Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty Gang thép Thái Nguyên

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
KÕ to¸n lµ c«ng cô phôc vô qu¶n lý kinh tÕ. Sù ra ®êi cña nã g¾n liÒn víi sù
ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn kÕ to¸n
cµng trë nªn quan träng vµ trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc. §Ó qu¶n lý cã
hiÖu qu¶ vµ tèt nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ®ång
thêi sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau trong ®ã kÕ to¸n lµ c«ng
cô qu¶n lý hiÖu qu¶ nhÊt.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i h¹ch
to¸n kinh tÕ, ph¶i tù lÊy thu bï chi vµ cã l·i. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng cã c¹nh tranh ganh g¾t, mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp
s¶n xuÊt lµ ph¶i quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u c¸c mÆt qu¶n lý trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt tõ khi bá vèn ra cho ®Õn khi thu håi ®Õn vèn vÒ sao cho chi phÝ bá ra lµ Ýt
nhÊt l¹i thu vÒ ®îc lîi nhuËn cao nhÊt. Cã nh vËy ®¬n vÞ míi cã kh¶ n¨ng bï ®¾p
®îc nh÷ng chi phÝ bá ra vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng
cho ngêi lao ®éng vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng.
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i t¹o c¬ së ®Ó ph¸t triÓn
doanh nghiÖp. Bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn qu¶n lý s¶n xuÊt thùc hiÖn c«ng
t¸c marketing tiÕp thÞ b¸n hµng, s¶n phÈm huy ®éng tèi ®a c¸c nhuån lùc cña
doanh nghiÖp. c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt
kiÖm nguyªn vËt liÖu, c¶i tiÕn c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn tèt vai trß cña kÕ
to¸n trong viÖc gióp c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®óng
®¾n.H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng trong hÖ thèng qu¶n
lý, nã ®îc sö dông nh mét c«ng cô cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan vµ
gi¸m ®èc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi nhµ níc kÕ
to¸n lµ c«ng cô quan träng ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng ®Ó kiÓm tra viÖc chÊp hµnh
ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ quèc d©n.

1

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

PhÇn I
Giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò chung vÒ
c«ng ty Gang ThÐp th¸i nguyªn
I.1. S¬ lîc mét sè nÐt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn cña c«ng ty .
C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn. Víi chøc n¨ng lµ ®¬n vÞ phô trî ®îc
ph©n cÊp vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n
hµng c«ng th¬ng Lu X¸ Th¸i Nguyªn, ho¹t ®éng theo giÊy phÐp kinh doanh sè
10661 cña träng tµi kinh tÕ Th¸i Nguyªn cÊp ngµy 20/03/1993.
- Tªn gäi

:C«ng ty s¾t ThÐp Th¸i Nguyªn

- C¬ quan chñ qu¶n

:Bé c«ng nghiÖp

- §Þa chØ

:Phêng Cam Gi¸- thµnh phè Th¸i

Nguyªn- tØnh Th¸i Nguyªn
- §iÖn tho¹i

:(0280) 83...
Lêi nãi ®Çu
KÕ to¸n lµ c«ng cô phôc vô qu¶n lý kinh tÕ. Sù ra ®êi cña nã g¾n liÒn víi sù
ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn kÕ to¸n
cµng trë nªn quan träng vµ trë thµnh c«ngkh«ng thÓ thiÕu ®îc. §Ó qu¶n lý
hiÖu qu¶ tèt nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ®ång
thêi sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng qu¶n kh¸c nhau trong ®ã to¸n lµ c«ng
cô qu¶n lý hiÖu qu¶ nhÊt.
Trong nÒn kinh thÞ trêng c¸c ®¬n s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i h¹ch
to¸n kinh tÕ, ph¶i lÊy thu chi l·i. §Ó tån t¹i ph¸t triÓn trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng cã c¹nh tranh ganh g¾t, mét vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp
s¶n xuÊt lµ ph¶i quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c kh©u c¸c mÆt qu¶n lý trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt khi vèn ra cho ®Õn khi thu håi ®Õn vèn sao cho chi p ra Ýt
nhÊt l¹i thu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt. Cã nh vËy ®¬n míi kh¶ n¨ng®¾p
®îc nh÷ng chi phÝ bá ra vµ thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng
cho ngêi lao ®éng vµ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng.
§Ó ®¹t ®îc môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh l·i t¹o ®Ó ph¸t triÓn
doanh nghiÖp. Bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p c¶i tiÕn qu¶n s¶n xuÊt thùc hiÖn c«ng
t¸c marketing tiÕp thÞ b¸n hµng, s¶n phÈm huy ®éng tèi ®a c¸c nhuån lùc cña
doanh nghiÖp. c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt
kiÖm nguyªn vËt liÖu, c¶i tiÕn c«ng t¸c to¸n ®Ó thùc hiÖn tèt vai trß cña kÕ
to¸n trong viÖc gióp c¸c nhµ qu¶n doanh nghiÖp ®Ò ra ho¹ch s¶n xuÊt ®óng
®¾n.H¹ch to¸n to¸n mét trong nh÷ng kh©u quan träng trong thèng qu¶n
lý, ®îc dông nh mét c«ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ph¶n ¸nh kh¸ch quan
gi¸m ®èc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §èi víi nhµ níc
to¸n c«ng quan träng ®Ó tÝnh to¸n x©y dùng ®Ó kiÓm tra viÖc chÊp hµnh
ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ quèc d©n.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty Gang thép Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty Gang thép Thái Nguyên - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty Gang thép Thái Nguyên 9 10 896