Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại ctyTNHH SELTA

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn I:

Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ doanh nghiÖp vµ c«ng t¸c
kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta
I.

Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng ty TNHH Selta.

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty TNHH Selta.
* VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi.
ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t ®îc thµnh tÝch vµ kÕt qu¶
cao mét phÇn lín còng lµ do trô së cña c«ng ty cã phï hîp vµ thuËn tiÖn kh«ng?
§iÒu ®ã phô thuéc vµo tõng ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tõng lo¹i h×nh kinh doanh.
Trô së chÝnh cña c«ng ty t¹i : 15A1 C¸t Linh, §èng §a, Hµ Néi.
C«ng ty TNHH Selta tån t¹i ë m«i trêng t¬ng ®èi tèt gÇn trung t©m thµnh
phè Hµ Néi. C«ng ty ®îc ®Æt t¹i lµ 1 khu trung t©m kh¸ réng lín vµ ®îc nhiÒu ngêi
biÕt ®Õn lµ trung t©m th¬ng m¹i C¸t Linh. T¹i trung t©m nµy c«ng ty cßn cã 1 siªu
thÞ chuyªn b¸n ®å trang trÝ néi ngo¹i thÊt ®Æt t¹i gÇn c«ng ty víi diÖn tÝch ®Êt kinh
doanh lµ 200 m víi diÖn tÝch phßng lµm viÖc, m«i trêng lµm viÖc tho¸ng m¸t t¹o
®iÒu kiÖn kh¸ thuËn lîi cho c¸c phßng ban lµm viÖc cho viÖc giao lu bu«n b¸n víi
kh¸ch hµng. C«ng ty cßn cã tªn giao dÞch : Selta company Limited. Tªn
viÕt t¾t Selta Co., Ltd
C«ng ty cßn cã chi nh¸nh lµ ph©n xëng s¶n xuÊt ®Æt t¹i x· Trung V¨n, huyÖn
Tõ Liªm, thµnh phè Hµ Néi. §iÒu kiÖn kinh tÕ ë ®ã còng kh¸ lµ phï hîp.
- PhÝa T©y B¾c gi¸p víi trêng cao ®¼ng x©y dùng sè 1
- PhÝa §«ng Nam gi¸p víi c«ng ty chÕ biÕn l©m s¶n vµ c«ng ty xuÊt nhËp khÈu
M©y tre ®an.
Víi diÖn tÝch cña ph©n xëng lµ 3000 m còng ®ñ ®Ó s¶n xuÊt vµ kho chøa
hµng.
Ph©n xëng còng gÇn víi ®êng t¹o ®iÒu kiÖn cho xe cé ®i l¹i dÔ dµng.
* C¬ së ph¸p lý thµnh lËp Doanh nghiÖp.
C«ng ty TNHH Selta lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thµnh
lËp ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh sè 0102003974 theo giÊy phÐp
1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
®¨ng ký kinh doanh ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2001 do uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ
Néi së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t cÊp.
C«ng ty TNHH Selta lµ 1 c«ng ty TNHH do 1 thµnh viªn gãp vèn vµ s¸ng
lËp c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ nh»m phôc vô nhu cÇu lîi
Ých vµ ho¹t ®éng tiªu dïng cña nh©n d©n, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x·
héi, c«ng ty cã tµi kho¶n tiÒn VN§, cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ cã con dÊu riªng ®Ó
giao dÞch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
C«ng ty ra ®êi víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh lµ chñ yÕu, chuyªn s¶n
xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng nh : Bån t¾m víi nhiÒu chñng lo¹i, bµn, s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p
c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh, ®å ®iÖn gia dông ... Trong vµi n¨m gÇn ®©y víi nhu cÇu thÞ
hiÕu cña ngêi tiªu dïng ngµy cµng ...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn I:
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ doanh nghiÖp vµ c«ng t¸c
kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH Selta
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng ty TNHH Selta.
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty TNHH Selta.
* VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi.
ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t ®îc thµnh tÝch vµ kÕt qu¶
cao mét phÇn lín còng do trô cña c«ng ty phï hîp thuËn tiÖn kh«ng?
§iÒu ®ã phô thuéc vµo tõng ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tõng lo¹i h×nh kinh doanh.
Trô së chÝnh cña c«ng ty t¹i : 15A1 C¸t Linh, §èng §a, Hµ Néi.
C«ng ty TNHH Selta tån t¹i ë m«i trêng t¬ng ®èi tèt gÇn trung t©m thµnh
phè Hµ Néi. C«ng ty ®îc ®Æt t¹i lµ 1 khu trung t©m kh¸ réng lín vµ ®îc nhiÒu ngêi
biÕt ®Õn lµ trung t©m th¬ng m¹i C¸t Linh. T¹i trung t©m nµy c«ng ty cßn 1 siªu
thÞ chuyªn b¸n ®å trang trÝ néi ngo¹i thÊt ®Æt t¹i gÇn c«ng ty víi diÖn tÝch ®Êt kinh
doanh lµ 200 m víi diÖn tÝch phßng lµm viÖc, m«i trêng lµm viÖc tho¸ng m¸t t¹o
®iÒu kiÖn kthuËn lîi cho c¸c phßng ban lµm viÖc cho viÖc giao lu bu«n b¸n víi
kh¸ch hµng. C«ng ty cßn tªn giao dÞch : Selta company Limited. Tªn
viÕt t¾t Selta Co., Ltd
C«ng ty cßn cã chi nh¸nh lµ ph©n xëng s¶n xuÊt ®Æt t¹i x· Trung V¨n, huyÖn
Tõ Liªm, thµnh phè Hµ Néi. §iÒu kiÖn kinh tÕ ë ®ã còng kh¸ lµ phï hîp.
- PhÝa T©y B¾c gi¸p víi trêng cao ®¼ng x©y dùng sè 1
- PhÝa §«ng Nam gi¸p víi c«ng ty chÕ biÕn l©m s¶n c«ng ty xuÊt nhËp khÈu
M©y tre ®an.
Víi diÖn tÝch cña ph©n xëng 3000 m còng ®ñ ®Ó s¶n xuÊt kho chøa
hµng.
Ph©n xëng còng gÇn víi ®êng t¹o ®iÒu kiÖn cho xe cé ®i l¹i dÔ dµng.
* C¬ së ph¸p lý thµnh lËp Doanh nghiÖp.
C«ng ty TNHH Selta mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thµnh
lËp ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh 0102003974 theo giÊy phÐp
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại ctyTNHH SELTA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại ctyTNHH SELTA - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Công tác KT tại ctyTNHH SELTA 9 10 153