Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: XNK uỷ thác

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1715 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động mua bán hàng hoá
của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng mua
bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và
chuyển khẩu hàng hoá. Đối tượng của hoạt động xuất nhập khẩu là các loài
hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh
doanh trừ những mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu và
những mặt hàng tạm ngừng xuất nhập khẩu.Các doanh nghiệp có thể tiến
hành xuất nhập khẩu theo phương thức trực tiếp (trực tiếp quan hệ, giao dịch,
kí kết hợp đồng, thanh toán…)hay phương thức uỷ thác hoăc kết hợp cả trực
tiếp cả uỷ thác.Thông thường, phương thức trực tiếp được sử dụng khi doanh
nghiệp có đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng, am hiểu đối tác và
am hiểu thị trường cũng như mặt hàng xuất nhập khẩu.Ngược lại, nếu chưa
thực sự am hiểu thị trường hay bạn hàng mới với những mặt hàng mới hoặc
chưa đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng xuất nhập khẩu, doanh
nghiệp có thể tiến hành xuất nhập khẩu hàng hoá theo phương thức uỷ thác.
Trong điều kiện như nước ta hiện nay còn khó khăn về mọi mặt thì hoat động
xuất nhập khẩu uỷ thác là một trong những hoạt động quan trọng và chủ yếu
trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong đề tài nghiên cứu này em chỉ đề cập
đến phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ
thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở
Việt Nam.

1

Néi dung
I.Một số vấn đề kinh tế cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác.
1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu .
- Kh¸i niÖm: Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng hãa lµ ho¹t ®éng mua,
b¸n hµng hãa cña doanh nghiÖp ViÖt Nam víi doanh nghiÖp níc ngoµi theo
c¸c hîp ®ång mua b¸n hµng hãa bao gåm c¶ ho¹t ®éng t¹m nhËp t¸i xuÊt, t¹m
xuÊt t¸i nhËp vµ chuyÓn khÈu hµng hãa.
- Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu
sau:
+ Thêi gian lu chuyÓn hµng hãa xuÊt nhËp khÈu: thêi gian lu chuyÓn
hµng hãa trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu bao giê còng dµi h¬n so
víi thêi gian lu chuyÓn hµng hãa trong ho¹t ®éng kinh doanh néi ®Þa do ph¶i
thùc hiÖn hai giai ®o¹n mua hµng vµ 2 giai ®o¹n b¸n hµng. §èi víi ho¹t ®éng
xuÊt khÈu lµ mua ë thÞ trêng trong níc b¸n cho thÞ trêng ngoµi níc, cßn ®èi
víi ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ mua hµng hãa cña níc ngoµi vµ b¸n cho thÞ trêng
néi ®Þa. Do ®ã ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ngêi
ta chØ x¸c ®Þnh khi hµng hãa ®· lu©n...
LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá hoạt động mua bán hàng hoá
của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng mua
bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và
chuyển khẩu hàng hoá. Đối tượng của hoạt động xuất nhập khẩu các loài
hàng hoá p hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kinh
doanh trừ những mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu
những mặt hàng tạm ngừng xuất nhập khẩu.Các doanh nghiệp thể tiến
hành xuất nhập khẩu theo phương thức trực tiếp (trực tiếp quan hệ, giao dịch,
kết hợp đồng, thanh toán…)hay phương thức uỷ thác hoăc kết hợp cả trực
tiếp cả uỷ thác.Thông thường, phương thức trực tiếp được sử dụng khi doanh
nghiệp có đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng, am hiểu đối tác và
am hiểu thị trường cũng như mặt hàng xuất nhập khẩu.Ngược lại, nếu chưa
thực sự am hiểu thị trường hay bạn hàng mới với những mặt hàng mới hoặc
chưa đủ khả năng tổ chức đàm phán, kết hợp đồng xuất nhập khẩu, doanh
nghiệp có thể tiến hành xuất nhập khẩu hàng hoá theo phương thức uỷ thác.
Trong điều kiện như nước ta hiện nay còn khó khăn về mọi mặt thì hoat động
xuất nhập khẩu uỷ thác một trong những hoạt động quan trọng và chủ yếu
trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong đề tài nghiên cứu này em chỉ đề cập
đến phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ
thác đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này
Việt Nam.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: XNK uỷ thác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: XNK uỷ thác - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: XNK uỷ thác 9 10 223