Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Báo cáo TH tại cty Gang thép Thái Nguyên

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1148 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp

Lêi nãi ®Çu
Môc tiªu hµng ®Çu vµ còng lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i cña mäi ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao c¸c c«ng ty cÇn tæ
chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh tÕ sao cho phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô
cña m×nh mµ vÉn ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèi u. §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu qu¶n lý cña
nÒn kinh tÕ thÞ trêng Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh quyÕt ®Þnh vÒ hÖ thèng kÕ
to¸n míi. HÖ thèng kÕ to¸n míi ®îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c tho¶ m·n c¸c
yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ trêng ViÖt Nam.
H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan cña b¶n th©n qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt còng nh cña x· héi, nhu cÇu ®ã ®îc tån t¹i trong tÊt c¶ c¸c h×nh th¸i
x· héi kh¸c nhau vµ ngµy cµng t¨ng tuú theo sù ph¸t triÓn cña x· héi. ThËt
vËy mét nÒn s¶n xuÊt víi quy m« ngµy cµng lín, víi tr×nh ®é x· héi ho¸ vµ
søc ph¸t triÓn s¶n xuÊt ngµy cµng cao víi nh÷ng quy luËt kinh tÕ míi ph¸t
sinh, v× vËy kh«ng thÓ t¨ng cêng h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ mäi mÆt.
H¹ch to¸n kÕ to¸n cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi nhµ níc, ®Ó ®iÒu
hµnh qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng ®iÒu
tra quan s¸t, tÝnh to¸n, ®o lêng ghi chÐp c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ nh»m qu¶n lý
c¸c qu¸ tr×nh ®ã ngµy mét chÆt chÏ h¬n.
NhËn thÊy tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ
to¸n. Sau thêi gian häc tËp t¹i trêng vµ ®i thùc tËp t¹i chi nh¸nh C«ng ty thÐp
Th¸i Nguyªn. Nhê sù d¹y b¶o tËn t×nh cña c¸c c« chó phßng kÕ to¸n chi
nh¸nh vµ ®Æc biÖt lµ sù chØ dÉn tËn t×nh cña c« giao em ®· lµm ®îc mét "B¸o
c¸o kÕ to¸n tæng hîp t¹i Chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn".
B¸o c¸o gåm 3 phÇn:
PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n,
h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i Chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn.
PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i
Nguyªn.

B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp
PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt.
Do lîng kiÕn thøuc tÝch luü cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ, cã thÓ B¸o c¸o
cña em cã nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c¸c c«.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp

PhÇn I
§Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ
to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh c«ng ty
gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi
1. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh
* S¬ lîc vÒ chi nh¸nh
- Tªn doanh nghiÖp: Chi nh¸nh c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn.
- Trô së chÝnh: 17 Hµng V«i - quËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi
- GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè: 302849 - UBNDTP Hµ Néi cÊp
- Tµi kho¶n: 710A00700 - T¹i Së Giao dÞch I - Ng©n hµng C«ng th¬ng
ViÖ...
B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp
Lêi nãi ®Çu

 !"#$%&"'()*+
,'-(./0"/1,23
45".'6$%&(/,"'-
.789:;<=>'*.76.
(1$?6.(1"@*!A8*B=(
*.789CD$
?(.(('>@'(84
 =3E"8 (4(
=(*2FGA/(8&=$;#
#* 1'*)*13184=(
,/(8& *1H'*#.1/(
34#*)&29(.(I$
?(.(E-J8 '86113&
'-.'6!@$?(.(6
8'(3<(39K/('(84.L'-
('(84E*IMN$
D# *'8A.)((.
($O9#/89A#/(P)*K/
;(D*$D9A!*>#4()Q/R.(
(I>AS!5#4)G="TB¸o
c¸o kÕ to¸n tæng hîp t¹i Chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i NguyªnT$
B¸o c¸o gåm 3 phÇn:
PhÇn IU%I& !+,>(*.(3
4,+.(P(P)*K/;(D*$
PhÇn IIUP)(((P)*K/;(
D*$
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Báo cáo TH tại cty Gang thép Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Báo cáo TH tại cty Gang thép Thái Nguyên - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Báo cáo TH tại cty Gang thép Thái Nguyên 9 10 393