóng ta
®ang xóc tiÕn ph¸t triÓn. ViÖc ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Ch©u Phi lµ mét híng
®i ®óng trong t¬ng lai. ChÝnh lý do ®ã, em ®· chän ®Ò tµi: XuÊt khÈu
hµng ho¸ cña ViÖt Nam sang thÞ trêng Ch©u: Phi thùc tr¹ng gi¶i
ph¸p lµm ®Ò tµi cho ®Ò ¸n m«n häc Kinh TÕ Quèc TÕ.
Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi, em tËp chung nghiªn cøu vµo t×nh h×nh xuÊt
khÈu cña ViÖt Nam sang Ch©u Phi vµ chñ yÕu vµo mét sè thÞ trêng träng ®iÓm
nh Nam Phi, Ai CËp, Maroc, Nigiªria, Angiªriaa. Thêi gian nghiªn cøu cña
®Ò ¸n ®îc kho¶ng thêi gian tõ 1995 – 2005.
KÕt cÊu cña ®Ò ¸n: Ngoµi lêi ®Çu kÕt luËn, ®Ò ¸n gåm nh÷ng néi
dung chÝnh sau ®©y:
Ch¬ng I: luËn chung xuÊt khÈu hµng ho¸ cÇn thiÕt ph¶i
®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ trêng Ch©u Phi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang thÞ trêng Ch©u
Phi.
Ch¬ng III: §Þnh híng gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng
ho¸ ViÖt Nam sang thÞ trêng Ch©u Phi trong thêi gian tíi.
Em ch©n thµnh c¸m ¬n c« Ng« ThÞ TuyÕt Mai vµ c¸c thÇy c« kh¸c trong
khoa m«n kinh tÕ va kinh doanh quèc ®· híng dÉn gióp ®ì em
hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
Sinh viªn thùc hiÖn: §ç V¨n Qu¶ng
Líp: KTQT
ĐATN ĐỀ ÁN: XK sang thị trường châu Phi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: XK sang thị trường châu Phi - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: XK sang thị trường châu Phi 9 10 698