Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Xúc tiến bán hàng

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng I
Lý luËn vÒ c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n hµng
1.1 Th¬ng m¹i vµ tÝnh tÊt yÕu cña xóc tiÕn th¬ng m¹i trong c¸c doanh
nghiÖp.
1.1.1 Kh¸i niÖm th¬ng m¹i vµ kinh doanh th¬ng m¹i
C¬ së kh¸ch quan ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn th¬ng m¹i lµ do sù ph¸t
triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®Õn møc mµ s¶n xuÊt x· héi trë thµnh s¶n xuÊt hµng
ho¸.
Th¬ng m¹i lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, mét lÜnh vùc ho¹t ®éng cña con ngêi
liªn quan ®Õn c¸c hµnh vi mua b¸n c¸c hµng ho¸, dÞch vô. G¾n liÒn víi viÖc
mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô lµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i.
Kinh doanh th¬ng m¹i lµ sù ®Ç t tiÒn cña, c«ng søc cña mét c¸ nh©n hay
mét tæ chøc vµo viÖc mua b¸n hµng ho¸ ®ã nh»m môc ®Ých kiÕm lîi nhuËn.
Th¬ng m¹i vµ kinh doanh th¬ng m¹i cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau.
Khi nãi ®Õn th¬ng m¹i , lµ nãi ®Õn sù trao ®æi hµng ho¸ th«ng qua mua b¸n
trªn thÞ trêng, ë ®©u cã nhu cÇu th× ë ®ã cã ho¹t ®éng th¬ng m¹i .Tham gia
ho¹t ®éng th¬ng m¹i cã c¸c doanh ngiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
VÒ thùc chÊt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng dÞch vô.
Doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµm dÞch vô cho c¶ ngêi b¸n vµ ngêi mua.
Th¬ng m¹i thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, lµm cho c¸c bé phËn kinh tÕ,
c¸c ngµnh thµnh mét thÓ thèng nhÊt, nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng ®îc tho¶ m·n.
Ho¹t ®éng th¬ng m¹i gióp cho quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña mét quèc gia
ph¸t triÓn.
Th¬ng m¹i ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh
nghiÖp diÔn ra b×nh thêng vµ liªn tôc.
Th¬ng m¹i t¸c ®éng trùc tiÕp tíi vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. Th¬ng m¹i cµng ph¸t triÓn lµm cho vai trß ®iÒu tiÕt, híng dÉn s¶n xuÊt
cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ngµy cµng ®îc n©ng cao vµ c¸c mèi quan hÖ cña
c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ngµy cµng ®îc më réng.

1

Kinh doanh th¬ng m¹i lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng chuyªn nghiÖp trong kh©u
lu th«ng hµng ho¸. Lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, kinh doanh th¬ng
m¹i ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Kinh doanh th¬ng m¹i thóc ®Èy viÖc øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng
nghÖ míi vµo s¶n xuÊt, thóc ®Èy nhu cÇu, ®¶m b¶o cho ngêi s¶n xuÊt còng nh
ngêi tiªu dïng nh÷ng hµng ho¸ tèt, v¨n minh vµ hiÖn ®¹i.
Nh vËy ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i lµ vÊn ®Ò quan
träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng gãp phÇn cho th¬ng m¹i ph¸t triÓn lµ xóc tiÕn th¬ng m¹i.
1.1.2 TÝnh tÊt yÕu cña xóc tiÕn th¬ng m¹i trong kinh doanh th¬ng m¹i cña
c¸c doanh nghiÖp.
Kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, hµng ho¸ ®îc ®a ra thÞ trêng víi mét khèi
lîng lín vµ ngµy c...
Ch¬ng I
Lý luËn vÒ c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n hµng
1.1 Th¬ng m¹i tÝnh tÊt yÕu cña xóc tiÕn th¬ng m¹i trong c¸c doanh
nghiÖp.
1.1.1 Kh¸i niÖm th¬ng m¹i vµ kinh doanh th¬ng m¹i
kh¸ch quan ®Ó nh thµnh ph¸t triÓn th¬ng m¹i do ph¸t
triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt ®Õn møc mµ s¶n xuÊt x· héi trë thµnh s¶n xuÊt hµng
ho¸.
Th¬ng m¹i lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, mét lÜnh vùc ho¹t ®éng cña con ngêi
liªn quan ®Õn c¸c hµnh vi mua b¸n c¸c hµng ho¸, dÞch vô. G¾n liÒn víi viÖc
mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô lµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i.
Kinh doanh th¬ng m¹i sù ®Ç t tiÒn cña, c«ng søc cña mét nh©n hay
mét tæ chøc vµo viÖc mua b¸n hµng ho¸ ®ã nh»m môc ®Ých kiÕm lîi nhuËn.
Th¬ng m¹i kinh doanh th¬ng i mèi liªn mËt thiÕt víi nhau.
Khi nãi ®Õn th¬ng m¹i , nãi ®Õn sù trao ®æi hµng ho¸ th«ng qua mua b¸n
trªn thÞ trêng, ë ®©u cã nhu cÇu th× ë ®ã ho¹t ®éng th¬ng m¹i .Tham gia
ho¹t ®éng th¬ng m¹i c¸c doanh ngiÖp s¶n xuÊt doanh nghiÖp th¬ng i.
thùc chÊt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th¬ng i ho¹t ®éng dÞch vô.
Doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµm dÞch vô cho c¶ ngêi b¸n vµ ngêi mua.
Th¬ng m¹i thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, lµm cho c¸c phËn kinh tÕ,
c¸c ngµnh thµnh mét thÓ thèng nhÊt, nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng ®îc tho¶ m·n.
Ho¹t ®éng th¬ng m¹i gióp cho quan kinh tÕ ®èi ngo¹i cña mét quèc gia
ph¸t triÓn.
Th¬ng m¹i ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh
nghiÖp diÔn ra b×nh thêng vµ liªn tôc.
Th¬ng m¹i t¸c ®éng trùc tiÕp tíi thÕ cña doanh nghiÖp trªn th¬ng tr-
êng. Th¬ng m¹i cµng ph¸t triÓn lµm cho vai t ®iÒu tiÕt, híng dÉn s¶n xuÊt
cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ngµy cµng ®îc n©ng cao c¸c mèi quan cña
c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ngµy cµng ®îc më réng.
1
ĐATN ĐỀ ÁN: Xúc tiến bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Xúc tiến bán hàng - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Xúc tiến bán hàng 9 10 2