Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Báo cáo tổng hợp cty May Đáp Cầu (DAGARCO)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1153 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi më ®Çu
Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nh©n tè nh m«i trêng kinh doanh, tr×nh ®é qu¶n lý
cña c¸c nhµ doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é qu¶n lý tµi chÝnh . §Ó cã nh÷ng
hiÓu biÕt vÒ c¸c vÊn ®Ò trªn ®ßi hái sù häc tËp kh«ng ngõng cña nh÷ng sinh
viªn ngµnh kinh tÕ –nh÷ng nhµ qu¶n trÞ t¬ng lai – chóng em hiÖn nay .
Lµm thÕ nµo ®Ó trë thµnh mét nhµ qu¶n trÞ giái ? §ã lµ c©u hái lu«n ®îc
®Æt ra ë mäi thêi ®¹i ®Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn kh«ng
ngõng nh hiÖn nay . Víi mét c©u hái nh trªn , tuú mçi ngêi ®øng trªn nh÷ng
gãc ®é kh¸c nhau sÏ cã ý kiÕn kh¸c nhau víi sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n , theo
em nhµ qu¶n trÞ giái ®Çu tiªn ph¶i biÕt dïng ngêi , v× con ngêi lu«n lµ yÕu tè
phøc t¹p vµ quan träng nhÊt trong mäi lÜnh vùc . §Ó lµm ®îc viÖc trªn ®ßi hái
c¶ mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu rÊt l©u . Cuèn s¸ch “ ChiÕn quèc s¸ch trong kinh
doanh ( 88 kÕ lµm giµu ) “ ®îc xuÊt b¶n n¨m 1994 cña nhµ xuÊt b¶n lao ®éng
sÏ phÇn nµo gióp nh÷ng ngêi lµm kinh tÕ cã ®îc sù hiÓu biÕt vÒ vÊn ®Ò trªn .
Cuèn s¸ch nµy kh«ng chØ nãi vÒ c¸ch dïng ngêi mµ cßn cho ta biÕt c¸ch n¾m
b¾t thêi c¬ trong viÖc lµm kinh tÕ . Ngoµi ra nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã kiÕn thøc vÒ
kinh tÕ s©u réng , ph¶i biÕt ®¸nh gi¸ vÞ trÝ cña doanh nghiÖp m×nh trong nÒn
kinh tÕ ®Ó ®a ra híng ®i ®óng trong ho¹t ®éng kinh doanh .
Em- mét sinh viªn ngµnh kinh tÕ - nãi riªng còng nh toµn thÓ c¸c b¹n
sinh viªn trong ngµnh nãi chung sÏ cßn ph¶i cè g¾ng häc hái nhiÒu h¬n n÷a
®Ó trë thµnh nh÷ng nhµ qu¶n trÞ giái trong t¬ng lai , ®îc gãp phÇn nhá bÐ cña
m×nh vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc nhµ .
Bµi “B¸o c¸o tæng hîp” nµy lµ sù vËn dông ®Çu tiªn c¸c kiÕn thøc ®· ®îc häc trong trêng vµo mét m«i trêng cña doanh nghiÖp trong thùc tÕ. Do
kinh nghiÖm cßn cha cã nªn qu¸ tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña

TrÇn ThÞ HuyÒn Ch©m

QTKD 9

2

C«ng ty may §¸p CÇu trong bµi b¸o c¸o nµy cã thÓ cßn cã nhiÒu sai xãt.
Nªn em rÊt mong cã sù gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó sù hiÓu biÕt cña
em vÒ c¸c vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ ®îc trän vÑn h¬n, ®Ó sau nµy gióp Ých nhiÒu
h¬n n÷a cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña níc nhµ.
Hµ Néi, th¸ng 3 n¨m 2003

TrÇn ThÞ HuyÒn Ch©m

QTKD 9

3

PhÇn I:

Kh¶o s¸t tæng hîp vÒ c¸c vÊn
®Ò chung
cña C«ng ty may §¸p CÇu
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ....................4
1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty .....................................4
2- T×nh h×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ....
Lêi më ®Çu
Lêi më ®Çu
tån t¹i ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nh©n nh m«i trêng kinh doanh, tr×nh ®é qu¶n
cña c¸c nhµ doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é qu¶n lý tµi chÝnh . §Ó cã nh÷ng
hiÓu biÕt c¸c vÊn ®Ò trªn ®ßi hái häc tËp kh«ng ngõng cña nh÷ng sinh
viªn ngµnh kinh tÕ –nh÷ng nhµ qu¶n trÞ t¬ng lai – chóng em hiÖn nay .
Lµm thÕ nµo ®Ó trë thµnh mét nhµ qu¶n trÞ giái ? §ã lµ c©u hái lu«n ®îc
®Æt ra ë mäi thêi ®¹i ®Æc biÖt trong nÒn kinh t trêng ph¸t triÓn kh«ng
ngõng nh hiÖn nay . Víi mét c©u hái nh trªn , tuú mçi ngêi ®øng trªn nh÷ng
gãc ®é kh¸c nhau ý kiÕn kh¸c nhau víi sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n , theo
em nhµ qu¶n trÞ giái ®Çu tiªn ph¶i biÕt dïng ngêi , con ngêi lu«n yÕu
phøc t¹p vµ quan träng nhÊt trong mäi lÜnh vùc . §Ó lµm ®îc viÖc trªn ®ßi hái
c¶ mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu rÊt l©u . Cuèn s¸ch “ ChiÕn quèc s¸ch trong kinh
doanh ( 88 kÕ lµm giµu ) “ ®îc xuÊt b¶n n¨m 1994 cña nhµ xuÊt b¶n lao ®éng
phÇn nµo gióp nh÷ng ngêi lµm kinh ®îc hiÓu biÕt vÊn ®Ò trªn .
Cuèn s¸ch nµy kh«ng chØ nãi vÒ c¸ch dïng ngêi mµ cßn cho ta biÕt c¸ch n¾m
b¾t thêi c¬ trong viÖc lµm kinh tÕ . Ngoµi ra nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã kiÕn thøc vÒ
kinh s©u réng , ph¶i biÕt ®¸nh gi¸ trÝ cña doanh nghiÖp m×nh trong nÒn
kinh tÕ ®Ó ®a ra híng ®i ®óng trong ho¹t ®éng kinh doanh .
Em- mét sinh viªn ngµnh kinh - nãi riªng còng nh toµn thÓ c¸c b¹n
sinh viªn trong ngµnh nãi chung cßn ph¶i g¾ng häc hái nhiÒu h¬n n÷a
®Ó trë thµnh nh÷ng nhµ qu¶n trÞ giái trong t¬ng lai , ®îc gãp phÇn nhá bÐ cña
m×nh vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc nhµ .
Bµi “B¸o c¸o tæng hîp” nµy vËn dông ®Çu tiªn c¸c kiÕn thøc ®· ®-
îc häc trong trêng vµo mét m«i trêng cña doanh nghiÖp trong thùc tÕ. Do
kinh nghiÖm cßn cha nªn qu¸ tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña
TrÇn ThÞ HuyÒn Ch©m QTKD 9
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Báo cáo tổng hợp cty May Đáp Cầu (DAGARCO) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Báo cáo tổng hợp cty May Đáp Cầu (DAGARCO) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Báo cáo tổng hợp cty May Đáp Cầu (DAGARCO) 9 10 85