Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty dệt vai CN HN HACATEX

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 1535 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng

B¸o C¸o Tæng Hîp
Lêi më ®Çu

Trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, mäi doanh
nghiÖp ph¶i hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù quyÕt ®Þnh vµ tù
chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §iÒu
nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× kh«ng cßn c¸ch
nµo kh¸c ph¶i biÕt ®æi míi cho phï hîp tõ viÖc nghiªn cøu xem s¶n xuÊt c¸i
g×, s¶n xuÊt nh thÕ nµo ®Õn viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ra sao ®Ó víi chi
phÝ thÊp nhÊt s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng ®¸p øng ®îc nhu cÇu
cña ngêi tiªu dïng. §øng tríc thùc tÕ nh vËy Hacatex còng kh«ng ngõng vËn
®éng lu«n b¸m s¸t ®Ó n¾m b¾t sù thay ®æi cña thÞ trêng, m¹nh d¹n ¸p dông
nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tæ chøc ®iÒu
chØnh l¹i c¬ cÊu lao ®éng, t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp trong c«ng ty …
Víi môc tiªu chÊt lîng s¶n phÈm ®Æt lªn hµng ®Çu, s¶n phÈm cña HACATEX
dï cßn míi mÎ nhng ®· nhanh chãng ®îc thÞ trêng néi ®Þa chÊp nhËn vµ trong
t¬ng lai kh«ng xa s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ v¬n ra thÞ trêng khu vùc vµ thÕ
giíi.
Trong thêi gian ng¾n ngñi chØ cã 7 tuÇn thùc tËp t¹i C«ng ty nhng em ®·
thÊy mét kh«ng khÝ lµm viÖc rÊt s«i næi, nã gióp em hiÓu ®îc thùc tÕ ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ cña
c«ng ty nãi riªng trong c¬ chÕ thÞ trêng, gióp em so s¸nh, kiÓm nghiÖm vµ ¸p
dông nh÷ng g× m×nh ®· ®îc lÜnh héi tõ c¸c thÇy c« ®Õn thùc tÕ s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó trong c«ng ty nhÊt lµ c¸c c« chó
trong phßng Tæ chøc hµnh chÝnh ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy TrÇn M¹nh Hïng - gi¶ng
viªn khoa Kinh tÕ ®· nhiÖt t×nh híng dÉn em, gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o
thùc tËp tèt nghiÖp nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi, th¸ng 4 n¨m 2004
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng

Qtkd10-hµ néi

1

Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I

NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng

B¸o C¸o Tæng Hîp

PhÇn I:
kh¸i qu¸t vÒ c«nG ty dÖt v¶i c«ng nghiÖp hµ néi
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty dÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ
Néi.
N¨m 1967 trong giai ®o¹n MiÒn B¾c ®ang chÞu ¶nh hëng nÆng nÒ
bëi cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü, mét nhµ m¸y dÖt ch¨n thuéc
Liªn hiÖp dÖt Nam §Þnh ®· s¬ t¸n lªn Hµ Néi vµ t¹o c¬ së x¶n xuÊt ch¨n
chiªn t¹i x· VÜnh Tuy huyÖn Thanh Tr× - Hµ Néi.
Bíc khëi ®Çu nµy nhµ m¸y gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh quy tr×nh c«ng
nghÖ thñ c«ng l¹c hËu, m¸y mãc thiÕt bÞ cò kü ngÌo nµn, h¬n n÷a tríc kia
n...
NguyÔn ThÞ HuyÒn D ¬ng B¸o C¸o Tæng Hîp
Lêi më ®Çu
Trong c kinh t trêng qu¶n cña nhµ níc, mäi doanh
nghiÖp ph¶i hoµn toµn c trong s¶n xuÊt kinh doanh, tù quyÕt ®Þnh vµ
chÞu tr¸ch nhiÖm kÕt qu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §iÒu
nµy ®ßi hái c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¸t triÓn th× kh«ng cßn c¸ch
nµo kh¸c ph¶i biÕt ®æi míi cho phï hîp viÖc nghiªn cøu xem s¶n xuÊt c¸i
g×, s¶n xuÊt nh thÕ nµo ®Õn viÖc chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ra sao ®Ó víi chi
phÝ thÊp nhÊt s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt lîng ®¸p øng ®îc nhu cÇu
cña ngêi tiªu dïng. §øng tríc thùc tÕ nh vËy Hacatex còng kh«ng ngõng vËn
®éng lu«n b¸m s¸t ®Ó n¾m b¾t thay ®æi cña thÞ trêng, m¹nh d¹n ¸p dông
nh÷ng thµnh tùu cña khoa häc thuËt vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chøc ®iÒu
chØnh l¹i cÊu lao ®éng, t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp trong c«ng ty
Víi môc tiªu chÊt lîng s¶n phÈm ®Æt lªn hµng ®Çu, n phÈm cña HACATEX
cßn míi nhng ®· nhanh chãng ®îc thÞ trêng néi ®Þa chÊp nhËn trong
t¬ng lai kh«ng xa s¶n phÈm cña c«ng ty v¬n ra t trêng khu vùc vµ thÕ
giíi.
Trong thêi gian ng¾n ngñi chØ cã 7 tuÇn thùc tËp t¹i C«ng ty nhng em ®·
thÊy mét kh«ng khÝ lµm viÖc rÊt s«i næi, gióp em hiÓu ®îc thùc ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung cña
c«ng ty nãi riªng trong c thÞ trêng, gióp em so s¸nh, kiÓm nghiÖm ¸p
dông nh÷ng m×nh ®· ®îc lÜnh héi c¸c thÇy c« ®Õn thùc n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c trong c«ng ty nhÊt c¸c chó
trong phßng cc hµnh chÝnh ®· nhiÖt nh gp ®ì em trong q tr×nh thùc p.
Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy TrÇn M¹nh Hïng - gi¶ng
viªn khoa Kinh ®· nhiÖt t×nh híng dÉn em, gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o
thùc tËp tèt nghiÖp nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi, th¸ng 4 n¨m 2004
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ HuyÒn D¬ng
Qtkd10-hµ néi Trêng C§ KTKT C«ng NghiÖp I
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty dệt vai CN HN HACATEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty dệt vai CN HN HACATEX - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty dệt vai CN HN HACATEX 9 10 790