Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại cty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời mở đầu
Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ
thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan
trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên cơ sở vật chất,
trang thiết bị kinh tế.
Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ thể hiện năng lực, trình độ công nghệ,
cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển
sản xuất, nó là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động của doanh nghiệp nói
riêng và của nền kinh tế đất nước nói chung. Đứng trên góc độ kế toán thì việc
phản ánh đầy đủ, tính khấu hao và quản lý chặt chẽ TSCĐ là một tiền đề quan
trọng để các doanh nghiệp tiền hành SXKD có hiệu quả, nó khẳng định vai trò vị
trí của doanh nghiệp trước nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay.
Sau một thời gian thực tập, nắm bắt tình hình thực tế tại Công ty xe máy - xe
đạp Thống Nhất, em xin trình bày báo cáo thực tập với các nội dung sau.
Ngoài “Lời nãi đầu” và “Kết luận” nội dung của b¸o c¸o gồm 4 phần chÝnh:
PhÇn I: §Æc ®iÓm chung vÒ c«ng ty xe m¸y - xe ®¹p thèng nhÊt.
PhÇn II: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty xe m¸y- xe ®¹p
Thèng nhÊt.
PhÇn III: §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty xe m¸y – xe ®¹p
Thèng NhÊt.
PhÇn IV: C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ cña c«ng ty.

1

PhÇn I :
®Æc ®iÓm chung vÒ c«ng ty xe m¸y - xe ®¹p thèng nhÊt
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
C«ng ty xe m¸y – xe ®¹p Thèng NhÊt lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng
trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe ®¹p. Trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
hiÖn nay, xe ®¹p ViÖt Nam rÊt khã c¹nh tranh ®îc víi c¸c lo¹i xe ®¹p ngo¹i cña
Trung Quèc vµ NhËt B¶n. MÆc dï vËy, c«ng ty lu«n nç lùc hÕt m×nh kh«ng ngõng
n©ng cao chÊt lîng, c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn
th¬ng trêng. C«ng ty tr¶i qua qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn 40 n¨m víi
nhiÒu biÕn ®æi. TiÒn th©n cña c«ng ty lµ h·ng xe ®¹p D©n Sinh thuéc tËp ®oµn xe
®¹p Sµi Gßn. Th¸ng 6/1960, Nhµ níc ch×nh thøc thµnh lËp XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng
NhÊt thuéc Bé c«ng nghiÖp nÆng sau do Bé c¬ khÝ luyÖn kim qu¶n lý.
Ngµy 6/1/1978, XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt t¸ch ra khái Bé c¬ khÝ luyÖn kim
chuyÓn sang trùc thuéc Së c«ng nghiÖp Hµ Néi. Trong giai ®o¹n nµy, c¸c xÝ nghiÖp
xe ®¹p ®îc tæ chøc thµnh Liªn hiÖp xÝ nghiÖp xe ®¹p. Mçi thµnh viªn trong Liªn
hiÖp kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ h¹ch to¸n néi bé. XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt
®îc giao nhiÖm vô s¶n xuÊt khung xe, vµnh, ghi ®«ng, ph« t¨ng vµ l¾p r¸p xe ®¹p
...
Lời mở đầu
Tài sản cố định (TSCĐ) một bộ phận bản tạo nên sở vật chất kỹ
thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). giữ vai trò đặc biệt quan
trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên sở vật chất,
trang thiết bị kinh tế.
Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ thể hiện năng lực, trình độ công nghệ,
sở vật chất k thuật cũng như thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển
sản xuất, điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động của doanh nghiệp nói
riêng của nền kinh tế đất nước nói chung. Đứng trên góc độ kế toán thì việc
phản ánh đầy đủ, tính khấu hao quản chặt chẽ TSCĐ một tiền đề quan
trọng để các doanh nghiệp tiền hành SXKD hiệu quả, khẳng định vai trò v
trí của doanh nghiệp trước nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay.
Sau một thời gian thực tập, nắm bắt tình hình thực tế tại Công ty xe máy - xe
đạp Thống Nhất, em xin trình bày báo cáo thực tập với các nội dung sau.
Ngo i “Là i nãi đầu” v “Kà ết lun” ni dung ca b¸o c¸o gm 4 phn chÝnh:
PhÇn I: §Æc ®iÓm chung vÒ c«ng ty xe m¸y - xe ®¹p thèng nhÊt.
PhÇn II: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty xe m¸y- xe ®¹p
Thèng nhÊt.
PhÇn III: §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty xe m¸y xe ®¹p
Thèng NhÊt.
PhÇn IV: C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ cña c«ng ty.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại cty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại cty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại cty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất 9 10 189