Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Bán hàng và xđ kq KD của cty TNHH TM DV Tràng Thi

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1326 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn víi tr×nh ®é ngµy
cµng cao th× nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng ®ang dÇn ph¸t triÓn theo xu híng héi nhËp
víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp
ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó vµ s«i ®éng, ®ßi hái luËt ph¸p vµ c¸c biÖn ph¸p kinh
tÕ cña Nhµ níc ph¶i ®æi míi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Trong
xu híng ®ã, kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn vÒ néi dung, ph¬ng
ph¸p còng nh h×nh thøc tæ chøc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña nÒn
s¶n xuÊt x· héi. §Ó cã thÓ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh th× h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ
mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu. §ã lµ mét lÜnh vùc g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi
chÝnh, ®¶m nhËn hÖ thèng tæ chøc th«ng tin, lµm c¨n cø ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh
tÕ.
Víi t c¸ch lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, kÕ to¸n cung cÊp c¸c th«ng tin
kinh tÕ tµi chÝnh hiÖn thùc, cã gi¸ trÞ ph¸p lý vµ ®é tin cËy cao, gióp DN vµ c¸c ®èi
tîng cã liªn quan ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n t×nh h×nh ho¹t ®éng cña DN, trªn c¬ së ®ã ban
qu¶n lý DN sÏ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ phï hîp. V× vËy, kÕ to¸n cã vai trß hÕt
søc quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña DN.
§èi víi c¸c DN kinh doanh, th«ng qua c«ng t¸c kÕ to¸n, DN sÏ biÕt ®îc thÞ trêng nµo, mÆt hµng nµo mµ m×nh b¸n hµng cã hiÖu qu¶ nhÊt. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng
®¶m b¶o cho DN c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng mµ cßn cho phÐp DN ®¹t
®îc nh÷ng môc tiªu kinh tÕ ®· ®Ò ra nh: Doanh thu, lîi nhuËn, thÞ phÇn, uy tÝn ...
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc vµ qua thêi gian thùc tËp ë Trung t©m Th¬ng m¹i Thanh Tr×
(lµ mét chi nh¸nh cña C«ng ty Th¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi), em cho r»ng: B¸n
hµng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty. Nã gióp ban qu¶n lý C«ng
ty n¾m râ ®îc doanh thu, lîi nhuËn, t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty vµ hiÖn nay
C«ng ty cã thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng kh«ng.
1

§îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o còng nh sù gióp ®ì cña C¸n bé
phßng NghiÖp vô kinh doanh 2 cña C«ng ty Th¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi, em ®·
lùa chän chuyªn ®Ò cho bµi b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh lµ: “B¸n hµng vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cu¶ C«ng ty Th¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi” .
B¸o c¸o tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña
doanh nghiÖp.
Ch¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña
C«ng ty Th¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi
Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n...
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, khi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn víi tr×nh ®é ngµy
cµng cao th× nÒn kinhViÖt Nam còng ®ang dÇn ph¸t triÓn theo xu híng héi nhËp
víi nÒn kinh khu vùc quèc tÕ. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp
ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó vµ s«i ®éng, ®ßi hái luËt ph¸p vµ c¸c biÖn ph¸p kinh
cña Nhµ níc ph¶i ®æi i ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh ph¸t triÓn. Trong
xu híng ®ã, kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn vÒ néi dung, ph¬ng
ph¸p còng nh h×nh thøc tæ chøc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña nÒn
s¶n xuÊt héi. §Ó cã t qu¶n ho¹t ®éng kinh doanh t h¹ch to¸n to¸n lµ
mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu. §ãmét lÜnh vùc g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi
chÝnh, ®¶m nhËn thèng chøc th«ng tin, lµm c¨n cø ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh
tÕ.
Víi t c¸chc«ng cô qu¶nkinh tÕ tµi chÝnh,to¸n cung cÊp c¸c th«ng tin
kinh tµi chÝnh hiÖn thùc, cã gi¸ trÞ ph¸pvµ ®é tin cËy cao, gióp DN vµ c¸c ®èi
tîng cã liªn quan ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n t×nh nh ho¹t ®éng cña DN, trªn c¬ së ®ã ban
qu¶n DN ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh phï hîp. vËy, to¸n vai trß hÕt
søc quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña DN.
§èi víi c¸c DN kinh doanh, th«ng qua c«ng t¸c kÕ to¸n, DN sÏ biÕt ®îc thÞ tr-
êng nµo, mÆt hµng nµo mµ m×nh n hµng cã hiÖu qu¶ nhÊt. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng
®¶m b¶o cho DN c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng cßn cho phÐp DN ®¹t
®îc nh÷ng môc tiªu kinh tÕ ®· ®Ò ra nh: Doanh thu, lîi nhuËn, t phÇn, uy tÝn ...
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc vµ qua thêi gian thùc tËp ë Trung t©m Th¬ng m¹i Thanh Tr×
(lµ mét chi nh¸nh cña C«ng ty Th¬ng m¹i - DÞch Trµng Thi), em cho r»ng: B¸n
hµng mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty. gióp ban qu¶n C«ng
ty n¾m ®îc doanh thu, lîi nhuËn, t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty vµ hiÖn nay
C«ng ty cã thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng kh«ng.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Bán hàng và xđ kq KD của cty TNHH TM DV Tràng Thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Bán hàng và xđ kq KD của cty TNHH TM DV Tràng Thi - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Bán hàng và xđ kq KD của cty TNHH TM DV Tràng Thi 9 10 669