Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty CP May Nam Hà

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 1735 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I
Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty
- Tªn giao dÞch ViÖt Nam: C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ
- Tªn giao dÞch Quèc tÕ: Nam Ha GARMENT Stock COMPANY
- §Þa chØ: 510 ®êng Trêng Chinh - Thµnh phè Nam ®Þnh
I. Mét sè vÊn ®Ò chung.
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.
C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp may c«ng nghÖ
phÈm Nam §Þnh. XÝ nghiÖp may c«ng nghÖ phÈm Nam §Þnh ®îc thµnh lËp tõ
ngµy 6/9/1969 do ty th¬ng nghiÖp Nam Hµ quyÕt ®Þnh. §Õn n¨m 1981 theo
quyÕt ®Þnh sè 12/Q§-TC ngµy 07/01/1981 cña UBND tØnh Hµ Nam Ninh hîp
nhÊt tr¹m c¾t tæng hîp, tr¹m gia c«ng, tr¹m may Nam §Þnh, Ninh B×nh vµ
thµnh lËp xÝ nghiÖp may Hµ Nam Ninh.
Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng, xÝ nghiÖp may cµng ngµy cµng
ph¸t triÓn lín m¹nh vÒ c¬ së vËt chÊt, vÒ chuyªn m«n còng nh vÒ kü thuËt vµ
nhiÖm vô ®îc giao. §Ó phï hîp víi ph¬ng híng, nhiÖm vô vÒ ®Èy m¹nh s¶n
xuÊt hµng xuÊt khÈu, së th¬ng nghiÖp Hµ Nam Ninh ®· ra quyÕt ®Þnh sè
31/TC-TN ngµy 14/07/1987. T¸ch xÝ nghiÖp may néi th¬ng Hµ Nam Ninh
thµnh hai xÝ nghiÖp lµ xÝ nghiÖp may Ninh B×nh vµ xÝ nghiÖp may Nam §Þnh
cã chøc n¨ng tæ chøc viÖc s¶n xuÊt hµng may mÆc s½n phôc vô tiªu dïng néi
®Þa vµ xuÊt khÈu. Ngµy 22/02/1993 theo quyÕt ®Þnh sè 155/Q§-UB cña UBNd
tØnh Nam Hµ ®æi xÝ nghiÖp may Nam Hµ thµnh c«ng ty may xuÊt khÈu.
Trong suèt qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, xÝ nghiÖp tõng bíc ph¸t
triÓn vµ lín m¹nh, lu«n lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®îc giao. XÝ
nghiÖp ®îc vinh dù nhiÒu lÇn ®ãn c¸c ®ång chÝ c¸n bé l·nh ®¹o cÊp cao cña
§¶ng vµ Nhµ níc tíi th¨m. Tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp víi c¬ së m¸y ®¹p
ch©n, nhµ xëng t¹m thêi, ®êng x¸ thiÕt bÞ m¸y mãc.

1

§éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã chuyªn m«n, kü thuËt ®ñ ®iÒu kiÖn
s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cao cÊp, ®¸p øng ®ñ thÞ hiÕu vµ nhu cÇu cña kh¸ch
hµng trong vµ ngoµi níc.
Ngµy 01/01/2001 C«ng ty may xuÊt khÈu thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ theo
chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. Tõ khi cæ phÇn ho¸ ®Õn nay c«ng ty ph¸t
triÓn m¹nh mÏ vÒ c¬ së chuyªn m«n kü thuËt còng nh c¬ së vËt chÊt cïng víi
khèi lîng c«ng nh©n ngµy cµng ®«ng ®¶o vµ lµnh nghÒ.
2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ.
2.1. chøc n¨ng cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ.
C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ lµ doanh nghiÖp cña Nhµ níc thuéc Tæng
C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp cña Nhµ níc,
thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®iÒu lÖ tæ chøc cña Tæng C«ng ty
DÖt - May ViÖt Nam.
Chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ gia c«ng
hµng may mÆc xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt hµng tiªu ...
PhÇn I
Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty
- Tªn giao dÞch ViÖt Nam:C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ
- Tªn giao dÞch Quèc tÕ: Nam Ha Stock
- §Þa chØ: 510 ®êng Trêng Chinh - Thµnh phè Nam ®Þnh
I. Mét sè vÊn ®Ò chung.


 !
"#$#%$"$&'()*++,%$-%.'
)*+/0%1#23456#5%#%$-%789:;
<=>?@=>@=>@9AB
 
4=')*C=AAB'>D@
C=EF>B(/GB <@B*HIBJK* B
BL'EMBF(F@BLB>/N
*<*<J*@/G(O=)*+ /0
P%#434%Q#56#%$-64CD(
9AB
RS,SB/N*<T/ULBLH*&MD
B*<J*11#51#%$$P.')*+/0%VV#2389789&
;*<J*
4='/*0)*C=AB'>D@!WFC
=EBF>@**'BL@J+'>'
B&X*RCYCWDO>'<'7
NBFF,4!Z* BF(/GC>
@G>[@[C+WCR
%
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty CP May Nam Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty CP May Nam Hà - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty CP May Nam Hà 9 10 873