Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Xu hướng phát triển trong XK hàng thuỷ sản VN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n häc

Trêng ®¹i häc KTQD
PhÇn më ®Çu

Sau h¬n 15 n¨m ®æi míi cho thÊy chiÕn lîc mµ §¶ng vµ Nhµ níc ®Ò ra
lµ hÕt søc ®óng ®¾n. Quan ®iÓm cña chóng ta lµ híng vµo xuÊt khÈu tÝch luü
néi bé cho nÒn kinh tÕ, ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng thÕ m¹nh s½n cã ®Ó c«ng
nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Xu thÕ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ ngµy cµng
trë thµnh mét xu híng quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mçi quèc
gia.
Trong xu thÕ ph¸t triÓn ®ã, ViÖt nam chóng ta còng ®· tõng bíc gia
nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi noi chung và ®· xuÊt ®i nhiÒu níc víi nhiÒu
mÆt hµng kh¸c nhau nh g¹o, cao su, cµ phª, dÇu má, thuû h¶i s¶n...XuÊt
khÈu thuû s¶n ®îc coi lµ mÆt hµng cã tiÒm n¨ng cña níc ta. HiÖn nay níc ta
®øng vÞ trÝ thø 17 trªn thÕ giíi vµ vÒ t¬ng lai thuû s¶n xuÊt khÈu cña ta cã
kh¶ n¨ng t¨ng cao h¬n n÷a v× tiÒm n¨ng thuû s¶n cña ta rÊt lín. Do vËy c¸c
s¶n phÈm thñy s¶n cña ViÖt Nam ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh m×nh vµ dÇn cã
chç ®øng trªn thÞ trêng thñy s¶n thÕ giíi. Tuy nhiªn, do mét sè nguyªn
nh©n nªn c¸c s¶n phÈm thñy s¶n cña ViÖt Nam ®ang bÞ c¹nh tranh hÕt søc
gay g¾t vµ cã nguy c¬ mÊt dÇn chç ®øng cña m×nh.
V× vËy em ®· chän ®Ò tµi “Xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng xuÊt
khÈu s¶n phÈm thñy s¶n ViÖt Nam” ®Ó nghiªn cøu c¸c thÞ trêng thñy s¶n,
nh»m gi÷ v÷ng, ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng thñy s¶n ViÖt Nam. B ố cục
bài viết của em được chia làm hai phần:
Phần I: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản và thị trường xuất khẩu
thuỷ sản của Việt Nam.
Phần II: Xu hướng và giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu
thuỷ sản.
Do thêi gian, tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cã h¹n nªn bµi viÕt nay chØ tr×nh
bµy ®îc mét vµi khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o
NguyÔn Thu Lan ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy

1

§Ò ¸n m«n häc

Trêng ®¹i häc KTQD

PhÇn I
Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n vµ thÞ trêng xuÊt
khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam

1. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam trong thêi
gian qua.
1.1. C¸c s¶n phÈm thñy s¶n chñ yÕu
NÕu nh thêi kú 1985-1995, chóng ta ph¶i dùa vµo mét s¶n phÈm chñ
yÕu lµ t«m ®«ng block thì Tõ n¨m 1995 trë ®i, tû lÖ t«m ®«ng gi¶m, c¸c s¶n
phÈm t¨ng nhanh nh c¸ ®«ng l¹nh c¸c lo¹i, mùc vµ b¹ch tuéc ®«ng l¹nh vµ
ph¬i kh«. §Õn nay t«m ®«ng vÉn cßn lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu sè mét víi
tæng trÞ gi¸ xuÊt khÈu t¨ng lªn rÊt nhanh tõ 59 triÖu USD n¨m 1985 lªn 775
triÑu USD n¨m 2001, nhng tû träng ®· gi¶m ®i 34% so víi c¸ch ®©y 15
n¨m. §iÒu ®¸ng chó ý lµ trøoc ®©y c¸c s¶n phÈm c¸ Ýt ®îc chó ý th× gÇn ®©y
c¸c s¶n phÈm c¸ ®«ng l¹nh, c¸ tíi, c¸ phi-lª ®îc chó trong h¬n...
§Ò ¸n m«n häc Trêng ®¹i häc KTQD
PhÇn më ®Çu
Sau h¬n 15 n¨m ®æi míi cho thÊy chiÕn lîc mµ §¶ng vµ Nhµ níc ®Ò ra
lµ hÕt søc ®óng ®¾n. Quan ®iÓm cña chóng ta lµ híng vµo xuÊt khÈu tÝch luü
néi cho nÒn kinh tÕ, ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng t m¹nh s½n ®Ó c«ng
nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Xu thÕ quècho¸ nÒn kinh tÕ ngµy cµng
trë thµnh mét xu híng quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña mçi quèc
gia.
Trong xu t ph¸t triÓn ®ã, ViÖt nam chóng ta còng ®· tõng bíc gia
nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi noi chung và ®· xuÊt ®i nhiÒu níc víi nhiÒu
mÆt hµng kh¸c nhau nh g¹o, cao su, cµ phª, dÇu má, thuû h¶i s¶n...XuÊt
khÈu thuû s¶n ®îc coi lµ mÆt hµng cã tiÒm n¨ng cña níc ta. HiÖn nay níc ta
®øng t thø 17 trªn t giíi vÒ t¬ng lai thuû s¶n xuÊt khÈu cña ta
kh¶ n¨ng t¨ng cao h¬n n÷a v× tiÒm n¨ng thuû s¶n cña ta rÊt lín. Do vËy c¸c
s¶n phÈm thñy s¶n cña ViÖt Nam ®· tõng bíc kh¼ng ®Þnh m×nh vµ n cã
chç ®øng trªn thÞ trêng thñy s¶n thÕ giíi. Tuy nhiªn, do mét nguyªn
nh©n nªn c¸c s¶n phÈm thñy s¶n cña ViÖt Nam ®ang c¹nh tranh hÕt søc
gay g¾t vµ cã nguy c¬ mÊt dÇn chç ®øng cña m×nh.
vËy em ®· chän ®Ò tµi Xu híng ph¸t triÓn cña t trêng xuÊt
khÈu s¶n phÈm thñy s¶n ViÖt Nam ®Ó nghiªn cøu c¸c thÞ trêng thñy s¶n,
nh»m gi÷ v÷ng, ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng thñy s¶n ViÖt Nam. B cục
bài viết ca em được chia làm hai phn:
Phn I: Thc trng xut khu thu sn v thà trường xut khu
thu sn ca Vit Nam.
Phn II: Xu hướng v già i pháp phát trin th trường xut khu
thu sn.
Do thêi gian, tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm h¹n nªn bµi viÕt nay c tr×nh
bµy ®îc mét vµi khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o
NguyÔn Thu Lan ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Xu hướng phát triển trong XK hàng thuỷ sản VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Xu hướng phát triển trong XK hàng thuỷ sản VN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Xu hướng phát triển trong XK hàng thuỷ sản VN 9 10 453