Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty May Thăng Long

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1946 lần   |   Lượt tải: 1 lần
S¬ ®å 1: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn
TK 621

TK 154
D§K: xxx

Chi phÝ NVL trùc tiÕp

TK 152, 111...
C¸c kho¶n ghi gi¶m
Chi phÝ s¶n phÈm
TK 155, 152

TK 622

NhËp kho vËt t­, SF
Chi phÝ nh©n c«ng
trùc tiÕp
TK 157
Göi b¸n

TK 627
Chi phÝ s¶n xuÊt chung

TK 632
Tiªu thô th¼ng
DCK: xxx

S¬ ®å 2: H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú

KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô dë dang ®Çu kú
TK 621

TK 631
KÕt chuyÓn chi phÝ
nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp

TK 154
Gi¸ trÞ s¶n phÈm
dÞch vô dë dang cuèi kú
TK 632

TK 622
KÕt chuyÓn chi phÝ
nh©n c«ng trùc tiÕp
TK 627
KÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ)
chi phÝ s¶n xuÊt chung

Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt
cña s¶n phÈm dÞch vô ®·
hoµn thµnh nhËp kho, göi
b¸n, hay tiªu thô

S¬ ®å 3: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ theo ph¬ng ph¸p KKTX
TK 152, 151

TK 621

TK 154
KÕt chuyÓn chi phÝ

VL dïng trùc tiÕp

NVL trùc tiÕp

cho s¶n xuÊt
TK 152
TK 111, 112, 331

VL dïng kh«ng hÕt

VL dïng cho s¶n xuÊt

nhËp l¹i kho

(kh«ng nhËp kho)
TK 133
VAT khÊu trõ

S¬ ®å 4: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ theo ph¬ng ph¸p KK§K
TK 331,111,112

TK 611

TK 621
Gi¸ trÞ NVL

Gi¸ trÞ NVL

dïng s¶n xuÊt

t¨ng trong kú
TK 133

TK 631
KÕt chuyÓn
NVL trùc tiÕp

TK 152, 151

VAT
khÊu trõ

Gi¸ trÞ VL ch­a
dïng cuèi kú

KÕt chuyÓn gi¸ trÞ VL ch­a dïng ®Çu kú

S¬ ®å 5: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp

TK 334

TK 622

TK 154
C¸c kho¶n ghi gi¶m

TiÒn l­¬ng vµ phô cÊp

Chi phÝ s¶n phÈm

ph¶i tr¶ cho CNSX
TK 335
TÝnh tr­íc l­¬ng CNSX

TK 631
KÕt chuyÓn chi phÝ
NC trùc tiÕp (KK§K)

TK 338,211,111,112
C¸c kho¶n trÝch
theo l­¬ng CNSX

S¬ ®å 6: H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung

TK 334,338

TK 627
Chi phÝ nh©n viªn

TK 111,112,152

C¸c kho¶n ghi gi¶m CFSX chung
(phÕ liÖu thu håi, vËt t­ xuÊt dïng
kh«ng hÕt)

TK 1521,153(611)

TK 154
Chi phÝ VL, dông cô

KÕt chuyÓn chi phÝ
s¶n xuÊt chung (KKTX)

TK 142, 335
Chi phÝ theo dù to¸n

TK 631
KÕt chuyÓn chi phÝ

TK 111, 112, 331
Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c
TK 133
VAT khÊu trõ

s¶n xuÊt chung (KK§K)

S¬ ®å 7:
Chi phÝ
NVL
chÝnh

+

Gi¸ thµnh
b¸n thµnh
phÈm bíc 1
Gi¸ thµnh
b¸n thµnh
phÈm bíc (n-1)

+

Chi phÝ
chÕ biÕn
bíc 1

Chi phÝ
chÕ biÕn
bíc 2

+
Chi phÝ
chÕ biÕn
bíc n

-

Gi¸ trÞ b¸n
thµnh phÈm
dë dang bíc 1
=
Gi¸ trÞ s¶n
phÈm dë dang
bíc n

=

Gi¸ thµnh
b¸n thµnh
phÈm bíc 2

Gi¸ thµnh
b¸n thµnh
phÈm bíc 2
=

Tæng gi¸
thµnh s¶n
phÈm

S¬ ®å 8:
CFNVL chÝnh n»m trong gi¸ thµnh SP

Tæng
gi¸

CFCB b­íc 1 n»m trong gi¸ thµnh SP
thµnh
CFCB b­íc 2 n»m trong gi¸ thµnh SP

thµnh
ph...

 !"#
$%&
$%&
$%'( $%')***
$%'')'
$%&+
$%'+
$%&,
-./0123
-45
-
-!
-6!
.7879):
;<=
$>?
@-%
@A%
123
$%&
$%&
$%&, $%'(
$%&,
$%&+
%3 
%3 
%3 BC4=DE
;1"6!
F"8>FGFH#
$DI
45123
)87JK123

L6!F"8>M
II7)<
=)>
%3 1"6!)F"8>FGFN#
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty May Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty May Thăng Long - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty May Thăng Long 9 10 94